ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2017
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก
กจ 22:3-16 / มก 16:15-18
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                              
       เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์กับอัครสาวกสิบเอ็ดคน ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ๆ ได้ จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

------

 การค้นหาพระเจ้า แล้ว "ค้นพบ" ของนักบุญเปาโล ทำให้ประสบการณ์การกลับใจ ไม่ใช่ "กลับชีวิตพลิกด้าน" แต่เป็น "หันกลับ ปรับระบบชีวิต"
 การค้นพบพระเจ้า เป็นการ "เลือกส่วนที่ดีที่สุด" ที่มารีย์ มารธา ได้ค้นพบ
 การค้นพบพระเจ้า เป็น "การชี้ว่า ผู้มีมาภายหลังข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า" แบบยอห์น บัปติสต์
 นั่นคือ "หันกลับ ปรับระบบชีวิต" ที่เราสามารถ "พบ" ได้
 การกลับใจของนักบุญเปาโล เป็นประสบการณ์ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ที่เราสามารถ พบได้ ประสบได้ มีประสบการณ์ตรงได้ จาก การสัมผัสของพระเจ้าในชีวิตของเรา
 ที่เรา จะ ค้นพบ หรือ หลีกพ้น
 ที่เรา จะ หันกลับ หรือ ก้าวด้วยดึงดัน
 เป็น "เรา" ที่จะติดสินใจ กลับใจ หรือ ตัดสินใจ ใจกลับ
 ประสบการณ์การกลับใจของนักบุญเปาโล สอนเรา