Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 1:20-2:4ก / มก 7:1-13
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                       
        เวลานั้น ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์บางคนจากกรุงเยรูซาเล็มมาเฝ้าพระเยซูเจ้าพร้อมกันเขาสังเกตว่าศิษย์บางคนของพระองค์กินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาดคือไม่ได้ล้างมือก่อนเพราะชาวฟาริสีและชาวยิวโดยทั่วไปย่อมถือขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ

เขาไม่กินอาหารโดยมิได้ล้างมือตามพิธีก่อนเมื่อกลับจากตลาดเขาจะไม่กินอาหารเว้นแต่จะได้ทำพิธีชำระตัวก่อน เขายังถือขนบธรรมเนียมอื่นๆอีกมากเช่นการล้างถ้วยจานชามและภาชนะทองเหลืองชาวฟาริสีและธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่า “ทำไมศิษย์ของท่านไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษและทำไมเขาจึงกินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาด
” พระองค์ตรัสตอบว่า “ประกาศกอิสยาห์ได้พูดอย่างถูกต้องถึงท่านคนหน้าซื่อใจคดดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า

        ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก
                  แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา
         เขานมัสการเราอย่างไร้ความหมาย
                   เขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกับเป็นสัจธรรม
       ท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเจ้ากลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย์” แล้วพระองค์ทรงเสริมว่า “ท่านช่างชำนาญในการละเลยบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อถือขนบธรรมเนียมของท่านเองเสียจริงๆ เช่นโมเสสกล่าวว่าจงนับถือบิดามารดาและใครด่าบิดาหรือมารดาจะต้องรับโทษถึงตายแต่ท่านกลับสอนว่า ‘ถ้าใครคนหนึ่งพูดกับบิดาหรือมารดาว่าทรัพย์สินที่ลูกนำมาช่วยเหลือพ่อแม่ได้นั้นเป็นคอร์บัน คือของถวายแด่พระเจ้า’ ท่านก็อนุญาตให้เขาไม่ต้องช่วยเหลือบิดามารดาอีกต่อไปท่านใช้ขนบธรรมเนียมที่ท่านสอนต่อๆกันมาทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นโมฆะท่านยังปฏิบัติเช่นนี้อีกมากมาย”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

------

 "ภาพลักษณ์" หรือ ฉายาของพระเจ้า ปรากฎในหน้าตาของเรา
 เมื่อเราเผชิญปัญหา หน้าตาบูดบึ้ง เราไม่ได้แสดง "ภาพลักษณ์" ของพระเจ้า แต่เรากำลังเปล่งแสงแสดงหน้ายักษ์ แสดงออกใน "จิตใจ" ที่เกลียดชังง่าย ระบายอารมณ์ร้าย ไม่นับใครเป็นพี่น้อง
 เมื่อเราเผชิญความขัดแย้ง เราแสดงออกในลักษณะ แบ่งฝั่ง กลุ่มพลพรรค อยากชนะคะคาน
 ดังนั้น เมื่อเราพิจารณาว่า "ภาพลักษณ์" ของพระเจ้าในตัวเราเป็นเรื่องที่เราพยายาม "เปล่งแสงแห่งความดี มีการดำเนินชีวิตที่ดีที่งาม" จึงเป็นภาพลักษณ์ที่เห็น ทีเล็งมองได้ ในตัวเรา จึงบอกกับเราในหนังสือปฐมกาลว่า
          พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์
             พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า
             พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง
   และเมื่อเราไม่ได้ ปรากฎ แสดงออก เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าได้ พระวาจาในพระวรสารนักบุญมาระโกคงสอนบอกเราได้ว่า
   "ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก
                  แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา
          เขานมัสการเราอย่างไร้ความหมาย
                   เขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกับเป็นสัจธรรม"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย