Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017
น.เยโรม เอมีลานี พระสงฆ์ น.โยเซฟินบาคีตา พรหมจารี
ปฐก2:4ข-9,15-17 /   มก 7:14-23
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                             
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด”

    เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านห่างจากประชาชนบรรดาศิษย์จึงทูลถามพระองค์ถึงข้อความที่เป็นปริศนานั้นพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่างๆจากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์นั้นทำให้เขามีมลทินไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วออกไปจากร่างกาย”
ดังนี้ ทรงประกาศว่าอาหารทุกชนิดไม่เป็นมลทินพระองค์ยังตรัสอีกว่า “สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภการทำร้ายการฉ้อโกงการสำส่อนความอิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยโสความโง่เขลาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมลทิน”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

-------

 พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง แสดงว่า "เรียกหลายครั้ง ไม่ได้เรียกครั้งเดียว ก็เข้าใจ ลงลึก
 ดังนั้น การบอกย้ำ พูดซ้ำ ทำซ้ำซาก เราอาจสรุปว่า "น่ารำคาญ" แต่ปัญญาจิต เมื่อฝึกฝนกระทำซ้ำๆ เราจะสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้จิตวิญญาณของเรา มีภูมิต้านทาน ไม่หวั่นไหวง่าย ล้มเหลวจมปลัก หรือ โอนเอนเปลี่ยนไปง่าย

 การมีความเชื่อมั่นในพระเจ้า ก็คือ ดินที่เกิดผลดี ไม่ต้องอาศัย ของขลังของดี มีวิธีลัดนพวารมากมายหลายเล่ม เล่มนี้เร็ว เล่มนี้จัดแรง เป็นความลึกในชีวิตความเชื่อที่ไม่ต้องเทียบเคียง
"คุณไสย์" ขอยกโคลงโลกนิติบอกว่า  

 ก้านบัวบอกลึกตื้น         ชลธาร

มารยาทส่อสันดาน           ชาติเชื้อ

โฉดฉลาดเพราะคำขาน     ควรทราบ

หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ    บอกร้ายแสลงดินฯ
 ที่ทำให้เราเข้าใจว่า

 "ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด”

 พระเจ้าต้องการ "ลึกจากภายใน" เปลือก สิ่งห่อหุ้ม เอาไว้แค่อวด แต่จิตใจที่ลึกซึ้งภายในกลับทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดีงาม ยั่งยืน มั่นคง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย