Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แบบฉบับความเชื่อของบรรพบุรุษ

11  1ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นa  2เพราะความเชื่อนี้ คนในสมัยก่อนจึงได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์  3เพราะความเชื่อ เราจึงเข้าใจว่าพระวาจาของพระเจ้าเนรมิตสร้างโลก ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์มองเห็นได้จึงเกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นb

        4เพราะความเชื่อ อาแบลจึงถวายเครื่องบูชาที่ดีกว่าเครื่องบูชาของคาอินแด่พระเจ้า ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชอบธรรม โดยพระเจ้าทรงรับรองบรรณาการของเขา เพราะความเชื่อนี้ แม้ว่าอาแบลล่วงลับไปแล้ว เขาก็ยังพูดอยู่ทั้งๆที่ตายแล้ว

       5เพราะความเชื่อ พระเจ้าทรงรับตัวเอโนคไปโดยเขาไม่ต้องประสบความตาย ไม่มีใครพบเขาเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปแล้ว ก่อนที่เขาจะถูกยกไปก็มีคำยกย่องว่า เขาเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า  6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้า จำเป็นต้องเชื่อว่า พระองค์ทรงดำรงอยู่และประทานบำเหน็จแก่ผู้แสวงหาพระองค์c

        7เพราะความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับคำเตือนของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ยังมิได้เห็น เขาจึงมีความยำเกรงพระองค์และสร้างเรือใหญ่เพื่อช่วยให้ครอบครัวของตนรอดตาย และเพราะความเชื่อนี้เอง เขาตัดสินลงโทษโลกd และได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ  8เพราะความเชื่ออับราฮัมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาจะได้รับเป็นมรดก เขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน  9เพราะความเชื่อ เขาพำนักในดินแดนแห่งพระสัญญาเยี่ยงคนต่างด้าวในต่างแดน เขาอาศัยอยู่ในกระโจมเช่นเดียวกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทร่วมพระสัญญาเดียวกัน  10เขารอคอยนครที่มีรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบและทรงก่อสร้าง

         11เพราะความเชื่อ แม้นางซาราห์จะพ้นวัยให้กำเนิดแล้ว พระเจ้ายังทรงบันดาลให้ตั้งครรภ์ได้ เพราะนางเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญาจะทรงซื่อสัตย์ต่อคำสัญญานั้น  12ดังนั้น จากคนเดียวซึ่งเปรียบเสมือนกับตายแล้ว กลับบังเกิดลูกหลานมากมายเหมือนดวงดาราในท้องฟ้า และเหมือนเม็ดทรายที่นับไม่ได้บนชายทะเล13เขาทุกคนเหล่านี้ตายไปแล้วในความเชื่อโดยไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ แต่ก็ได้เห็นและได้ต้อนรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังอยู่ห่างไกล และรู้ดีว่าตนเป็นแต่เพียงคนต่างด้าวและพลัดถิ่นในโลก  14ผู้ที่พูดเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าตนกำลังเสาะแสวงหาแหล่งพำนัก  15หากเขาคิดถึงถิ่นกำเนิดที่จากมา เขาคงมีโอกาสกลับไปได้  16แต่โดยแท้จริงแล้ว เขาเหล่านี้พยายามไขว่คว้าหาแหล่งพำนักที่ดีกว่า นั่นคือเมืองสวรรค์ ดังนั้น พระเจ้าจึงไม่ทรงละอายที่จะรับพระนามว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองไว้ให้พวกเขาแล้ว

        17เพราะความเชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงลองใจ อับราฮัมจึงถวายอิสอัค เขาผู้ได้รับพระสัญญาก็ถวายบุตรคนเดียวของตน  18บุตรที่พระวาจากล่าวถึงไว้ว่า โดยทาง   อิสอัคเชื้อสายจะรับนามของท่าน  19เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพอาจปลุกคนตายให้ฟื้นได้ และดังนั้น ก็เปรียบได้ว่าe เขาได้รับอิสอัคคืนมา

        20เพราะความเชื่อ อิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอซาวเรื่องอนาคต  21เพราะความเชื่อ ก่อนจะสิ้นใจ ยาโคบจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟ และก้มลงนมัสการพระเจ้าโดยใช้ไม้เท้ายันตัวไว้  22เพราะความเชื่อ ก่อนจะสิ้นชีวิต โยเซฟจึงพูดถึงการอพยพของลูกหลานอิสราเอลและสั่งเรื่องการจัดการกับกระดูกของตน

        23เพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสเกิดมา บิดามารดาจึงซ่อนเขาไว้เป็นเวลาสามเดือน เพราะเห็นว่าทารกนั้นน่ารักและไม่กลัวที่จะขัดพระราชกระแสรับสั่งของกษัตริย์f 24เพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสเติบโตขึ้นแล้ว เขาจึงไม่ยอมได้ชื่อว่าเป็นพระโอรสของพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์  25แต่เลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับประชากรของพระเจ้า มากกว่าที่จะทำบาป แล้วมีความสุขสบายเพียงชั่วระยะหนึ่ง  26เขาเชื่อว่า การถูกสบประมาทเหมือนผู้รับเจิมgประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงของอียิปต์เพราะเขามองบำเหน็จรางวัลที่จะได้รับ  27เพราะความเชื่อ โมเสสจึงออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่กลัวพระพิโรธของกษัตริย์ เขาไม่หวั่นไหวเหมือนได้เห็นพระเจ้าที่มนุษย์มองเห็นไม่ได้ 28เพราะความเชื่อ เขาจึงทำฉลองปัสกาและประพรมเลือด เพื่อมิให้ผู้ทำลายบุตรคนแรกมาแตะต้องบุตรของชาวอิสราเอล  29เพราะความเชื่อ ชาวอิสราเอลจึงเดินผ่านทะเลแดงราวกับเดินบนดินแห้ง ส่วนชาวอียิปต์ซึ่งพยายามทำเช่นเดียวกันต่างจมน้ำตายสิ้น

         30เพราะความเชื่อ ประชากรอิสราเอลจึงเดินรอบเมืองเยริโคเป็นเวลาเจ็ดวัน กำแพงพังทลายลง  31เพราะความเชื่อ นางราหับหญิงแพศยาจึงไม่ถูกฆ่าตายพร้อมกับผู้ไม่มีความเชื่อ เพราะนางต้อนรับผู้สอดแนมเป็นอย่างดี

         32ข้าพเจ้ายังจะต้องพูดอะไรอีกหรือ ข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะเล่าเรื่องกิเดโอน    บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามูเอลและบรรดาประกาศก  33เพราะความเชื่อ เขาเหล่านี้จึงพิชิตอาณาจักร ปฏิบัติความยุติธรรม ได้รับพระสัญญา ปิดปากสิงโต  34ดับไฟร้อนแรง พ้นจากคมดาบ ได้รับพละกำลังพ้นจากความอ่อนแอ กลายเป็นผู้เข้มแข็งในสงครามและขับไล่กองทัพต่างชาติให้พ่ายไป  35หญิงบางคนได้รับผู้ตายของตนที่กลับคืนชีพ บางคนถูกทรมานจนตาย ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อจะกลับคืนชีพมารับชีวิตที่ดีกว่า  36บางคนถูกสบประมาท ถูกโบยตีและยังถูกล่ามโซ่จำคุกอีกด้วย       37เขาถูกหินทุ่ม ถูกเลื่อยเป็นสองส่วนh ตายด้วยคมดาบ บางคนนุ่งห่มหนังแกะหนังแพะร่อนเร่ไป ขัดสน ได้รับความยากลำบาก ถูกข่มเหง  38โลกนี้ไม่เหมาะกับเขาเหล่านี้ พวกเขาระหกระเหินไปในถิ่นทุรกันดาร ตามภูเขา ในถ้ำและตามโพรง        39คนเหล่านี้ทุกคน แม้ว่าพระเจ้าทรงยกย่องเขาเพราะความเชื่อแล้ว เขาก็ยังมิได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้  40พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เรา เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับความดีบริบูรณ์พร้อมกับพวกเรานั่นเองi 

11 a สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ความเชื่อเป็นหลักประกันของสิ่งที่เราหวัง (สวรรค์) และความแน่ใจของสิ่งไม่ต้องการ (นรก)" คริสตชนชาวยิวผู้รับจดหมายกำลังมีความท้อแท้หมดกำลังใจเพราะถูกเบียดเบียน ดังนั้น ผู้เขียนจดหมายจึงได้เน้นว่าความหวังเกี่ยวข้องเฉพาะแต่สิ่งที่อยู่ในอนาคตและมองเห็นไม่ได้เท่านั้น ข้อความในข้อนี้ถูกนำมาใช้ในเทววิทยาเพื่อนิยามความหมายของความเชื่อ ซึ่งหมายถึงการครอบครองล่วงหน้าอย่างแน่นอนของความเป็นจริงที่อยู่ในสวรรค์ ดู 6:5; รม 5:2; อฟ 1:13ฯ; ตัวอย่างจากชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาเดิมต้องการแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเป็นแหล่งที่มาของความพากเพียรและพละกำลัง

b ถ้าใช้ความเชื่อมองดูสรรพสิ่ง เราจะพบ "ความเป็นจริงที่มองไม่เห็น" ก่อนการเนรมิตสร้าง ทุกสิ่งที่เป็นจริงมีอยู่แล้วในพระเจ้าและทุกอย่างมาจากพระองค์

c ความเชื่อที่จำเป็นสำหรับความรอดพ้นมีเนื้อหาสองประการคือ 1) เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบุคคล    ปชญ 13:1; ซึ่งโดยธรรมชาติของพระองค์มนุษย์จะแลเห็นไม่ได้ ยน 1:18; 20:29; รม 1:20; 2 คร 5:7;       คส 1:15; 1 ทธ 1:17; 6:16; และ 2) เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานบำเหน็จรางวัลแก่ทุกคนที่พยายามแสวงหาพระองค์ เทียบ มธ 5:12//; 6:4,6,18; 10:41ฯ//; 16:27; 20:1-16; 25:31-46; ลก 6:35; 14:14; รม 2:6;               1 คร 3:8,14; 2 คร 5:10; อฟ 6:8; 2 ทธ 4:8,14; 1 ปต 1:17; 2 ยน 8; วว 2:23; 11:18; 14:13; 20:12-13; 22:12; ดู สดด 62:12 เชิงอรรถ e; ผู้เขียนไม่กล่าวถึงพระคริสตเจ้า ณ ที่นี้ ก็เพราะว่าเอโนคได้มาก่อนพันธสัญญาใด ๆ เทียบ ยน 17:3; 20:31

d ความไว้วางใจของโนอาห์ในพระวาจาของพระเจ้าเป็นคำตัดสิน "ลงโทษ" คนบาป (เทียบ ปชญ 4:16;      มธ 12:41)

e การช่วยอิสอัคให้พ้นจากความตายเป็นรูปแบบของการกลับคืนชีพของมนุษย์ทุกคน และธรรมประเพณีการอธิบายพระคัมภีร์ยังเห็นว่าหมายถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

f สำเนาโบราณบางฉบับยังแทรกเรื่องโมเสสฆ่าชาวอียิปต์ ดู อพย 2:11-12; กจ 7:24 ไว้ตรงนี้ด้วย

g ในบทเพลงสดุดีที่ 89 "ผู้รับเจิม" ของพระเจ้าที่ "ถูกสบประมาท" หมายถึง ประชากรของพระเจ้า (ข้อ 25) ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงคัดเลือกไว้เป็นของพระองค์ อพย 19:6; ผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูประยุกต์ใช้ข้อความตอนนี้กับพระคริสตเจ้า ซึ่งโมเสส (โดยอาศัยความเชื่อ เนื่องจากพระผู้ไถ่ยังเสด็จมาไม่ถึง) ได้ยอมรับทนทรมานล่วงหน้าแทนพระองค์ ดู 10:33; 13:13

h หนังสือนอกสารบบ (Apocryphal) บางฉบับกล่าวว่ากษัตริย์มนัสเสห์ได้สั่งประหารประกาศกอิสยาห์โดยให้ถูกเลื่อยเป็นสองส่วน สำเนาโบราณบางฉบับยังเสริมว่า "ถูกทดลอง"

i ยุคสุดท้ายของ "ความดีบริบูรณ์" ได้เริ่มต้นโดยพระคริสตเจ้า 2:10; 5:9; 7:28; 10:14; และมนุษย์เข้ารับชีวิตพระเจ้าได้ก็โดยทางพระองค์ 9:11ฯ; 10:19ฯ; ผู้ชอบธรรมในพันธสัญญาเดิมไม่สามารถบรรลุถึงความดีบริบูรณ์ได้อาศัยธรรมบัญญัติ  7:19; 9:9; 10:1; ดังนั้น จึงต้องรอคอยจนกว่าพระคริสตเจ้าจะทรงกลับคืนพระชนมชีพ แล้วพวกเขาจะได้รับชีวิตที่สมบูรณ์ในสวรรค์ 12:23; เทียบ มธ 27:52ฯ; 1 ปต 3:19 เชิงอรรถ h

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย