Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทส่งท้าย

ข่าวสาร ความปรารถนาดีและความคิดถึง

         20พระเจ้าแห่งสันติทรงนำพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา องค์ผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ ให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายg เพราะทรงหลั่งพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร  21ขอพระองค์โปรดให้ท่านพร้อมสรรพที่จะทำตามพระประสงค์ในกิจการที่ดีทุกชนิด และขอพระองค์ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยในเรา เดชะพระเยซูคริสตเจ้า ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน

         22พี่น้องทั้งหลายh ข้าพเจ้าขอร้องท่าน จงอดทนฟังคำตักเตือนเหล่านี้ อันที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพียงสั้น ๆ

         23ขอให้ท่านรู้ว่า ทิโมธีน้องของเราได้รับอิสรภาพแล้ว ถ้าเขามาถึงในเร็ววันนี้ ข้าพเจ้าก็จะมาเยี่ยมท่านพร้อมกับเขาด้วย  24ขอฝากความคิดถึงผู้นำของท่านและผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคน พี่น้องจากอิตาลีขอฝากความคิดถึงท่านด้วย  25ขอพระหรรษทานสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเทอญ

 


g ผู้เขียนพูดถึง "การกลับคืนพระชนมชีพ" โดยตรงที่นี่ แต่ในจดหมายฉบับนี้ทุกครั้งที่กล่าวถึงพระคริสตเจ้าทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ (1:3) ก็เป็นการพูดพาดพิงถึงการกลับคืนพระชนมชีพด้วย

h บรรทัดท้าย ๆ เหล่านี้เขียนตามรูปแบบของคำลงท้ายในจดหมายทั่ว ๆ ไป