Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ”

42. เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า(มก 8:34-9:1)

           834พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเองให้แบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา35ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้นจะต้องสูญเสียชีวิตนั้นแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราและเพราะข่าวดีก็จะรักษาชีวิตได้36มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิต37มนุษย์จะให้อะไรเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไป38ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราในยุคของคนไม่ซื่อสัตย์และชั่วร้ายนี้บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน”
           91พระองค์ยังตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่าบางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอานุภาพ”

a) อธิบายความหมาย
        ในข้อความนี้บันทึกพระวาจา 6 ประโยคที่พระเยซูเจ้าตรัสในสถานการณ์ต่าง ๆ และพระศาสนจักรสมัยแรกได้รักษาและเล่าสืบต่อกัน นักบุญมาระโกคงจะได้นำพระวาจาเหล่านี้มารวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างสละสลวยกล่าวถึงชีวิตคริสตชนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนด้วยอำนาจว่า ผู้ติดตามพระองค์จะต้องปฏิบัติเงื่อนไขใดบ้าง และการติดตามพระองค์เป็นหนทางเดียวที่นำไปสู่ชีวิตแท้จริง

- พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา เป็นที่ชัดเจนว่า บริบทของข้อความนี้ได้เปลี่ยนไปจากข้อความก่อน ๆ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงนำบรรดาศิษย์ไปอยู่ตามลำพังในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิป และทรงทำนายครั้งแรกถึงพระทรมานทรงตำหนินักบุญเปโตรที่ไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์ในข้อความนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนพร้อมกับบรรดาอัครสาวกให้มาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

- ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราไม่มีใครถูกบังคับให้ติดตามพระเยซูเจ้า แต่ละคนต้องตัดสินใจอย่างอิสระว่าจะเลือกเป็นศิษย์ของพระองค์หรือไม่ พระองค์ไม่ทรงหลอกลวงผู้ใดแต่ทรงเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า การติดตามพระองค์จะเรียกร้องสิ่งใดบ้าง เพื่อผู้ที่จะเลือกเป็นศิษย์ต้องรับรู้และคำนึงถึง

- ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง การติดตามพระคริสตเจ้าไม่เรียกร้องเพียงการมัธยัสถ์บางสิ่งบางอย่างเท่านั้น แต่ต้องลืมนึกถึงตนเองและผลประโยชน์ของตน เพื่อคิด ปรารถนาและต้องการเพียงสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ตามพระแบบฉบับของพระคริสตเจ้าผู้ทรงแสวงหาพระฉบับของพระบิดา

- ให้แบกไม้กางเขนของตน แม้เราไม่พบคำอุปมานี้ในข้อเขียนภาษาอาราเมอิกของชาวยิวร่วมสมัยกับพระเยซูเจ้า แต่ภาพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตโดยตรึงบนไม้กางเขนเป็นภาพที่ชาวยิวคุ้นเคยและเห็นบ่อย ๆ ตั้งแต่สมัยชาวโรมันมาปกครองปาเลสไตน์ คำอุปมานี้จึงมีความหมายว่า “ดำเนินชีวิตยากลำบากมากเท่ากับเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของผู้ถูกลงโทษประหารชีวิต”

- และติดตามเรา คำกริยานี้ซ้ำคำกล่าวอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเน้นย้ำคำที่ได้บอกโดยตรงแล้วในประโยคข้างต้นว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา” วิธีการทั้งสองนี้ต้องการสอนเงื่อนไขประการแรกของการเป็นคริสตชนคือ ติดตามพระคริสตเจ้าจนยอมสละตนเองตามพระฉบับของพระองค์ การติดตามพระเยซูเจ้า ซึ่งหมายถึงความสนิทสัมพันธ์ของเราที่เกิดผลกับพระองค์ ต้องเป็นคุณค่าสูงสุดในการเลือกและการตัดสินใจทั้งหมดของเรา ต้องเป็นสิ่งที่เราเลือกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนเองและชีวิต ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อความปรารถนาโดยธรรมชาติของตนขัดแย้งกับการติดตามพระเยซูเจ้า เราต้องเลือกความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าและต้องเลิกนึกถึงตนเอง เราต้องเลือกแม้ความตายบนไม้กางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้ามากกว่าชีวิตที่แยกจากพระองค์