อันตรายที่จะละทิ้งความเชื่อ

           26เมื่อได้รับความรู้อย่างดีถึงความจริงแล้ว ถ้าเรายังจงใจทำบาปอีก ก็จะไม่มีเครื่องบูชาชดเชยบาปใดช่วยได้อีกต่อไปd  27มีแต่การรอคอยที่น่ากลัวว่าจะต้องรับการตัดสินลงโทษ และไฟร้อนแรงที่จะเผาผลาญพวกกบฎให้สิ้นไป  28ผู้ที่ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสยังถูกประหารอย่างไร้ความปรานี เมื่อมีพยานสองหรือสามคนที่ยืนยันได้  29ท่านคิดว่าผู้ที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้า สบประมาทพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งได้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เขา ล่วงเกินพระจิตเจ้าผู้ประทานพระหรรษทานให้ จะต้องได้รับโทษหนักกว่าสักเพียงใด  30เรารู้จักผู้ที่ตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะตอบแทน และพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์  31ช่างน่ากลัวยิ่งนักที่จะต้องตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตd หมายถึง บาปการละทิ้งความเชื่อหรือการจงใจกบฎต่อพระเจ้า ดู 6:6; เชิงอรรถ d; ไฟในข้อ 27 ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการลงโทษจากพระเจ้า อสย 26:11; มธ 3:11-12; มก 9:48-49 เชิงอรรถ f; วว 11:5