รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
(ฉลองแม่พระบังเกิด)
อพย 25:10-22…

“10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง 11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ 12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง 13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ 14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม 15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย

16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น 17ท่านจะต้องทำฝาหีบ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง 18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบ สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน 19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน 20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ 21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน 22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• เมื่อเรามาถึงวันฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์ พ่อก็อยากให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทุกที ตอนที่มาจากพันธสัญญาเดิม... หนังสืออพยพ แน่นอนไม่ได้ตรงกับบทอ่านในมิสซา แต่พ่อใช้พระคัมภีร์ตอนนี้บ่อยๆ เพื่อทำให้เราได้เข้าใจความหมายของพระแม่มารีย์ให้มากที่สุด เรารักแม่พระจริงๆ เรายิ่งต้องเข้าใจและต้องเห็นคุณค่าของพระแม่มารีย์อย่างชัดเจนยิ่งขั้นเสมอ

o “แม่พระสำคัญอย่างไรหนอ ทำไมจึงให้ความสำคัญกับแม่พระมากเหลือเกิน พี่น้องคริสตเตียนโปรแตสแตนท์ ไม่ยอมรับพระสัจจธรรมคาทอลิกเกี่ยวกับแม่พระจริงๆ เพราะเขายืนยันว่า ไม่มีการเปิดเผยในพระคัมภีร์”...

o ก็จริงนะครับ... ไม่เถียงเลยครับ ความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระไม่ได้บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์โดยตรงมากมายนัก.... แต่... พระศาสนจักรคาทอลิกเชื่อไม่ใช่เพียงพระคัมภีร์แต่ธรรมประเพณีแห่งชีวิตด้วย เช่นกัน... เพราะธรรมประเพณีแห่งชีวิตคือที่เผยแสดงแม้กระทั่งตัวบทพระคัมภีร์ก็ถ่ายทอด กันมาในธรรมประเพณีเช่นกัน... 

o วันนี้ วันเกิดแม่พระ พ่ออยากอ้างพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าทำไม่แม่พระจึงมีที่สำคัญเหลือเกินในพระ ศาสนจักรคาทอลิก.... เรามาอ่านและตีความพันธสัญญาเดิมกันนะครับ พ่อขอยกหนังสืออพยพบทที่ 25 สักหน่อยนะครับ...

• สิ่งที่ต้องไตร่ตรอง คือ หีบพระบัญญัตินี้ ตั้งอยู่ที่ใจกลางของเต็นท์นัดพบ เราต้องไม่ลืมว่าในเต็นท์ที่พระเจ้าประทับในอดีตกาล หรือในหัวใจของพระวิหารของชาวยิว ณ วิสุทธิสถาน (Holy of Holies) ที่เขาเชื่อว่า เป็นที่ๆ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้า


• ณ ที่นั่งพระกรุณา ระหว่างเครูบทั้งสอง ที่จ้องมองพระบัญญัตินั้น คือ ที่พิเศษแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า (par excellence of the Presence of Yahweh in the context of Israel’s worship) นี่คือ ศูนย์กลางแห่งคารวะกิจและการถวายบูชาของอิสราเอล นี่คือศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล

• สรุปประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่านเรื่อง หีบพระบัญญัตินี้เราสามารถสรุปประเด็นได้ว่า

o หีบพระบัญญติได้รับการสร้างขึ้นอย่างพิเศษสุด บริสุทธิ์สุดๆ และให้ความสำคัญสุด เพราะใช้บรรจุ “พระคำ พระวาจา หรือพระบัญญัติ” ภาษาฮีบรูคือ dabar วาจา ภาษากรีกคือ Logos คำพูดหรือพระวาจาของพระเจ้า... 

o ดังนั้น หีบใบนี้ต้องเป็นไม้หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อรองรับพระวาจาประกาศความรัก ความกรุณาของพระเจ้า เป็นที่เคารพสูงสุดเพราะเป็นที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้านี่เอง เช่นกันครับ 

o ในธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกและจากพระวรสารเราพบว่า “แม่พระคือที่ประทับของพระวาจานิรันดร พระวาจา “พระวจนาตถ์” (Logos วาจา) ผู้ทรงรับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ประทับรับเอาเนื้อหนังมนุษย์ในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์ ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกจังลังเลไม่ได้ที่จะให้เกียรติพระแม่สูงส่ง แม้ไม่เท่าพระเจ้า แต่ก็ให้เกียรติพระแม่ด้วยพระนาม “หีบพระบัญญัติ ปราสาทงา ปราสาทดาวิด เคหะทองคำ ฯลฯ...” โดยไม่ลังเลเลย

• แม่พระ คือ “หีบพระบัญญัติแท้จริง” แม่พระทรงสมควรได้รับเกียรติสูงมาก 

o เพราะพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระเยซูโอรสของท่านทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง รับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ บังเกิดในเลือดเนื้อของพระแม่มารีย์ มิใช่เพียงแผ่นหินศิลาจารึกที่ใส่ในหีบไม้กระถิ่นเทศหุ้มด้วยทองคำ และแผ่นหินและพระบัญญัติไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับหีบพระบัญญัติเลยแม้แต่ น้อย... แต่พระแม่มารีย์ ทรงรับพระวาจา “พระบัญญัติให้ลงมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์” นี่คือความล้ำลึกและยิ่งใหญ่กว่าปีบพระบัญญัติที่ว่าสำคัญเหลือเกินในพันธ สัญญาเดิม 

o ดังนั้น เหตุผลจากพระคัมภีร์ในหนังสืออพยพที่พ่อยกมาอธิบายจึงมีน้ำหนักยิ่งนัก สำหรับแม่พระที่ทรงเป็นยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติ เพราะบรรจุพระวาจาคือพระเยซูเจ้าความสมบูรณ์ของพระวาจาของพระเจ้า 

o เราจึงมีคำสอนเพื่อถวายเกียรติแม่พระในรูปแบบต่างๆ มากมายเพื่อให้เกียรติพระเจ้าเป็นสำคัญ เพราะแม่พระก็สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในบทเพลงสรรเสริญของแม่พระในพระคัมภีร์ก็ชัดเจน... สวยงามครับ เหมาะสมที่เราจะถวายเกียรติแม่พระแน่นอน... เพราะเราสรรเสริญพระเจ้ามากกว่านั่นเอง... ดังนั้น 

o วันนี้ ประเพณีของพระศาสนจักร ฉลอง แม่พระบังเกิด Happy Birthday ครับพระแม่มารีย์ เราจึงสามารถสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับพระแม่มารีย์เสมอครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม เพื่อเข้าใจ อพยพ 25 เรื่องหีบพระบัญญัติ
• ข้อ 10-15 สังเกตว่าไม้ที่ใช้ทำหีบพระบัญญัตินั้นเป็นชนิดเดียวกับไม้ที่ใช้ทำเต็นท์ นัดพบและที่สำคัญคือต้องหุ้มด้วยทองคำ คำสั่งที่ละเอียดนี้เป็นการทำงานของพระสงฆ์ โดยให้ภาพที่บรรยายรายละเอียดตามแบบแผนการบันทึกของ


• ทำไมคำสั่งของพระเจ้าเรื่องหีบพระบัญญัติจึงต้องให้รายละเอียด และต้องชัดเจนเช่นนี้? เห็นได้ชัดเจนว่า สาระสำคัญทั้งหมดเน้นที่คำสั่งของพระยาห์เวห์ต่อประชากรของพระเจ้า เน้นที่ “การเชื่อฟัง” เป็นสำคัญ
• หมายความว่า จำเป็นที่จะต้องทำตามที่พระเจ้า พระยาห์เวห์ทรงสั่งทุกประการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษา “พระบัญญัติ” หรือ “หีบพระบัญญัติ หรือหีบพันธสัญญา” หรือจะเรียกว่า “คลังแห่งพระพร”

o หีบพระบัญญัติ

o หีบพันธสัญญา “the Ark of the Covenant”

o หีบหรือคลังแห่งพระพร


• ห่วงสี่ห่วงที่เป็นทองคำและคานหามไม้หุ้มทองเพื่อชี้ให้เห็นว่า การแบกหีบพระบัญญัตินี้ต้องไม่ถูกสัมผัสด้วยมือของมนุษย์ ความประเสริฐ ความล้ำค่าแห่งพระบัญญัติ หรือพันธสัญญา หรือ พระพรของพระเจ้า ไม้ชั้นดี “กระถินเทศ” ที่ทำนั้นต้อง “หุ้มด้วยทองคำ” โดยเน้นว่านี่คือ “การประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ ความล้ำเลิศแห่งพระบัญญัติ พันธสัญญาหรือพระพร” ชี้ให้เห็นถึงเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์”


• ไม้คานหามต้องไม่ถอดจากห่วงทองคำ เป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องหามหีบนี้ตลอดเวลา หรือพร้อมเสมอที่จะต้องถือพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างจริงจัง ในใจความที่ว่า “ไปไหนไปด้วย...”


• ข้อสังเกตคือหลักการสำคัญที่ว่า พระบัญญัติของพระเจ้านั้น หมายถึง การประทับอยู่ของพระเจ้า และจำเป็นที่จะต้องเคียงคู่กับการเดินทางของประชากรเสมอ กล่าวได้ว่า แม้อยู่ในเต็นท์นัดพบก็ตามคานหามนั้นต้องสอดอยู่เสมอ ต้องไม่เอาออก เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องถือบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา 


• พระบัญญัติและประชากรนั้น ขาดจากกันไม่ได้ กล่าวได้ว่า “ถ้าหากขาดพระบัญญัติ... ก็ขาดพันธสัญญา... ขาดพันธสัญญา... ก็ขาดพระพรของพระเจ้า”


• ข้อสังเกต “ความหมายของ ‘ความจำเป็น’ ที่จะต้องสอดคานหามนี้ไว้ตลอดเวลา” 


• ข้อ 17-22 เรื่องสำคัญมากคือ “ที่นั่งพระกรุณา” หรือ Seat of Mercy (ฝาหีบ) ฝาหีบมีขนาดตามคำสั่งเท่ากับตัวหีบพันธสัญญา พระเจ้าสั่งให้ทำฝาหีบหรือที่นั่งพระกรุณาอย่างชัดเจน โดยบนฝาหีบนี้เป็นที่ประกาศถึงพระกรุณาของพระเจ้า โดยอาศัยรูปเครูบทั้งสอง
• บางคำแปลใช้คำว่า “ฝาหีบ” แต่ถ้าพิจารณาจะพบว่าต้นฉบับนั้นเน้นว่าเป็น “ที่นั่งพระกรุณา” (Seat of Mercy) และข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดคือ คำนี้ปรากฏ 7 ครั้งในตัวบทตอนนี้ ทำให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งถึงเรื่อง 

o “พระกรุณา” ของพระเจ้า 

o การมีหีบพระบัญญัติ การแบกพระบัญญัติ หรือการถือพันธสัญญา

o การเป็นคู่สัญญาของพระเจ้า

o ทั้งหมดนี้มีความหมายสำคัญที่สุด คือ 

o การถือไว้ตลอดเวลาซึ่ง “พระกรุณา” ของพระเจ้า


• จะมีพระพรได้ จำเป็นต้องมีพันธสัญญา และพันธสัญญาจะครบครันได้ ต้องถือพันธสัญญา คือการถือพระบัญญัติ แต่เหนืออื่นใด คือ “พระกรุณาของพระเจ้า”


• “เครูบ” ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับฝาหีบ เครูบนี้โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับที่ประทับของพระยาห์เวห์ ในลักษณะที่เครูบเป็นผู้เฝ้ารักษาหรือผู้แบกรับพระบัลลังก์ของพระยาห์เวห์ เราจึงสังเกตเห็นว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากตรงกลางของเครูบทั้งสอง ประดุจตรัสจากพระที่นั่งของพระเจ้า


• สังเกตว่าปีกของเครูบและดวงตาของเครูบนั้นอยู่ที่ใด?? “เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ”


• เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเราเห็นว่า
o เครูบทั้งสองหันหน้าเข้าหากัน และที่สำคัญ

o ปีกของทั้งสองป้องหน้าของตนโดยที่ตาของทั้งสองต่างมองดูที่นั่งพระกรุณา หรือมองดูที่ฝาหีบนี้ 


• การกางปีกเหนือที่นั่งพระกรุณานี้ ทำให้เห็นว่า ความสนใจมุ่งจับจ้องอยู่ที่ที่นั่งพระกรุณาเท่านั้น หรือ มุ่งพิศเพ่งเฉพาะแต่ที่พระกรุณาของพระเจ้า หรือที่พระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น


• “พระบัญญัติ คือเครื่องมือประกาศพันธสัญญา และพระกรุณา”


• ข้อ 21 ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน ที่นั่งพระกรุณานั้นอยู่เหนือพระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าประทานให้ที่ซี นัย แม้บัญญัติสำคัญที่สุด แต่เหนือพระบัญญัตินั้น ปกคลุมด้วยที่นั่งพระกรุณาของพระเจ้า


• หมายความว่า พระบัญญัติของพระเจ้าคือสิ่งที่ต้องเก็บรักษาอย่างยิ่งยวด เป็นศูนย์กลางของการเพ่งมอง ซึ่งหมายถึงการเป็นศูนย์กลางของชีวิตของประชากรของพระเจ้า


• ข้อ 22 พระเจ้าพบกับประชากรของพระองค์ โดยตรัสจากที่นั่งพระกรุณา ดูเหมือนว่า “พระกรุณาของพระเจ้า” คือศูนย์กลางแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ 


• ดังนั้น ภาพของที่นั่งพระกรุณาและหีบพระบัญญัติคือ

o การประทับอยู่ของพระเจ้า 

o พระกรุณาของพระเจ้า

o ที่พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ หรือที่พระเจ้าจะประทานพระกรุณาต่อประชากรของพระองค์

o จึงจำเป็นที่จะต้องเพ่งมองพระบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา และหีบพระบัญญัตินี้คือเครื่องหมายแห่งการประทับและพระประสงค์ของพระเจ้า