Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พันธสัญญาสองฉบับd

          18ท่านทั้งหลายมิได้เข้าใกล้สิ่งที่ประสาทสัมผัสได้e หรือสิ่งที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วง หรือสิ่งที่มีความมืดมัวและมืดมิดหรือพายุ  19หรือเสียงแตรหรือพระสุรเสียง ซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินพากันร้องขอให้ยุติ  20เพราะพวกเขาทนไม่ได้ที่จะฟังพระบัญชาที่ว่า ใครก็ตาม แม้สัตว์ ถ้าสัมผัสกับภูเขาจะต้องใช้หินทุ่มให้ตาย  21ภาพที่เห็นช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก จนโมเสสถึงกับพูดว่า "ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่น"  22แต่ท่านเข้ามาถึง   ภูเขาศิโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิต คือ นครเยรูซาเล็มในสวรรค์ ซึ่งมีทูตสวรรค์เหลือคณานับ  23ท่านเข้ามาถึงที่ชุมนุมฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรกที่ได้รับการลงชื่อไว้ในสวรรค์แล้ว มาถึงองค์พระเจ้า พระตุลาการของมนุษย์ทุกคน ร่วมกับบรรดาจิตของผู้ชอบธรรมที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แล้ว  24และยังเข้ามาถึงองค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตที่ประพรมซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่าโลหิตของอาแบล  25จงระวัง อย่าปฏิเสธที่จะรับฟังกระแสพระดำรัสของพระเจ้า ถ้าผู้ที่ไม่ยอมฟังคำตักเตือนในโลกนี้ยังหนีไม่พ้นการลงโทษ พวกเราที่หันหลังให้กับผู้ที่ตักเตือนเราจากสวรรค์fจะหนีพ้นการลงโทษได้หรือ  26ในอดีต พระสุรเสียงทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน แต่บัดนี้ พระองค์ทรงสัญญาว่า จะทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่ง มิใช่แผ่นดินเท่านั้นที่สั่นสะเทือน แต่จะทำให้สวรรค์สั่นสะเทือนอีกด้วย  27คำว่าอีกครั้งหนึ่ง หมายความว่าสิ่งที่สั่นสะเทือนจะสูญหายไป เพราะเป็นเพียงสิ่งสร้าง แต่สิ่งที่ไม่สั่นสะเทือนจะคงอยู่g  28ดังนั้น เมื่อได้รับอาณาจักรที่มั่นคงไม่คลอนแคลนนี้แล้ว เราจงขอบพระคุณและแสดงคารวกิจรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ด้วยความเคารพยำเกรงh  29เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นประดุจเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่งd เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จไปสวรรค์แล้ว มนุษย์จะไม่เข้าเฝ้าพระเจ้า (ข้อ 18) ในเหตุการณ์น่ากลัวดังเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ภูเขาซีนายอีก (4:16; 10:22) แต่ข้อ 22 บอกว่ามนุษย์จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในนครที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาเดิมได้ปรารถนาที่จะไปให้ถึงนครนี้ 11:10,16; อันได้แก่เมืองสวรรค์ 4:14; วว 21:1 เชิงอรรถ a; คริสตชนทุกคนพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ (เทียบ ลก 10:20; ยก 1:18) จะมาชุมนุมอยู่รอบพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นคนกลางผู้ทรงชัย พระองค์ได้ทรงบันดาลให้พวกเขาบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ฮบ 10:14; 11:40 เชิงอรรถ i; 12:14

e สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ภูเขาที่ประสาทสัมผัสได้"

f ณ ที่นี้ การเปรียบเทียบไม่ใช่ระหว่างโมเสสและพระคริสตเจ้า แต่ระหว่างผู้ได้รับผลจากพันธสัญญาเดิมและจากพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาเดิมมีกฎสำหรับชีวิตบนแผ่นดินนี้เป็นเสมือนเงาลาง ๆ ของชีวิตในสวรรค์ซึ่งพันธสัญญาใหม่นำมาให้ ดังนั้น การไม่ยอมรับพันธสัญญาใหม่ย่อมจะได้รับโทษหนักกว่า

g ความปั่นป่วนของจักรวาลเป็นภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมประเภทวิวรณ์ เป็นเครื่องเหมายถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพื่อเริ่มการปกครองระบบใหม่ ดู อมส 8:9 เชิงอรรถ h; มธ 24:1 เชิงอรรถ a; 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e;

h ข้อ 28 นี้สรุปความคิดของจดหมายนี้อย่างดี และเป็นคำลงท้ายที่เหมาะมากของจดหมายซึ่งเน้นเรื่องพิธีกรรมเป็นพิเศษ อาณาจักร "ที่มั่นคงไม่คลอนแคลน" สรุปความคิดในข้อ 22-24 พระเจ้าทรงปกครองทั้งทูตสวรรค์และบรรดานักบุญในอาณาจักรสวรรค์ ซึ่งได้แก่นครเยรูซาเล็มนิรันดรฝ่ายจิต ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคริสตชนเข้าสู่อาณาจักรนี้ได้เพื่อดำเนินชีวิตเป็นเสมือนพิธีกรรมขอบพระคุณ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย