Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

มก 16:24-28…

24พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา 25ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิต 26มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• พ่อเพิ่งจบการเทศน์เข้าเงียบให้กับเณรมาได้สองอาทิตย์ และบ้านเณรก็เปิดแล้ว พ่อเทศน์ให้เณรในเรื่องการติดตามพระเยซูเจ้า การเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ พระเยซูเจ้าเรียกร้องหนักหน่วงมากจริงๆในการที่จะเป็นศิษย์ติดตาม พระองค์...พ่อได้อธิบายเรื่องนี้ให้สามเณรปี 4 และปี 5 ฟังเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาได้ไตร่ตรองเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดจริงๆ และพระวาจานั้น ก็คือพระวรสารวันนี้นี่เอง จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งบันทึกไม่ต่างจากพระวรสารนักบุญมาระโกเลยนะครับ... พ่อคิดว่าเรื่องการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้านั้น ต้องชัดเจนและเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ พระวาจาจากพระวรสารวันนี้สั้นมากๆ เพียง 3 ข้อเท่านั้น (มธ 16:24-28) พระวรสารภาษาต้นฉบับภาษากรีกนั้น บันทำได้สุดยอดมาก พ่อจะแกะรอยความสำคัญของพระวาจาเพียงสามข้อนี้ให้เราได้ศึกษาไตร่ตรองกันนะ ครับ ภาษาอังกฤษแปลได้ดีมากกว่าภาษาไทยครับ... คือ “ถ้าใครปรารถนาตามหลังฉัน หรือเดินตามหลังฉัน”

o “"If any man would come after me.”

o Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, (อ่านว่า เอย ตีส เธเลย โฮปีสโซ มู เอลเธน แปลตรงๆ คือ ถ้า-ใคร-ปรารถนา-ข้างหลัง-ฉัน-มา)

• ภาษากรีกต้นฉบับชัดที่สุดเลยครับ พ่อแกะให้ดูแล้วนะครับ พี่น้องจะเห็นถ้อยคำของพระคัมภีร์ชัดเหลือเกิน... ถ้าใครมีความปรารถนาจะเดินตามข้างหลัง คือ เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้านั่นเอง (พ่อได้ย้ำกับน้องเณรที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซูเจ้าจริงๆเช่นนี้) สิ่งที่เป็นคำสั่งจากพระเยซูเจ้า “คำสั่ง” นะครับ ไม่ใช่ขอร้อง แต่ “สั่งเด็ดขาด” พี่น้องอ่านดีๆสิครับ

• พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจนในพระวรสาร ว่า... “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็

o จงเลิกคิดถึงตนเอง 

o จงแบกไม้กางเขนของตนและ

o (จง) ติดตามเรา”

• คำกริยาทั้งสามคำที่พระคัมภีร์ใช้คือคำกริยาที่อยู่ในรูปคำสั่ง (Imperative Mood) ภาษากรีกต้นฉบับชัดที่สุด เป็นคำสั่งตรงๆเลย...พ่ออ่านอย่างละเอียด ตรวจสอบวากยะสัมพันธ์ทางภาษาและคำกริยาที่ใช้บันทึก... ชัด หมดทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่นเล.. คือ ถ้าใครต้องการเดิตามหลังพระเยซู คือ เป็นศิษย์ของพระองค์ เขาต้อง “เลิกคิดถึงตนเอง ต้องแบกไม้กางขนของตน และต้องตามพระองค์ไป”

• “จงเลิกนึกถึงตนเอง”

o พ่อจำได้ว่าเวลาเทศน์ให้น้องเณร พ่อย้ำเด็ดขาด ว่าถ้าตั้งใจจะเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าในหนทางนี้ ธรรมชาติของเราจะเห็นแก่ตัวต่อไปไม่ได้เลย ไม่ได้เด็ดขาด การจะเป็นพระสงฆ์ สามเณร เป็นนักบวช หรือที่แน่ๆ แม้แต่เป็นพระสังฆราช (สังฆราชคืออัครสาวกเหมือนกลุ่มแรกที่ติตามพระเยซูเจ้าเลย) เราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตัวเอง หรือยึดตัวเองว่าถูกตลอดกาล เอาความเห็นตนเองเป็นใหญ่ เอาประโยชน์ตนเองเป็นสำคัญ และเลือกแต่น้ำใจตนเองนั้น... ย้ำ “ไม่ได้เด็ดขาด” ถ้าเอาแต่ใจตัวเองละก็จะขัดกับคำสั่งของพระเยซูเจ้าทันทีและอย่างแรง...

o พระเยซูเจ้าสั่งให้ “เลิกนึกถึงตนเอง” ชัดเจน เด็ดขาดสำหรับคนที่จะติดตามพระองค์ เดินตามพระองค์ บนหนทางของพระองค์

• “จงแบกไม้กางเขนของตน” พระองค์สั่งบรรดาศิษย์ ให้ “แบกไม้กางเขนของตน” ตรงนี้ต้องอธิบาย.. 

o กางเขนเป็นเครื่องหมายของความตาย การประหารชีวิตที่พระเยซูเจ้าได้รับ การตัดสินใจแบกกางเขน คือ ต้องเลือกที่จะเดินตามพระฉบับของพระเยซูเจ้า ไม่ใช่การแบกกางเขนของพระองค์ แต่เป็นการแบกกางเขนของตน

o พ่อเคยได้ยินการกล่าวถึงบ่อย... เราต้องช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน หลายคนย้ำว่า การช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขนนั้นไม่ใช่ประเด็นของการติดตามพระเยซู แต่ประเด็นคือ “ศิษย์แต่ละคนต้องติดตามพระเยซูเจ้า โดยแบกกางเขนของแต่ละคนตามพระองค์ไปต่างหากครับ”

• “จงตามเรามา” ประเด็นสำคัญคือถ้าเดินตามหลังพระเยซูเจ้าหรือเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจริงๆ นั้น จะต้องออกเดินทางติดตามพระเยซูเจ้าไปในหนทางของพระองค์ ไม่ใช่เดินไปในหนทางของตนเองหรือเรียกว่า “ทางใครทางมัน” ไม่ได้นะครับ ต้องเดินใน หนทางของพระเยซูเจ้า

o พ่อเทศน์ให้เณรเสร็จ สิ่งที่พ่อเห็นปฏิกริยาที่งดงามมากๆของพวกเขา พวกเขามีความตั้งใจ พร้อมเพรียงกันมากๆว่าพวกเขาอยากเดิน “ในหนทางของพระเยซู” 

o พ่อได้คุยกับเณรหลายคน พวกเขายืนยันกับพ่อชัดๆว่า พวกเขาปรารถนาจะเดินตามหลัง ติดตามพระเยซูเจ้า พ่อได้ยินบรรดาสามเณรประกาศความตั้งใจเมื่อได้ไตร่ตรองพระวาจาแล้วพ่อประทับ ใจจริงๆนะครับ อยากเห็นพวกเขามุ่งหน้าติดตามพระองค์

• ดังนั้น พี่น้องที่รัก การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู เดินตามหลังพระเยซู ต้อง เลิกนึกถึงตนเองจริงๆ ต้องแบกไม้กางเขน คือยอมรับความยากลำบากจริงๆ และตามพระองค์ไปจริงๆในหนทางของพระองค์จริงๆให้จงได้ครับ

• ประโยคต่อไปของพระวรสาร ย้ำให้เห็นชัดเจนว่า “การได้ติดตามพระองค์ คือ ได้ชีวิต” ตรงนี้สุดยอดจริงๆครับ

o ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิต 

o แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิต

• สองประโยคนี้ทำให้เห็นว่า จำเป็นแล้วต้องติดตามพระองค์ ต้องกล้าแบกกางเขน ต้องติดตามหนทางของพระองค์ แม้เป็นหนทางแห่งไม้กางเขนและความตาย การเลือกเดินตามพระองค์คือชีวิตแน่นอน นี่แหละคือพระวาจาที่ท้าทายอย่างมากจริงๆ พ่อคิดว่า พวกเราคริสตชน โดยเฉพาะสามเณร นักบวช พระสงฆ์ พระสังฆราช ต้องชัดเจนที่สุด เราจะมีชีวิตแน่นอน ถ้าเราได้เลือกเดินในหนทางของพระองค์ไม่ใช่ตามใจตน เรียกว่า ยอมตายต่อตัวเองจริงๆ เราจะมีชีวิตของพระองค์ในชีวิตเรา... คิดง่ายๆ คนไม่ตามใจตัวเองแต่ตามใจพระเยซูเจ้าจริงๆ ได้กระทำสิ่งที่ใจ “พระหฤทัย หรือพระประสงค์สูงสุด” นำทางเราแล้วครับ... เลือกเอาครับ จะตามใจตัวเองหรือจะตามพระประสงค์ของพระเจ้ากันดีครับ... 


• สละชีวิตนเอง จะได้ชีวิตของพระคริสตเจ้า และนั่นคือชีวิตนิรันดร แต่ถ้าตาใจตนเอง ไม่ตามพระคริสตเจ้า ไม่สละชีวิตตามใจพระองค์ เราจะเสียชีวิตหรือเสียพระประสงค์ของพระเจ้าครับ

• พี่น้องที่รัก ที่สุดพระเยซูเจ้าตรัสยืนยันว่า กำไรที่สุดแล้วถ้าได้พระเยซูเจ้าเป็นชีวิตของศิษย์ของพระองค์ พระวรสารสรุปเลยว่า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา”

o ถ้าเราจะได้ทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิต มีประโยชน์อะไร 

o มั่นใจได้จากพระวรสารวันนี้ เรามั่นใจได้เลยว่า... การติดตามพระองค์ต่างหาก คือ “ชีวิต” พี่น้องที่รัก อยากมีชีวิตจริงไหมครับ ถ้าต้องการ “ตามพระองค์เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าเสมอนะครับ”

o อย่าพลาดนะครับ อย่าไปตามกระแสโลกและกระแสสมบัติ เพราะการไม่ติดตามพระองค์นั่นแหละคือการ “เสียชีวิตของพระคริสตเจ้าไปจากชีวิตของเรา”

• พี่น้องที่รัก เลือกครับ เลือกเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ และมีชีวิตของพระคริสต์นะครับ


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอให้เราเป็นศิษย์ติดตาม เดินตามหลังพระองค์ในหนทางของพระองค์เสมอ และยอมรับกางเขนแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของพระองค์ และการเป็นศิษย์นั้นคือเราได้ชีวิตของพระองค์ คือ เราได้ชีวิตนิรันดรครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย