Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
อสค 18:21-28 / มธ 5:20-26
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                           
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

 “ท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก ดังนั้น ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

---

 โอกาสของการทำกิจใช้โทษบาปในช่วงเวลามหาพรต ไม่ได้เป็น การทำดีเพียงชั่วปลายก้อย แล้วจะบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือ
 แต่การทำกิจใช้โทษบาป ก็คือ "กระจกแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง" เมื่อได้มองย้อนคิด พิจารณา มองเห็นการตามใจตัวจนเกินเลย การปล่อยให้ใจกอบโกยเก็บกักจนเบียดเบียน การปล่อยให้กระแสอยากได้ อยากตาม อยากมีมากมาย จนลืมละเลยพี่น้องเพื่อนพ้องที่ขัดสน

    ช่วงเวลาแห่งการหันมาตรวจสอบ มองพินิจคิดพิจารณาตัวเอง ใน "มุมของการเยียวยาด้วยการอภัยบาป" ที่เรียกว่า สำนึกกลับใจ เป็นมุมแห่งพระเมตตาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการ "หยุดคิด" "หยุดมอง" "หยุดการปล่อยตัว" ที่เรียกว่า "สำนึกกลับใจ ใช้โทษบาป" ดังคำของหนังสือเอเสเคียลว่า

 "แต่ถ้าคนชั่วร้ายกลับใจไม่ทำบาปทุกอย่างที่เขาเคยทำ แล้วกลับมารักษาข้อกำหนดทุกข้อของเรา ปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย"

 การตายต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นความตาย ตายต่อความสัมพันธ์ที่เสียหายเพราะมีผิด มีเคืองใจ มีขัดแย้งแบ่งฝั่งกับพี่น้อง

 การตายต่อความถูกต้อง รับผิดชอบ เขาตายต่ความสัมพันธ์กับพี่น้อง ที่ต้องทำด้วยหน้าที่ ต้องมีเพื่อนพ้องน้องพี่เพราะความสัมพันธ์อันดี ที่เสียไป เพราะไม่เลือกความถูกต้อง ไม่สำนึกในความรับผิดชอบ
 การเปลี่ยนตัวเอง ปรับกระบวนความคิด ได้มาจากความสำนึก ด้วยกิจกรรมมหาพรต ใช้โทษบาป เป็นทุกข์กลับใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทีละขั้น ทีละครั้งที่สำนึก ทีละตอนที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกควร ที่เป็นกระบวนมหาพรต

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย