Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความซื่อสัตย์

        7จงระลึกถึงผู้นำbของท่าน ซึ่งประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กับท่าน จงพิจารณาว่าเขาเหล่านั้นดำเนินชีวิตและตายอย่างไร จงประพฤติตามอย่างความเชื่อของเขา  8พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอ ทั้งอดีต ปัจจุบันและตลอดไปc    9อย่าปล่อยให้คำสอนแปลก ๆ นานาชนิดมาหลอกลวงท่าน การที่ดวงใจของท่านมั่นคงเดชะพระหรรษทาน ไม่ใช่เพราะกฎเกณฑ์เรื่องอาหารนั้นเป็นการดีแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ไม่ได้รับประโยชน์แต่ประการใด  10พวกเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งdและสมณะชาวยิวที่ถวายคารวกิจรับใช้ในพระวิหารไม่มีสิทธิจะกินของถวายบนแท่นบูชานี้  11มหาสมณะนำเลือดของสัตว์เข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาป ส่วนซากสัตว์นั้นถูกนำไปเผานอกค่าย  12ดังนั้น พระเยซูเจ้าก็ทรงรับการทรมานนอกประตูเมือง เพื่อจะทำให้ประชากรศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์e  13เราจงออกไปหาพระองค์ที่นอกค่าย และยอมรับการถูกสบประมาทเช่นเดียวกับพระองค์  14เราไม่มีนครถาวรอยู่ที่นี่ แต่กำลังแสวงหานครที่จะมาถึง  15เดชะพระคริสตเจ้าเราจงถวายคำสรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไป เป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์  16fอย่าละเลยที่จะกระทำกิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยb ผู้นำหมายถึงผู้นำพระศาสนจักรในสมัยแรก ซึ่งมีหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้า ข้อ 7 และดูแลความประพฤติของคริสตชนในกลุ่ม ข้อ 17

c การกล่าวถึงพระวาจาของพระเจ้าและความเชื่อ ข้อ 7 เตรียมทางให้ยืนยันข้อความที่เป็นคำสอนหลักที่ผู้นำเหล่านี้เทศน์สอน ผู้นำเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือตายจากไป แต่พระคริสตเจ้ายังคงดำรงอยู่เสมอ และคริสตชนจะต้องมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เท่านั้น คำแนะนำที่ตามมาเป็นการกล่าวถึงสาระสำคัญของจดหมายอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าและความวางไว้ใจที่แน่วแน่ของผู้มีความเชื่อ

d แท่นบูชานี้ไม่ใช่แท่นที่ใช้ถวายบูชามิสซา แต่อาจหมายถึงไม้กางเขนที่พระคริสตเจ้าทรงถวายองค์เป็นบูชา หรือหมายถึงพระคริสตเจ้าเอง เพราะเราถวายการภาวนาเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทรงพระองค์ ชาวยิวที่ไม่ได้กลับใจเป็นคริสตชน ซึ่งยังคง "ถวายคารวกิจรับใช้พระเจ้าในกระโจมหรือในพระวิหาร" ไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมได้

e ในวันชดเชยบาป มหาสมณะได้เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง และเอาเลือดสัตว์ประพรมสถานที่นั้น ส่วนซากสัตว์เหล่านี้ถูกนำไปเผาที่นอกค่าย การกระทำเช่นนี้เป็นภาพที่บอกล่วงหน้าว่าพระเยซูเจ้าในฐานะเครื่องบูชาชดเชยบาปจะถูกฆ่านอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม คำสอนที่ได้จากเรื่องนี้คือ คริสตชนต้องแยกตัวออกจากลัทธิยิว

f สำเนาโบราณบางฉบับเติมคำว่า "เพราะฉะนั้น"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย