Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสาม เทศกาลธรรมดา

ลก 19:45-48…

45พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร ทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้า ตรัสกับเขาว่า 46“มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร”
47พระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน บรรดาหัวหน้าสมณะ ธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์ 48แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร เพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• “บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา” เรื่องราวการชำระพระวิหารนั้นพ่อได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว และพ่อได้เน้นถึงความจำเป็นที่พระเยซูเจ้าทรงชำระพระวิหารที่ๆถูกกระทำจน กลายเป็นสถานที่ที่เรียกว่า “ตลาด” แทนที่จะเป็นบ้านแห่งการถวายบูชา การสรรเสริญพระเจ้า และการภาวนาถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่ทว่าคนศาสนา คนของพระเจ้ากลับหันไปจับธุรกิจ ไปทำการค้าและใช้พระวิหารเป็นหนทางสร้างการค้าและธุรกิจ จนกระทั่งพระเยซูเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงเยรูซาเล็ม (ตามพระวรสารสหทรรศน์) พระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อยอมรับทรมานสิ้นพระชนม์เพื่อมอบพระองค์เป็นเครื่อง บูชาชดเชยบาป ทรงเป็นลูกแกะปัสกา ลูกแกะบริสุทธิ์ที่เป็นเครื่องบูชาชำระบาปของประชาชน ซึ่งปกติกระทำให้พระวิหารที่เยรูซาเล็ม... แต่วันนั้น พระวิหารกลับเต็มไปด้วยการค้าขาย และธุรกิจ เรียกว่าศาสนาเพี้ยนไปหาพระเจ้าเท็จเทียมคือการค้าและเงินตรา และพระองค์ทรง “ชำระพระวิหาร” ตามที่เราได้อ่านจากพระคัมภีร์ในวันนี้...

o “พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร 

o ทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้า ตรัสกับเขาว่า 

o “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา 

o แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร””


• พ่อนำข้อความมาจัดให้เห็นชัดๆ ว่าพระองค์ “ขับไล่บรรดาพ่อค้า” และพระดำรัสที่สำคัญ “บ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา” พ่ออยากเน้นประโยคนี้มากๆ 


• “บ้านแห่งการภาวนา” การที่พระองค์ตรัสว่า “บ้านของเรา” เป็นการยืนยันจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม... บ้านของเรา เป็นการยันยันว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์หวงแหนบ้านของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้กลายเป็นสถานที่ ค้าขาย และเป็นที่แสวงหาโอกาสทางการเงินหรืออื่นๆ แต่พระองค์ทรงยืนยันพระองค์ทรงต้องการให้ “พระวิหาร” “บ้านของพระเจ้า” ได้เป็น “บ้านแห่งการภายนา หายความว่า เป็นบ้านแห่งการพบปะพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า เข้าเฝ้าพระเจ้า”


• พ่อคิดว่า “วัด” หรือ “บ้านของพระเจ้า” วันนี้ควรได้รับการฟื้นฟูให้เป็นบ้านของการภาวนาเต็มที่..พ่อเห็นและประทับ ใจพี่น้องคริสตชนมากๆ ในวัด ในกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ รถติดและวุ่นวาย แต่วัดของเรา ในวันอาทิตย์วันพระเจ้า พี่น้องคริสตชนยังน่ารักเหลือเกิน ขับรถ นั่งรถ เดิน มาวัด มาภาวนา มาฉลองวันพระเจ้า หลายวัดมีมิสซาหลายรอบ และมิสซาก็เต็มไปด้วยพี่น้องคริสตชน...ภาพน่าประทับใจเช่นนี้สวยงามจริงๆ พ่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานศรัทธาความเชื่อให้กับพี่น้องที่รักเสมอมา และแน่นอนเสมอไป ให้เราขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน


• นอกจากนั้น วันนี้พ่ออยากเน้นจริงๆเพราะถ้อยคำของพระเยซูเจ้าในพระวรสาร “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร” 

o พ่อขอย้ำจริงว่า เราต้องไม่ทำให้บ้านของพระเจ้าหม่นหมองเพราะการทำการค้า ธุรกิจ หรือการกระทำใดที่ผิดจุดประสงค์จากความจริงของวัดที่เป็นบ้านของพระเจ้า

o เราคริสตชน คนศาสนา บรรดาพระสงฆ์ นักบวช เจ้าอาวาสทั้งหลาย เราจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูให้วัดของเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้สวยงามมากที่สุด สงบที่สุด และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักเมตตา การถวายบูชา... การถวายบูชามีหลายแบบในพันธสัญญาเดิม ศานติบูชา ธัญบูชา บูชาชดเชยบาป บูชาชำระมลทิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดสมบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่ใน “พระเยซู” คือ “ในบูชาของพระเยซูบนไม้กางเขน และบนพระแทนบูชา” โดยมีพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็น “พระเยซู” ดังนั้น จำเป็นมากที่พวกเราพระสงฆ์จะต้องเป็นเหมือนพระเยซู รักวัด รักพระนิเวศน์ของพระเจ้า รักชุมชนวัดสุดหัวใจ และร่วมจิตใจทุกคนไว้ที่วัดเพื่อ “การภาวนา การฟังพระวาจา และการถวายบูชา”

o พ่ออยากเน้นให้เราได้ไปวัด... ไม่ใช่เพียงเพื่อไปทำหน้าที่คริสตชนตามกำหนดของกฎเกณฑ์ หรือไปเพื่อจะได้ไม่มีบาป “ขาดวัดวันอาทิตย์” บาปที่พ่อได้ยินบ่อยที่สุดกระมังในการกล่าวถึง.. นั่นเป็นการถือศาสนาแบบเด็กมากๆ เด็กเกินไป ถึงเวลาครับ ถึงเวลาที่เราจะบรรลุวุฒิภาวะในการเป็นคริสตชน ที่เข้ารักพระนิเวศน์ของพระเจ้า รักการไปร่วมบูชาขอบพระคุณ ไปร่วมสรรเสริญ และภาวนา ไปร่วมกลุ่มชีวิตคริสตชนในรูปแบบต่างๆ การขับร้อง สภาอภิบาล เยาวชน กลุมพลมารีย์ ฯลฯ ล้วนส่งเสริมความรักต่อพระเจ้า 

o แต่ แต่ แต่... วัด ชุมชนวัด กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของวัดในพระศาสนจักร... ต้องไม่ถูกกระทำให้เป็น “ซ่องโจร” ตามพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตำหนิ พ่อเชื่อว่าพวกเราคงไม่ทำกิจกรรมทางศาสนา วัดของเราเป็นซ่องโจรหรอกครับ... แต่กันไว้หน่อยก็ดี...เพราะบางทีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งชื่อนามสกุลและตระกูล แบ่งกลุ่มเล็กน้อย หรือแม้แต่ผลประโยชน์ที่มาจากวัดและกิจกรรมต่างๆ อาจทำให้เราหลงไปกับความจริงๆ และวัดก็กลายเป็นที่ๆ เกิดความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้ง และการ “อิจฉาริษยา” ตัวนี้ร้ายที่สุดและเป็นรากแห่งความขมขื่นในชีวิตศาสนาได้อย่างมากจนน่า เสียดาย 

o ความอิจฉาและความแตกแยก.. การเมืองในศาสนา เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำเตือนเอกสาร “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) พระองค์เตือนหนักว่าความแตกแยก การตกเป็นเหยื่อของ “ความอิจฉาริษยา และ การเมืองในหมู่เรา” มีมากเหลือเกิน แล้วเราจะไปประกาศข่าวดีให้ใครได้ถ้าเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ (EG 100)


• พี่น้องที่รักครับ... พ่อเชิญชวนวันนี้ให้เรา “ชำระพระวิหาร” “ชุมชนวัดของเรา” “กลุ่มชีวิต คือ พระสงฆ์ นักบวช และกลุ่มชีวิตต่างๆของฆราวาสคริสตชน” ทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม และพระวิหารสำคัญคือ “ชีวิตของเราทุกคน” ให้เราทำให้บ้านของพระเจ้านี้ได้เป็นบ้านแห่งการภาวนา เป็นที่สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า ขอโทษพระเจ้า และวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเจ้าอย่างดีที่สุดเสมอไป... 


• ขอให้วัดของเราทุกวัดได้ฟื้นฟูชุมชนให้ปลอดอบายมุข เป็นชุมชนแห่ความรัก การภาวนา และการเสวนาแห่งความรักกับทุกคนในสังคม เป็นบ้านของพระเจ้า บ้านแห่งความรักเมตตาและสันติสุข บ้านแห่งเอกภาพ การคืนดีอย่างแท้จริง


• วันนี้ พ่อขอให้เราได้ฟื้นฟูชีวิตเรา วัดของเรา บ้านของเรา ให้เป็นบ้านแห่งการภาวนานะครับ พ่อดีใจที่พ่อเกิดมาในบ้านที่จาแม่สอนพ่อให้นั่งกันหน้าแท่นพระและสวดภาวนา และพ่อรู้สำนึกจริงๆว่า พ่อต้องภาวนาเสมอ และต้องพยายามเป็นเด็กดีเสมอ เป็นคนดีเสมอ ใช่ครับกระแสโลกดึงเราเสมอทุกวันให้เลือกเอาแต่ใจ เห็นแก่ตัว แต่การภาวนาเสมอ ก็แน่นอน “อย่าปล่อยให้เราแพ้การประจญ แต่โปรดช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ” คำภาวนานี้ก็ทำให้บ้นของเรา ชีวิตของเราได้เข้มแข็งและยืนหยัดเสมอจริงๆ


• สวดภาวนานะครับ บ้านแห่งการภาวนาคือวัดของเรา ชีวิตของเรา สวดบท “ข้าแต่พระบิดา” เราได้สรรเสริญพระเจ้า สวดบทแสดงความเชื่อ ความหวังและความรัก ก็ตอกย้ำเราให้ซื่อตรง มั่นคง ในความรัก และแม้ยามสิ้นหวัง ก็ยังมีความหวัง...


• วันนี้ ขอให้เราได้ฟื้นฟูวัด บ้านของพระเจ้าด้วยกันครับ “บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย