Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์

ยน 19:25-27…
25พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์ พร้อมกับน้องสาวของพระนาง มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา 26เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” 27แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” ตั้งแต่เวลานั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตนอรรถาธิบายและไตร่ตรอง 

• “แม่พระมหาทุกข์”
o มีเพลงหนึ่งพ่อร้องขึ้นใจ และฮัมเพลงนี้ในลำคอเสมอๆ เพราะดี... เนื้อเพลงกล่าวว่า “แทบเชิงไม้กางเขน พระมารดาประทับอยู่ เงยพระพักตร์แลดู พระบุตรรับทรมาน ช่างปวดร้าวเศร้าใจ จะหาใครที่ไหนปาน ร่วมทนทรมาน ร่วมการไถ่บาปมนุษย์..... ก่อนจะสิ้นพระชนม์ พระบุตรได้ตรัสกับพระมารดา และศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก... “นี่ลูกของท่าน นั่นแม่ของเจ้า”... ด้วยพระวาจานี้ เรามนุษย์ทั้งหลาย ช่างมีบุญมากมาย ได้เป็นลูกของพระนาง... ขอพระแม่ช่วยลูก ทำตามพระทัยพระเจ้า..... ตามแบบอย่างพระแม่ ผู้เป็นรูปแบบคริสตชน....”
o เนื้อร้องประมาณนี้ครับ ถ้าพ่อเทศน์อยู่พ่อจะร้องให้ฟัง “เพราะมาก” (หมายถึงเนื้อและทำนองนะครับ ไม่ใช่เสียงพ่อ...)
o พ่อต้องการจะเน้นว่า รูปแบบและต้นแบบของคริสตชนคือพระแม่มารีย์....

• ดูเหมือนว่า ณ กางเขน พระเยซูเจ้าทรงพ่ายแพ้ความตาย พระองค์ทรงยอมแพ้ต่อผลของบาป คือ “ความตาย” กระนั้นหรือ พระองค์แพ้หรือพระองค์ทรงยอมร่วมในความตายกับเราต่างหาก... อย่างที่เราฉลองเมื่อวานนี้ “ทรงรักเราถึงเพียงนี้” คือพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า และพระบิดาเจ้าของเรา “พระเจ้าองค์ความรัก”
o พระแม่มารีย์ก็ระทมทุกข์ในการพ่ายแพ้หรือในความตายของพระบุตร...เช่นกัน...
o บรรดาศิษย์ของพระเยซูก็ดูเหมือนพ่ายแพ้... เช่นเดียวกัน
o ศาสนาของเราเป็นศาสนาของคนที่ขี้แพ้กระนั้นหรือ ศาสนาสอนให้เรา “ยอม” “ยอมพ่ายแพ้กระนั้นหรือ...”
o เราต้องเป็นฝ่ายยอมรับ ถ่อมตน อ่อนน้อม ไม่ต่อสู้ ให้ใช้ความรุนแรงเลยกระนั้นหรือ....

• ทำไม ทำไมต้องยอมแพ้... ทำไมต้องยอมตาย... บรรดาศิษย์เคยบอกพระองค์ว่า “จะให้เราขอไฟจากฟ้ามาเผาพวกเขาไหม...”

• บรรดาศิษย์เคยเตรียมดาบสองเล่ม พระองค์บอกว่า “พอแล้ว” ศิษย์เคยชัดดาบออกจากฝักฟันศัตรูเพียงใบหู... เคยคิดไหมทำไมต้องใบหู... แล้วทำไมพระองค์ต้องต่อใบหูของเขากลับไปอย่างอัศจรรย์ เกือบจะเรียกว่าเป็นอัศจรรย์สุดท้ายที่พระองค์ทรงกระทำ... (คิดตรงนี้ดีๆนะครับว่า ทำไมต้องตัดหูขาด (หูข้างขวาด้วย เทียบ ลูกา 22:50-51)
o ทำไมพระเยซูเจ้าต้องจัดการสัมผัสและรักษาใบหูให้เขา “หูมีไว้ทำไม...” แล้วพระองค์กลับสั่งเข้าว่า “เก็บดาบใส่ฝักเสีย” ... ดูข้อความจากพระคัมภีร์ พระวรสารตอนนี้หน่อยนะครับ
o “ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชักดาบออกมา ฟันผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาสมณะ ถูกใบหูข้างขวาขาด ผู้รับใช้คนนั้นชื่อมัลคัส แต่พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า “เก็บดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ดื่มจากถ้วยที่พระบิดาประทานให้เราหรือ” (ยน 18:10-11)
o “แล้วศิษย์คนหนึ่งได้ฟันผู้รับใช้ของหัวหน้าสมณะ ตัดใบหูข้างขวาของเขา แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘หยุดเถิด พอแล้ว’ ทรงสัมผัสหูและทรงรักษาเขา” (ลก 22:50-51)

• ท่าทีสำคัญของคริสตชน ต้องเลียนแบบอย่างแม่พระและพระเยซูเจ้าคือ การ “ฟังพระวาจาของพระเจ้า และยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดา”
o พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานด้วยความนอบน้อมต่อพระบิดา และยอมมอบชีวิตเพื่อประสงค์พระบิดาสำเร็จ เราฉลองเทิดทูนกางเขนเมื่อวานนี้
o แม่พระน้อมรับพระวาจาและยอมน้อมรับแม้ความทุกข์เพื่อร่วมการไถ่บาปมนุษย์ แม่พระเป็นตัวอย่างของ “การเชื่อฟัง” และ “การน้อมรับ” พระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม พระแม่จึงมีบุญกว่าหญิงใดๆ และพระแม่เป็นมารดาของเราทุกคน

• วันนี้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ เมื่อวานเราฉลองเทิดทูนกางเขน.. ดังนั้น วันนี้จึงเป็นการเตือนสอนเรา ให้ “เชื่อฟังพระเจ้า” น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าและปฏิบัติตาม...

• ขอให้เราถวายเกียรติแด่แม่พระ และสามารถดำเนินชีวิตในพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ

• อันที่จริง แม่พระทรงเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรักทั้งหมด พระนางจึงเป็นต้นแบบชีวิตของเรา ขอให้เราเลียนแบบพระแม่ ในการ “ฟัง” พระประสงค์ของพระเจ้า... อ่านพระคัมภีร์นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย