Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่สามสิบ เทศกาลธรรมดา
ลก 13:10-17…

10ขณะนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในศาลาธรรมแห่งหนึ่งในวันสับบาโต 11สตรีคนหนึ่งถูกปีศาจสิง เจ็บป่วยมาสิบแปดปีแล้ว หลังค่อม ยืดตัวตรงไม่ได้เลย 12เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็น จึงทรงเรียกนางเข้ามาและตรัสว่า “นางเอ๋ย เธอพ้นจากความพิการของเธอแล้ว” 13พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือนาง ทันใดนั้น นางก็ยืดตัวตรงและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
14แต่หัวหน้าศาลาธรรมรู้สึกขัดเคืองที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคในวันสับบาโต จึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “วันที่ทำงานได้มีถึงหกวัน จงมารับการรักษาโรคในวันเหล่านั้นเถิด อย่ามาในวันสับบาโตเลย” 15องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสตอบว่า “เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าแต่ละคนมิได้แก้โคหรือลาจากรางหญ้า พาไปกินน้ำในวันสับบาโตดอกหรือ

16หญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอับราฮัม ซึ่งซาตานล่ามไว้เป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว ไม่สมควรที่จะถูกแก้จากพันธนาการนี้ในวันสับบาโตด้วยหรือ” 17เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้ว ผู้ต่อต้านทุกคนของพระองค์รู้สึกอับอาย ขณะที่ประชาชนต่างชื่นชมยินดีเมื่อเห็นการอัศจรรย์ทั้งหลายที่ทรงกระทำ


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• อ่านพระวาจาวันนี้แล้วพ่อคิดถึงหญิงคนนี้... เธอหลังค่อมมานานเท่าไหรหนอนานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่สามารถมองแบบที่คนทั่วไป มอง ตลอด 18 ปี อย่างที่พระวรสารบอกเรา 18 ปีแล้วที่เธอไม่เคยได้ยืนตัวตรงขึ้นได้เลย น่าเวทนาจริงๆ...

o คนหลังค่อม ไม่สามารถเงยหน้าหรือเห็นอย่างที่คนอื่นๆเห็น นางหลังค่อม และคนที่หลังค่อมสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้คือการมองขึ้นไปข้างขน Looking up ปกติคนหลังค่อมต้องมองไปทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้น

o พี่น้องเคยสังเกตไหม การ “เงยหน้า” เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย และเวลาที่จะมองอะไรๆ ที่สูงหน่อย คนหลังค่อมต้องหันข้างเข้าไปหา และพลิกหน้าออกด้านข้างเพื่อมองดู สิบแปดปีแล้วที่นางมาศาลธรรมในสภาพนี้ 

o ชาวยิวมาทำอะไรในศาลาธรรม.. มาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เพื่อฟังพระธรรมของพระเจ้า และการสรรเสริญพระเจ้านั้นมีอากัปกริยาหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ “การเงยหน้าขึ้น” มองดูเบื้องบน looking up to the sky มองดูท้องฟ้า มองดูที่สูงเพราะชาวยิวเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่เบื้องบน ต้องเงยหน้าขึ้นหาพระองค์และสรรเสริญพระเจ้า

• แต่เราทราบพระจากพระคัมภีร์ ที่น้องที่รัก เป็นเวลา 18 ปีที่หญิงหลังค่อมคนนี้ไม่ได้เห็นโลกอย่างที่คนอื่นได้เห็น ไม่ได้เห็นพี่น้องในมุมมองที่คนอื่นได้เห็น และที่แย่มากๆ สำหรับนางผู้มีศรัทธาในพระเจ้า นางมาศาลธรรม แต่นางไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมองดูพระเจ้าเบื้องบนฟาสวรรค์ และแย่กว่านั้น

o ในพระคัมภีร์บอกว่า นางถูกปีศาจสิง ทำให้หลังค่อม และพระคัมภีร์ย้ำว่า “ยืนตัวตรงไม่ได้" ใช่ครับ ปีศาจเป็นศัตรูกับพระเจ้า และนางถูกกระทำให้ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมองดูพระเจ้า ทั้งๆที่นางมาศาลาธรรมแสดงว่านางต้องการยากสายตาขึ้นสรรเสริญพระเจ้าจริงๆ ครับ แต่เหมือนกับทั้งกระดูและร่างกายถูกยึดไว้ให้ต้องก้มหน้าลงยาวนาน

o ในพระคัมภีร์ คนบาปหนักทำผิดหนักก็จะก้มหน้าครับ... เช่น ปฐก 3 เมื่ออาดัมเอวาทำบาป เขาทั้งสองซ่อนตัวไม่ยอมพบพระพักตร์ของพระเจ้าในสวน... ปฐก 4 เมื่อคาอินคาอาแบลแล้ว พระเจ้าตรัสชัด “ถ้าเจ้าทำดี เจ้าต้องเงยหน้าขึ้น” เพราะขณะนั้น พระคัมภีร์บันทึกว่า หน้าของเขาก้มลงต่ำไม่ยอมยกสายตาขึ้น (His countenance fails) คือ คอตก ไม่ยกขึ้นมาสบพระพักตร์พระยาห์เวห์....

• หญิงหลังค่อคนนี้อยากสรรเสริญพระเจ้า นางมาศาลาธรรมแต่ในสภาพที่เงยหน้าขึ้น ยืนตัวตรงไม่ได้เลย และเราเห็นชัดที่สุดเมื่อพระเยซูเจ้าทรงพบนาง เราเห็นในคำตรัสของพระองค์และผลที่นางกระทำทันที เราดูในตัวบทสิครับ 

o “เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็น 

o จึงทรงเรียกนางเข้ามาและตรัสว่า “นางเอ๋ย เธอพ้นจากความพิการของเธอแล้ว” พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือนาง

o ทันใดนั้น นางก็ยืดตัวตรงและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”

• สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังพระดำรัส นางสามารถยืดตัวตรง สรรเสริญพระเจ้าได้ทันที.. นางคงอยากทำอย่างนี้มา 18 ปีแล้ว คงได้แต่ตะแคงด้านข้างและผินหน้าบึ้นในแนวราบมองขึ้นข้างบน แต่ไม่สามารถยืนตัวตรงสรรเสริญพระเจ้า คนเราเวลาให้เกียรติ ต้องยืนตรงได้ ดูทหารสิครับ ฝึกยืนตรง แถวตรงกันตลอด พระเจ้าทรงเป็นจอมทัพในความหมายของพระคัมภีร์ เมื่อถวายเกียรติพร้อมกันก็ต้องยืนตรงเหมือนกองทหารแห่งอิสราเอล แต่นางทำไม่ได้มานาน


• ยิ่งกว่านั้น ทุกสายตาที่มองดูนาง บรรดาธรรมาจารย์ฟาริสีและประชาชนที่เครงครัด ก็คงมองนางอย่างคนบาป คนที่ไม่สามารถยืนตรงเงยหน้าหาสวรรค์และสรรเสริญพระเจ้าได้ นางคงถูกคนอื่นๆ มองลงมากด้วยสาตาที่กดลง คือ ดูถูกและตำหนิ... Looking down มายาวนาจริง


• และวันนั้นเป็นวันสับบาโต.. วันนั้น “พระเยซูเจ้า ประกาศกแท้จริงๆ อาจารย์แท้จริง ผู้เทศน์สอนแท้จริง และพระเจ้าแท้จริง” ได้เสด็จมา พระเยซูแห่งนาซาแรธ พระองค์เสด็จมาที่ศาลาธรรมนั้น และเมื่อนางได้เข้ามาในศาลาธรรม พ่อเชื่อว่าที่ประชุมนั้นคงมองนาง และเซ่งแซ่ไปด้วยการตัดสินทางว่านางเป็นคนบาป พระเยซูเจ้ามิได้เพียงเทศนาสั่งสอน แต่วันนี้เราได้ยิน “คำเชิญ”

o “เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็น จึงทรงเรียกนางเข้ามา”

o พระองค์ต้องก้มลงมองหน้าเธอ และเธอก็ต้องพยายามเอียงหน้าขึ้นบ้างเพื่อได้เห็นพระเยซู เสียงเรียกแสนอ่อนโยน “เข้ามานี่สิ” แน่นอนว่าจินตนาการได้เลยว่า นางคงค่อยพยุงร่างกายที่แสนยึดแน่นค่อม ผ่านสายตาคนมากมายเข้ามากยังที่ประชุมในศาลาธรรม และปกติ คนแบบนี้จะต้องอยู่ท้ายปลายห้องศาลาธรรม เพราะนางถูกถือว่าเป็นคนบาป

o “นางเอ๋ย เธอพ้นจากความพิการของเธอแล้ว” ถ้อยคำแสนอ่อนโยน “นางเอ๋ย” เป็นเสียงเรียกอย่างอ่อนโยนเปี่ยมด้วยพลังอำนาจ... ยิ่งกว่านั้น พระองค์วางมือสัมผัสนางเพื่อปลดปล่อยจากความ “ค่อม” ทำให้นางได้รับพลังที่จะยืนตัวตรงขึ้นทันที หลังที่ค่อมกลับยืนตรงได้และนางก็สรรเสริญพระเจ้า งดงามมากๆครับ วิธีการถ่ายทอดของพระวรสาร

• ความขัดเคือบของหัวหน้าศาลาธรรมง... เพราะทรงกระทำในวันสับบาโต เขาจึงอ้างกฎเกณฑ์แบบฟาริสีกระทำกัน อ้างหลักการ อ้างกฎเกณฑ์ ว่าชอบธรรมถูกต้อง แต่ผลก็คือ ไม่ได้ช่วยอะไรแก่คนด้อยโอกาสในวันพระเจ้านั้น เชาตำหนิพระองค์และตำหนิหญิงหม้าย... “วันที่ทำงานได้มีถึงหกวัน จงมารับการรักษาโรคในวันเหล่านั้นเถิด อย่ามาในวันสับบาโตเลย” 

o พ่อเห็นความหน้าซื่อใจคด และใจแคบจริงๆ หัวหน้าศาลาธรรมคนนี้น่าจะเห็นหญิงหลังค่อมคนนี้มาสิบแปดปีแล้ว กี่ร้อยวันสับบาโตแล้ว แต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่ช่วยเหลือหรือรักษานางเลย... เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าทรงกระทำกิจการดี เขาก็อ้างหลักการเดิมๆที่ตนเคร่งครัดแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนพี่น้องเลย...

• พระเยซูเจ้าจึงตรัสตอบอย่างมีอารมณ์ต้องดัดนิสัยพวกเขาจริงๆ “เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าแต่ละคนมิได้แก้โคหรือลาจากรางหญ้า พาไปกินน้ำในวันสับบาโตดอกหรือ


• หญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอับราฮัม ซึ่งซาตานล่ามไว้เป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว ไม่สมควรที่จะถูกแก้จากพันธนาการนี้ในวันสับบาโตด้วยหรือ” 

o พระดำรัสชัดเจน ตำหนิความหน้าซื่อใจคดที่ไม่ใช่หลังค่อ เพราะพวกเขาตัวตรง ถือว่าตนเอง พวกตนเที่ยงตรง แต่ค่อมในหัวใจ “หน้าซื่อใจคด” อาการคดก็เหมือนกับค่อม แต่เมื่อคดในใจก็เป็นเช่นนี้.. เราได้ยินพระดำรัสแบบนี้มาตลอดกับพวกฟาริสีธรรมาจารย์ คนศาสนาระดับผู้นำ และที่นี่ก็หัวหน้าศาลาธรรม... อ้างธรรมบัญญัติของโมเสส และตำหนิพระเยซูเจ้า

o คำตอบของพระองค์อ่อนโยน และแรงมาก “หญิงผู้นี้เป็นบุตรของอับราฮัม” ถ้าจะแปลก็คือ “หญิงผู้นี้ก็เป็นลูกสาวของโคตรบรรพบุรุษของพวกแก และโมเสสด้วย” พระองค์อ้างถึงอับราฮัม ไม่ใช่เพียงแค่โมเสสที่ยิ่งใหญ่ด้านกฎหมายสำหรับชาวยิว... แต่อ้างไปถึงต้นตระกูลบรรพบุรุษของเขาเลย... เหมือนกับบอกกับพวกเขาให้สำนึกว่า นางผู้หลังค่อมคนนี้คือบุตรหญิงของอับราฮัม นางคือน้องสาว พี่สาวของพวกเขา.. สำนึกนนหน่อย ตระหนักหน่อย.... และนางก็ถูกปีศาจล่ามให้หลังค่อมสิบแปดปี จะไม่สมควรได้รับการยืนตัวตรงถวายเกียรติพระเจ้าในวันพระเจ้าดอกหรือ.... 

o พระวาจาเหมือนดุพวกเขาว่า พวกเขาทำอะไรกันอยู่ตลอด 18 ปี ที่พี่น้องคนนี้ต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ เคยคิดช่วยเหลือรักษากันบ้างไหม หรือเพียงแต่ตำหนิว่าเป็นคนบาป และไล่ไปอยู่ท้ายศาลาธรรมที่ทำให้พระองค์ต้องเรียกเชิญนางเข้ามา...

• จุดที่แรงที่สุด สำหรับพระวาจาวันนี้.. ความเมตตาสงสาร... 

o “เจ้าแต่ละคนมิได้แก้ (λύω) to loose โคหรือลาจากรางหญ้า พาไปกินน้ำในวันสับบาโตดอกหรือ 

o หญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอับราฮัม ซึ่งซาตานล่ามไว้เป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว ไม่สมควรที่จะถูกแก้ (λύω) to loose จากพันธนาการนี้ในวันสับบาโตด้วยหรือ””

• พ่ออ่านแล้วรู้สึกแสบลึกบาดทรวงจริงๆ พวกเขาเคร่งวันสับบาโต ไม่ทำงาน แต่ก็อดสงสารลาหรือโคไม่ได้จึงต้องยอมทำงาน “ปลดปล่อย” ให้พวกมันไปกินน้ำเป็นอย่างน้อยในวันสับบาโต

o คำกริยาสำคัญคือ “ปลดปล่อย” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า to loose ปลดปล่อย หรือปลดออก... น่าทึ่งมากๆ ครับ พระเยซูเจ้าในภาษาต้นฉบับบันทึก ใช้คำกริยาภาษากรีกคำเดียวกัน “λύω” to loose 

o พวกเขาปลดปล่อยโคลาในวันสับบาโตเพราะสงสารพวกมัน แต่หญิงคนหนี้ 18 ปี กี่น้อยสับบาโตแล้วที่พวกเขาไม่เคยปลอดปล่อย และวันนี้นางได้รับพระเมตตาปลดปล่อยจากความค่อมที่ติดยึด... หัวหน้าศาลาธรรมกลับตำหนิ 

o ช่างเป็นพระวาจาที่แสนคมคายสะเทือนใจจริงๆ พวกเขาต่างเป็นลูกหลานของอับราฮัมทุกคน ให้ความเมตตาสงสารแม้กระทับโคและลาสัตว์เลี้ยงในวันสับบาโตโดยปลดเชือดปล่อย มันให้ไปหาน้ำ... แต่หญิงหลังค่อมที่ถูกซาตานผู้ไว้ให้หลังค่อมมายาวนา เป็นเพื่อนมนุษย์วงศ์วานเดียวกับเขา พวกเขากลับตำหนิที่นางได้รับการปลดปล่อยในวันสับบาโต...

• พ่ออยากบอกจุดสำคัญอีกประการ แม้หญิงค่อมคนนี้นักบุญลูกาไม่ได้บอกชื่อ แต่พระเยซูเจ้าตรัสถึงนางด้วยชื่อจะเรียกว่าชื่อสกุลเต็มเลยก็ว่าได้ ภาษากรีกใช้คำว่า “θυγατέρα Ἀβραὰμ” ต้องบอกว่า ชื่อนามสกุลของเธอเลย “บุตรสาวของอับราฮัม” เป็นการเรียกอย่างหรูให้เกียรติที่สุด เหมือนเรียก “เยซูบุตรอับราฮัม” วลีการเรียกแบบนี้ไม่ปรากฎที่ใดเลยในพระวรสารของลูกา การทรงเรียกเช่นนี้เป็นการยืนยันว่า “หญิงหลังค่อมคนนี้ได้รับการเน้นหนักว่า นางคือบุตรสาวแห่งพันธสัญญา และนางคือสมาชิกคนหนึ่งที่ถูกต้องครบครันของศาลาธรรม” ถ้าศาลาธรรม หัวหน้าศาลาธรรมเข้าใจแท้จริง

• พี่น้องที่รักครับ... ที่สุดหญิงคนนี้ได้ถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้า ได้รับการปลดปล่อย to loose จากพันธนาการที่ทำให้ค่อมมายาวนาน... พ่อเชิญชวนเรานะครับ

o ขอให้เราเป็นเหมือนพระองค์

o เมตตาเหมือนพระองค์ สัมผัส เมตตา และเห็นใจ พร้อมทั้งช่วยปลดปล่อยพี่น้องของเราจากพันธนาการของบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปความโลภและเห็นแก่ตัวของเราหรือของใครๆ ที่ทำให้พี่น้องของเราต้องค่อม เงยหน้าตาในสังคมไม่ได้เพราะความยากไร้ และจนมุมหรืออับจน

o ให้เราเมตตา ช่วยปลดปล่อย to loose พี่น้องหญิงชายของเรา ด้วยความเมตตารักจริง เพื่อพวกเขาและเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเสมอนะครับ...

o ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย