Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบหก เทศกาลธรรมดา
(ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก)
มธ 20:20-28…
20มารดาของบุตรเศเบดีเข้ามาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตร นางกราบลงทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์ 21พระองค์จึงตรัสถามนางว่า “ท่านต้องการอะไร” นางทูลว่า “ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้บุตรทั้งสองคนของข้าพเจ้า นั่งข้างขวาคนหนึ่ง นั่งข้างซ้ายคนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระองค์” 22พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไร ท่านดื่มถ้วย ซึ่งเราจะดื่มได้หรือไม่” เขาทั้งสองคนทูลตอบว่า “ได้ พระเจ้าข้า” 23พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านจะดื่มถ้วยของเรา แต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้ แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้”


24เมื่อได้ยินดังนั้น อัครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้น 25พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกทุกคนมาพบ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าในหมู่คนต่างชาติ ผู้ปกครองย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ 26แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น 27และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ 28เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า คือ การเดินทางเดียวกับพระองค์ การเดินทางไปถึงหนทางแห่งไม้กางเขน.. ไปเยรูซาเล็มเพื่อไปรับพระทรมานการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ นี่คือหนทางแห่งไม้กางเขนสำหรับศิษย์พระเยซู สำหรับเราทุกคนจริง มีหนทางอื่นไหม

• วันนี้ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก พ่อยากเล่าเรื่องการเดินทางและการอบรมที่พระเยซูเจ้าทรงเดินนำบรรดาศิษย์และสอนพวกเขาให้ติดตามพระองค์ ตามหลังพระองค์ไป มุ่งหน้าไปเยรูซาเล็มจริงๆ ไปกับพระองค์ ความคิดของพระองค์ กับความคิดของบรรดาศิษย์นั้นต่างกัน และพระองค์สอนพวกเขาให้คิดและเดินทางเดียวกับพระองค์ แต่พ่อบอกก่อนว่าไม่ง่ายเลย...

• สำหรับพระเยซูเจ้า
o การเป็นพระคริสต์หรือพระแมสซียาห์ที่พระองค์เป็น พระองค์ชัดเจนมาก ทรงรับพระบัญชาจากพระบิดา เสด็จมาเพื่อประกาศพระอาณาจักรสวรรค์ส่งสั่งสอนประชาชน เยียวยารักษา ช่วยเหลือ และกอบกู้ นี่คือหนทางของพระเยซูเจ้า
o ทรงเรียกบรรดาศิษย์มาเพื่อสั่งสอน อบรม และทำให้พวกเขาไปเป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรสวรรค์และทำให้โลกนี้เป็นพระอาณาจักรของพระเจ้า คือ พระอาณาจักรแห่งความรักเมตตา และสันติสุข สอนให้บรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ไป จนถึงการเดินทางออกจากแคว้นกาลิลีที่แสนรุ่งโรจน์ ออกเดินทางไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ มก 8:27-10:52) คือ การเดินทางจากกาลิลีสู่เยรูซาเล็ม พระองค์เสด็จพร้อบกับรรดาศิษย์
o ในการทรงพระดำเนินจากกาลิลีสู่เยรูซาเล็ม (เพื่อไปรับทรมาน) พระอค์เสด็จนำเขาไป ทรงสั่งสอน (didaskein คำกริยาภาษากรีกที่พระคัมภีร์ใช้ อ่าน “ดีดาสเคน” เป็นมากกว่ามากสอน เป็นการ “อบรม สั่งสอน” ให้พวกเขาได้เดินไปด้วยความคิดจิตใจเหมือนพระองค์ และ เดินตามพระองค์) พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ สามครั้งถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ สามครั้งในขณะเดินทางไปเยรูซาเล็ม (เทียบดูใน มก บทที่ 8 บทที่ 9 และบทที่ 10 เรื่องพระทรมานนี้เป็นหัวใจของคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า และทรงเดินไปเพื่อรับพระทรมาน เป็นการประกาศความรักที่สุดที่ทรงรักเรามนุษย์)
o พระเยซูเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะไปเยรูซาเล็มเพื่อไปรับทรมาน ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ให้ติดตามหนทางนี้ เน้นให้พวกเขา เดินตามหลังพระองค์ไป (เทียบ มก 8:34 คำแปลภาษาอังกฤษ ฉบับ RSV “Revised Standard Version”: If any man would come after me..) ทรงเน้น ให้ต้องเลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตนและตามพระองค์ไป...
o สรุป พระเยซูเจ้า แม้ทรงรุ่งโรจน์ที่กาลิลี แต่ทรงเลือกที่จะตายบนกางเขนเพื่อประกาศความรักที่สุดที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์

• สำหรับบรรดาศิษย์ ผู้ติดตามพระองค์... ไม่ค่อยเข้าใจ และเดินตามใจตน
o พวกเขาติดตามพระองค์จากกาลิลี.. เคยมีประสบการณ์เห็นความสามารถยิ่งใหญ่ของพระองค์มากมาย เช่น คนตาบอดแลเห็น คนใบ้พูดได้ คนหนูหนวกได้ยิน คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรก จนถึงคนตายกลับคืนชีพ... พวกเขาเชื่อมั่นว่าพระองค์ยิ่งใหญ่มาก เป็นพระแมสซียาห์แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลย “ชัวร์” พวกเขาเดินตามพระองค์ไปทั่ว และกำลังไปเยรูซาเล็ม
o คนเก่งแบบพระองค์ ต้องไปเป็น “กษัตริย์” ใครจะสู้พระองค์ได้ พระองค์คือคำทำนายของบรรดาประกาศกจริงๆ ทำได้ทุกอย่างไปหมด ดีหมด อศัจรรย์มากมาย พวกเขาเชียร์ล่ะ พระองค์จะต้องไปเยรูซาเล็มเพื่อไปปราดาภิเสกขึ้นเป็นกษัตริย์ล้มอำนาจโรมมันที่กำลังปกครอง อย่างน้อยก็ไปล้มเฮโรด กษัตริย์เชื้อสายเบดูอินที่โรมันตั้งไว้ให้ปกครองชาวยิว
o อ่านพระคัมภีร์ (มก 8:27-10:52) จะเห็นว่า พวกเขาศิษย์เดินตามพระองค์ และคิดตลอดเวลาว่าพระองค์จะต้องไปเป็นกษัตริย์ และผลตามมาก็คือ “พวกเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกันหมด” แน่นอน... มีหลายตอนที่พวกเขาเบียดเสียดกัน อิจฉากัน แข่งกัน ทะเลาะกันว่าใครเล่าจะได้เป็นใหญ่กว่ากัน...
o ไม่แปลกครับ มีพระอาจารย์เก่งแสนวิเศษ ทำไมจำไม่ได้เป็นกษัตริย์เล่า คนตายยังปลุกให้กลับคืนชีพเลย พวกเขาก็ออกจะ “ฮึกเหิม” กันหน่อย เคยขนาดโมโหประชาชน ถามพระเยซูเจ้าว่า “เราขอไฟจากฟามาเผาพวกเขาไหม” ฮึกเหิมมากครับ พวกเขาคิดว่า การเป็นใหญ่คือการใช้อำนาจแบบนั้น
o ตามพระองค์ไปก็หวังลึกๆ อยากเป็นใหญ่กันทุกคน (มั้ง) เห็นทะเลาะกันอยู่เนืองๆว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากัน
o แน่นอน คงไม่มีใครกล้าเกินเปโตร ที่เป็นผู้นำ แต่ต่อมาสองคนคือยากอบและยอห์นบุตรเศเบดี.. (แน่นอน เปโตรมีน้องชาวคืออันดรูว์ แต่คงไม่เด่นเท่าเจ้าสองพี่น้องนี้)
o และจุดสำคัญคือ เมื่อใกล้เยรูซาเล็ม พระวรสารวันนี้ มัทธิวเล่าว่า “แม่ของยากอบและยอห์นมาขอพระเยซูเจ้า ให้ลูกสองคน “นั่งข้างขาว และข้างซ้านในพระอาณาจักรของพระองค์” ให้แม่มาขอ” (แต่ไปอ่านพระวรสารตอนเดียวกันในมาระโก เล่าว่า เจ้าสองคนนี้มาขอด้วยตนเอง เดินแซงคนอื่นๆขณะเดินทาง ขึ้น มาขอพระองค์) นี่ชัดยิ่งกว่าชัดว่า พวกเขาคิดว่า การเด็จไปเยรูซาเล็ม คือ ไปเป็นใหญ่ พระเยซูเจ้าไปเป็นกษัตริย์แน่ๆ และกษัตริย์ต้องนั่งบนบัลลังก์ และแน่นอน มีสองคนที่ใหญ่โตรองลงมา นั่งซ้ายและขวาของกษัตริย์... ยุ่งเลย ลืมเปโตรไปเลย และผลตามมาของการขอเช่นนี้คืออะไร
o ผลตามมาคือ พระวรสารวันนี้บันทึกว่า “เมื่อได้ยินดังนั้น อัครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้น” โกรธเคืองกันเพราะความอยากเป็นใหญ่ตามประสาโลกนี่เอง ทำให้พระองค์ต้องเรียกพวกเขาทุกคนเข้ามาพบและสอนความเป็นใหญ่ที่แท้จริงคือ “การรับใช้” ไม่ใช่แบบที่เขาคิดจะนั่งข้างๆพระองค์ เพราะพระอาณาจักรของพระองค์คือการรับใช้ด้วยความรักเมตตามากที่สุดจริงๆต่างหาก...

• พี่น้องที่รัก นี่อย่างไรครับ สองความคิดและเป้าหมายที่ต่างกันเหลือเกินที่พ่อยกมาอธิบาย

• “พระเยซูเจ้า”
o เป้าหมายคือรับทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคืนชีพ การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนคือความเป็นใหญ่แท้จริงที่จะยอมสละชีวิตเพื่อมนุษย์ทุกคน กางเขนคือบัลลังก์กษัตริย์แท้จริงที่พระองค์ต้องการสอน
o พี่น้องไม่เคยสังเกตหรือว่า ทำไมพระองค์สวมมงกุฎ (หนาม) บนกางเขน ทำไมทรงฉลองพระองค์สีแดง ถือไม้ออกในพระหัตถ์ขาว และทำไมพวกทหารเข้ามากันทั้งกองในจวนผู้ว่าราชการ และเยาะเย้ยพระองค์เช่นนั้น พร้อมกับกราบคำนับ “ทรงพระเจริญ กษัตริย์ของชาวยิว” (แม้เป็นการเยาะเย้ย Irony แต่สื่อความจริงว่า พระองค์คือ กษัตริย์ แท้จริง และบัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขน)
o พี่น้องเคยสังเกตไหม ทำไมบนเขากัลวาริโอ เมื่อทรงถูกตรึง ต้องมีกางเขนอีกสองข้าง โจรสองคน.. ใครก็ไม่รู้ ไม่เคยรู้มาก่อนเลย จู่ก็เข้ามาถูกตรึงข้างขวาและซ้าย ทำไม ทำไม ทำไม.... ก็กางเขนคือบัลลังก์แห่งรักนิรันดรของพระคริสตเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์แห่งความรักนิรันดร์ ทรงประทับบนบัลลังก์ที่เรากราบไหว้กันอยู่เสมอมา บัลลังก์จึงต้องสองคนข้างซ้ายและข้างขวาอย่างไรล่ะครับ เสียดายนะ ที่ไม่ใช่ยากอบและยอห์นหรือเปโตร เพราะพวกเขาหนีไปกันหมดเมื่อทรงถูกจับกุม... (เทียบ มก 14)

• “บรรดาศิษย์”
o ติดตามพระองค์ และได้มีประสบการณ์อัศจรรย์มากมาย และรู้ว่าพระองค์คือพระคริสต์ คือ พระแมสซียาห์อย่างที่ทรงควรเป็นกษัตริย์อย่างที่พวกเขาคิดคาด ตามพระองค์และก็ทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอยากเป็นใหญ่กับพระองค์
o อยากให้พระองค์ไปเป็นกษัตริย์แบบกระแสโลก ให้ปกครองที่เยรูซาเล็ม ถ้าพระองค์เป็นใหญ่ พวกเขาก็เป็นใหญ่ด้วยกันหมดทุกคน ยิ่งยูดาสก็คงได้เป็นเจ้ากระทรวงการคลัง เปโตรคงได้เป็นเบอร์สองรองจากพระองค์ ไหนจะยากกอบ ยอห์น.. ฯลฯ
o จึงไม่ต้องแปลกใจที่ยากอบและยอห์น (ขึ้นมาขอกันเองตามที่มาระโกบันทึก หรือแม่มาขอให้ตามมัทธิวบันทึก) ไม่ต่างกัน ต่างก็เข้าใจผิดถึงการเป็นพระคริสต์ การเป็นกษัตริย์แบบที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระทัยจะเป็น... คิดถึงบัลลังก์ มากกว่ากางเขน และไม่คาดเลยว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์เช่นนั้น...

• พร้อมจะดื่มถ้วยที่พระองค์ดื่ม และรับการล้างที่พระองค์รับ เรื่องนี้ พวกเขาก็เข้าใจแบบกษัตริย์ ตามกระแสโลก... ธรรมเนียมของกษัตริย์แบบโลกในสมัยนั้น เฮโรดเองก็กระทำและกลัวที่สุดที่จะถูกโค่นอำนาจ
o ถ้วย ที่กษัตริย์จะดื่ม คนนั่งข้างต้องดื่มก่อน ถ้ามียาพิษ จะได้ตายแทน
o น้ำที่จะล้างมือ คนข้างๆ ต้องล้างก่อน ถ้ามียาพิษก็จะได้โดนก่อน
• เมื่อพระองค์ถามว่าจะดื่มถ้วยและรับการล้างได้ไหม ทั้งสองคนจึงตอบว่าได้ เพราะเขาคิดแบบนี้ ถ้าจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายในพระสิริของกษัตริย์ก็ต้องรับสิ่งเหล่านี้
• แต่เข้าใจผิดครับ... เพราะเขาจะได้ดื่ม ได้รับการล้าง ตามที่พระองค์บอก แต่การนั่งข้างขวาหรือข้างซ้าย ไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์... เพราะ การล้างในพระคัมภีร์และถ้วยในพระคัมภีร์ล้วนหมายถึง “พระทรมาน” ต่างหากครับ.. จำได้ไหมในสวนเกทเสมนี พระองค์ภาวนาให้ถ้วยกาลิกส์นี้ (พระทรมาน) ผ่านพ้นไป.... และนักบุญเปาโลก็เขียนไว้ว่า “การล้างคือการร่วมในพระทรมานของพระเยซูเจ้า” โอๆๆๆ เด็ดดวงเลยความหมายนี้... พระองค์ยืนยัน สอน หนทางแห่งไม้กางเขน และศิษย์จะได้รับกันทั่วหน้า ถ้วยกาลิกส์และการล้าง คือ การร่วมส่วนรับทรมานกับ พระองค์ทุกคนจริงๆ...
• นี่คือหนทางของพระองค์ไม่มีทางอื่นครับโปรดรับทราบไว้ด้วย... และอันที่จริงท่านนักบุญยากอบพี่ของยอห์น (สองพี่น้อง ที่เคยขอนั่งข้างขวาและข้างซ้าย อีกทั้งได้ตอบว่าจะสามรถดื่มด้วยและรับการล้างที่พระองค์จะรับได้ด้วย)
o ท่านคือัครสาวกคนแรกเลยในบรรดาอัครสาวกที่ต้องตายเพื่อประกาศความเชื่อในพระคริสตเจ้า นักบุญยากอบที่เราฉลองวันนี้นี่เอง..
o นักบุญยากอบ จึงเป็นอัครสาวกคนแรกที่เป็นมรณะสักขีเพื่อประกาศพระนามพระเยซูเจ้า ท่านสิ้นชีวิตเป็นคนแรกในรายนามอัครสาวกทั้งสิบสองของพระเยซูเจ้า น่าทึ่งสำหรับพ่อเองในฉลองท่านในวันนี้ พ่อรู้สึกทึ่งและสมกับเป็นคนที่ตรัสว่าพรอ้มจะรับเช่นเดียวกันพระเยซูพระอาจารย์... ท่านตายเป็นมรณะสักขีเร็วมากๆ คือ ในปี ค.ศ. 44 นั่นหมายถึง เพียงสิบปีหลังพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์
o กจ 12:1-2 “เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเริ่มเบียดเบียนสมาชิกบางคนของพระศาสนจักร พระองค์ทรงประหารยากอบพี่ชายของยอห์นโดยตัดศีรษะ เมื่อทรงเห็นว่าชาวยิวพอใจ จึงทรงจับกุมเปโตรด้วย ขณะนั้นอยู่ในระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ”... (ท่านเป็นคนเดียวในบรรดาอัครสาวกที่สิ้นชีวิตและถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับ)

• พี่น้องที่รัก “หนทางแห่งพระทรมาน กาลิกส์ และการล้าง” นี่คือคำสอนยอดเยี่ยม และบทรำพึงไตร่ตรองของเราครับ หนทางของพระองค์ คือ หนทางแห่งพระธรรมล้ำลึกปัสกา “พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ การกลับคืนชีพ” บนหนทางนี้เท่านั้นที่เราถ้าเดินตามในความรักและความเมตตาศรัทธาในพระองค์ หนทางนี้เองที่จะทำให้เราได้เป็นศิษย์แท้และครองราชย์ร่วมกับพระเยซูแท้จริง

• สุดท้าย มารู้จักกับยากอบอัครสาวกเพิ่มนิดหน่อยครับ
o ชื่อของท่าน คือ ยากอบ Jacob หรือ James ชื่อของท่านภาษากรีกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ชื่อของท่านบันทึกเป็นภาษากรีก เขียน Ἰάκωβος, มาจากภาษาฮีบรูและอารามายอิก เขียน “יַעֲקֹב” Yaʿqob
o นักบุญยากอบเป็นบุตรของเศเบดีและนางสะโลเม ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ชุดแรกสี่คน ที่พระเยซูทรงเรียก “เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดีและยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป" (มธ 4:21-22)
o นักบุญยากอบอัครสาวก สิ้นชีวิตใน ปี ค.ศ. 44 เป็นอัครสาวกคนแรกที่ธรรมประเพณีบอกกับเราว่าท่านเป็นมรณะสักขีที่สละชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า
o นักบุญยากอบอัครสาวกองค์นี้ได้สมญานามว่า ยากอบ "องค์ใหญ่" เพราะท่านเป็นอัครสาวกที่อยู่ในลำดับรายชื่อก่อนอัครสาวกที่มีนามว่ายากอบอีกองค์ ที่เรียกกันว่า “ยากอบน้อย” ซึ่งเป็นบุตรของมารีย์ในหมู่อัครสาวกด้วยกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย