Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 19:16-22…

16ชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลถามว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร” 17พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เหตุใดจึงถามเราถึงความดี ผู้ทรงความดีมีแต่ผู้เดียวเท่านั้น ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด” 18เขาทูลถามว่า “บทบัญญัติข้อใด” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ 19จงนับถือบิดามารดา จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” 20ชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามว่า “ข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้ว ยังขาดอะไรอีกหรือ” 21พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” 22เมื่อได้ยินพระวาจานี้ ชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สมบัติจำนวนมาก

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• เรื่องราวพระวรสารเกี่ยวกับพระเยซูและชายหนุ่มคนนี้ ที่พระวรสาร คำแปลใช้ค่ำว่า ชายคนหนึ่ง ซึ่งโดยสรุปเรื่องมักจะเรียกว่า “คนหนุ่มร่ำรวยคนหนึ่ง” ใช่พระวรสารบอกว่าเขารวยและมีทรัพย์สมบัติมาก พระวรสารเล่าว่าเขาเข้ามาหาพระเยซูเจ้าพร้อมกับนมัสการพระองค์ หรือศิโรราบให้กับพระองค์ และเรียกพระองค์ว่า “พระอาจจารย์” พ่อให้ดูภาษากรีก คำอ่าน และคำแปลตรงตัวหน่อยครับ
o “Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ” อ่านว่า 

o “ดีดาสคาเล ตี อากาธอน ปอยเอโซ ฮีนา เอโค โซเอน ไอโอนีออน?” แปลว่า 

o “พระอาจารย์ ความดีอะไรที่ข้าพเจ้าต้องทำ เพื่อว่า ข้าพเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร”

• ข้อสังเกต ตัวอักษร “Διδάσκαλε” (อักษรตัวแรก Δ “เดลต้า”) เป็นตัวใหญ่ capital letter เป็นตัวอักษรตัวแรกที่เป็นเรียกของเขาเป็นตัวใหญ่ ตรงนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญทำให้เห็นเจตนาของมัทธิวในการบันทึกว่า เขาต้องการถาม เหมือนร้องถามดังกว่าปกติ ถามจริงๆ เถอะอะไรทำนองนี้... เพื่อได้ชีวิตนิรันดรต้องทำดีอะไร? และเป็นเหมือนการส่งเสียงร้องที่ต้องการคำตอบ เพราะเขาต้องการชีวิติรันดร และเขาอยากได้จริงๆ (ข้อสังเกตจากตัวบทพระคัมภีร์เป็นแบบนี้ เพราะเราไม่ได้ยินเสียงแต่เราอ่านภาษากรีกที่บันทึก และการเขียน ภาษา วรรณกรรม ยุคสมัย ลีลาการเขียน เฉดสีทางภาษา เขาใช้ทุกตัวอักษรให้ผู้อ่านได้สัมผัสเจตนาและอารมณ์ (Modality) ของภาษา นี่ขนาดพ่อพยายามเขียนเพื่อให้พี่น้องเข้าไปถึงวรรณกรรมนี้ก็ยังยากเลย)

• ดังนั้น พ่ออยากให้เราเห็นชัดๆว่าถึงบรรยากาศและอารมณ์ของภาษาพระคัมภีร์ตอนนี้คือภาพที่ออกมาคือ
o ชายคนนี้เขาร่ำรวย เขาเข้ามานมัสการพระเยซูเจ้า 

o เขาร้องเรียกเสียงดังเต็มหัวใจแบบยอมศิโรราบ “พระอาจารย์” นั่นหมายความว่าเขารับรู้ ยอมรับ พระองค์คือพระอาจารย์ “Διδάσκαλε” (ดีดาสคาเล) เสียงร้องถามเช่นนี้คือเขาไม่สามารถได้ชีวิตนิรันดร เขาไม่รู้จริงๆ แต่เขาอยากได้ เขาจึงเข้ามาหาพระองค์

• พี่น้องที่รัก 

o พ่ออยากให้ภาพของชายหนุ่มคนนี้เป็นการสอนเราให้แสวงหา ให้ร้องหาสุดกำลังแบบถ้าไม่มีพระองค์เป็นพระอาจารย์ที่จะตอบชี้หนทาง เราจะไม่มีวันได้ชีวิตนิรันดร เรากระหายจริงๆ เราต้องการได้ชีวิตนิรันดรจริงๆ 

o พ่ออยากเห็นชีวิตพ่อเอง ชีวิตคริสตชนของเราเป็นเช่นนี้จังเลย คือ ร้องหาพระเยซูเจ้าเสมอทุกวัน แบบที่ว่า ถ้าขาดพระองค์เราจะได้รับชีวิตนิรันดรได้อย่างไร 

o พ่ออยากเห็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้า ได้เป็นเช่นในฉากแรกของบทพระวรสารวันนี้เสมอ วิ่งเข้าไปหาพระเยซูเจ้า ศิโรราบและร้องหาพระองค์ “พระอาจารย์” จงให้ชีวิตของเราร้องหาพระองค์เสมอครับ

• “เหตุใดจึงถามเราถึงความดี ผู้ทรงความดีมีแต่ผู้เดียวเท่านั้น ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด”

o อยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติบทบัญญัติเถิด.. ข้อนี้จำเป็นเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร 

o หลายครั้งพ่อได้ยินคำอธิบายประหนึ่งว่า “รวยแล้วเข้าสวรรค์ไม่ได้” และประสบการณ์ก็เคยมีคนฐานะดีคุยกับพ่อถึงความลำบากใจ เขากลัวจะไม่ได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดรเพราะเขามีทรัพย์สินสมบัติมากมาย

o พ่อคิดว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยูที่ความร่ำรวย... แต่อยู่ที่การถือบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่ต่างหาก และพระเยซูเจ้าบอกเราวันนี้ว่าถ้าอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงถือพระบัญญัติ ของพระเจ้า... นั่นคือ “อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ จงนับถือบิดามารดา จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง”

o พระเยซูเจ้าอ้างอิงถึงบัญญัติที่พระองค์ประทานให้ทางโมเสส การจะได้ชีวิตนิรันดร ก็คือการแสวงหาความดี ไม่กระทำความชั่ว ดำเนินชีวิตอย่างดีตามบทบัญญัติของพระเจ้า

• ชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามว่า “ข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้ว ยังขาดอะไรอีกหรือ”

o เราพบความยอดเยี่ยม และพร้อมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร สำหรับชายหนุ่มคนนี้เลย เขาปฏิบัติทุกข้อ (นักบุญมาระโกเน้นมากกว่ามัทธิวอีก มาระโกเล่าเรื่องนี้โดยเน้นว่า เขาถือบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็ก)

o และในมาระโก บันทึกว่า พระเยซูเจ้าขณะทอดพระเนตรเข้า (เขาถือบัญญัติดีทุกข้อมาตั้งแต่เด็ก) ทรง “รักเขา” 

o สรุปได้เลยว่า... คนถือบัญญัติของพระเจ้าเสมอ แม้เป็นคนร่ำรวยมาก แต่ถ้าไม่โกง ไม่ผิดบัญญัติ ถืออย่างดี เขาเหล่านั้น ก็เหมาะสำหรับการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร

o แต่ปัญหานิดหนึ่งสำหรับคนร่ำรวย มีสมบัติมาก มักจะยึดติด และบูชาสมบัติ สิ่งของมากกว่าพระเจ้าเสียอีก ในการปฏิบัติจะเห็นได้ พ่อดูละครไทยบ้าง... บ่อยครั้ง คนร่ำรวย ตระกูลร่ำรวย แต่มองคนอื่นเป็นคนชั้นต่ำ เป็นคนที่ไม่มีค่าเท่า อันนี้ไม่ดีเลย ไม่ดีจริงๆ คนรวยน่ะดีแล้วครับ ดีที่รวยขอให้รวยเถอะครับ แต่......อย่าโกง อย่าคอรัปชั่น อย่าทุจริต อย่าเลี่ยงภาษี อย่าซุกอย่าซ่อน

o สรุปถ้าคนรวยเพราะทำมาหากินเก่ง หรือได้รับมาจากบรรพบุรุษ ฯลฯ ดีครับ แต่อย่าโกง และอย่าใช้ความร่ำรวยนั้นเป็นอำนาจต่อรองหรือทำให้คนอื่นหมดโอกาสไปอีกนะ ครับ

• “ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด”

o พระเยซูเจ้าทรงเรียกเขาให้ไปไกลกว่านั้น ไปไกลกว่าการดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร แต่ ทรงเรียกเขาให้ติดตามพระองค์ เพื่อประกาศชีวิตนิรันดร เป็นศิษย์ของพระองค์ 

o แต่เงื่อนไขในการเป็นศิษย์นั้น คือ ต้องทิ้งทุกอย่าง ขายให้หมด และมอบให้คนยากจน.. นี่คือประเด็น ที่หนุ่มคนนี้ไม่ได้ตามพระองค์ เขาเศร้า เขาไม่ทิ้ง เขาไม่ขายทุกสิ่งและไม่ได้มอบให้คนยากจน และไม่ได้ติดตามเป็นศิษย์ของพระองค์

o พี่น้องที่รัก ดูประเด็นตรงนี้ดีๆ เขาเป็นคนดีมากนะอย่างลืม ถือบัญญัติทุกข้อ เขาร่ำรวย เขาเข้าสู่ชีวิตนิรันดรได้ครับ เพียงแต่ถ้าต้องการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์จริง ต้องทิ้งทุกอย่างและตามพระองค์ไป นั่นความงดงามแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างให้หา

• พ่อสรุปเลยดีกว่า

o ชีวิตของเราขอให้เราแสวงหาพระอาจารย์เจ้าเสมอครับ เรียกพระองค์หาพระองค์สุดกำลังเพราะพระองค์คือความรอดพ้นของเรา

o คนร่ำรวยดีครับ ขอบคุณพระมาก ทุกท่านสามารถเข้าสวรรค์ได้ครับ ไม่เป็นปัญหาที่จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ขอให้เป็นคนดี ไม่โกง ถือบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริง บัญญัติแห่งความรักและเมตตา คนรวยมีโอกาสรักเมตตาแบ่งปันมากด้วยครับ ใช้ความร่ำรวยเป็นโอกาสที่จะรักมากกว่า แบ่งปันมากกว่า อย่าปล่อยให้โอกาสกลายเป็นอุปสรรค

o แต่ถ้าใครก็ตามที่ติดตามเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า บรรดพระสังฆราชโดยเฉพาะเลยเพราะพวกท่านเป็นผู้สืบทอดจากบรรดาอัครสาวก นอกนั้น บรรดาพระสงฆ์ สังฆานุกร นักบวช เราจงอย่ายึดติดกับความร่ำรวย อย่ามุ่งหาประโยชน์เพื่อสะสมความร่ำรวย เพราะนั่นขัดกับคำสอนของพระเยซูเจ้าเลยครับ (พ่ออยากบอกว่าบรรดาสัตบุรุษร่ำรวยก็ดีมากครับ ทำมาหากินกันให้ร่ำรวยเถอะ...และก็อย่าโกง) 

o สำหรับพวกเราศาสนบริกรพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ฯลฯ ในฐานะศาสนบริกรของพระศาสนจักร ความร่ำรวย การสะสมความรวยส่วนตัวสร้างฐานะ ทำธุรกิจเพื่อสะสมความรวย... พ่อคิดว่านั่นเป็นบาปและเป็นบาปที่สะดุดมากครับ ไม่น่ารักเลย... และเราจะเทศน์สอนลำบากมากเพราะพระอาจารย์ของเราทรงยากจน ยอมทิ้งความร่ำรวย และที่สำคัญ ถ้าเราติดตามพระคริสตเจ้าจริงๆ ทบทวนพระวาจาตอนนี้ใหม่ดีๆ.... “จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด”

o พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าพระวาจาวันนี้สอนตัวพ่อ ชัด ตรง ให้เราเจริญชีวิตอย่างจริงจังเถอะนะครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย