Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 23กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบหก เทศกาลธรรมดา

มธ 13:10-17…

10บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมา” 11พระองค์ทรงตอบว่า “พระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้ แต่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้อื่น 12เพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือ ส่วนผู้ที่มีน้อย จะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วย 13ดังนั้น เรากล่าวแก่คนเหล่านี้เป็นอุปมา ถึงแม้พวกเขามองดู ก็ไม่เห็น แม้ฟังก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ

14สำหรับคนเหล่านี้ คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ก็เป็นความจริง ที่ว่า
ท่านทั้งหลายจะฟังแล้วฟังเล่า แต่จะไม่เข้าใจ
จะมองแล้วมองเล่า แต่จะไม่เห็น
15เพราะจิตใจของประชาชนนี้แข็งกระด้าง
เขาทำหูทวนลม และปิดตา
เพื่อไม่ต้องมองด้วยตา ไม่ต้องฟังด้วยหู
จะได้ไม่เข้าใจ
จะได้ไม่ต้องกลับใจ เราจะได้ไม่ต้องรักษาเขา
16“ส่วนท่านทั้งหลาย ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็น หูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟัง 17เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ประกาศกและผู้ชอบธรรม จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่ แต่ก็ไม่ได้ฟัง”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• มัทธิวบทที่ 13 คือ พระโอวาทที่พระองค์ตรัสเป็นคำอุปมา บทที่ 13 นี้ทั้งบทเป็นการกล่าวของพระเยซูเจ้าด้วยคำอุปมาทั้งหมด และคำอุปมานั้น เกี่ยวกับ “พระอาณาจักรสวรรค์” พ่อคิดว่าพี่น้องได้ยินคำว่า “พระอาณาจักรสวรรค์ หรือพระอาณาจักรของพระเจ้า” ทั้งสองอย่างนี้ได้ยินสลับไปสลับมาบ่อย แต่พ่อคิดว่า จะดีเหมือนกัน ถ้าวันนี้เราได้ทำความเข้าใจ “พระอาณาจักรสวรรค์สักหน่อยครับ”


• คำว่า “พระอาณาจักรสวรรค์” (Kingdom of Heaven) พ่อเองก็ได้ยินมาแต่เด็กๆ เหมือนกัน และพ่อก็ตั้งคำถามกับตนเองว่า “พระอาณาจักรสวรรค์” คืออะไรจริงๆ และในอุปมาของพระเยซูเจ้าก็กล่าวถ์งอาณาจักรสวรรค์เป็นอุปมาหลายแบบ... มีอะไรบ้างที่กล่าวถึงอาณาจักรสวรรค์ สรุปว่า อุปมามี 7 เรื่องที่กล่าวถึงในพระวรสารนักบุญมัทธิวบทนี้

1. “เรื่องผู้หว่าน” เมล็ดแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ที่หว่านลงบนดินชนิดต่างๆ เติบโตได้ตามสภาพของดิน และดินดีที่ทำให้เกิดผลมาก

2. “เรื่องข้าวละมาน” ข้าวละมานที่ศัตรูได้มาหว่านไว้ในยามค่ำคืน... ต้องรอจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวให้เห็นผลชัดเจนจึงแยกแยะได้

3. “ขุมทรัพยที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา” พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ในที่นาที่ได้พบ ก็จะขายทุกอย่างเพื่อซื้อที่นาแปลงนั้น

4. “ไข่มุขล้ำค่าที่สุด” พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับไข่มุขเม็ดงามที่สุด พ่อค้าได้พบก็จะไปขายทุกอย่างที่มีเพื่อซื้อไข่มุขเม็ดนั้นมาให้ได้

5. “เชื้อแป้ง” พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบกับเชื้อแป้งที่ใส่ลงไปในแป้ง และทำให้แป้งทั้งหมดฟูขึ้น

6. “เมล็ดมัสตาร์ด” เมล็ดเพียงเล็กๆ แต่เมื่องอกและเติบโตขึ้น ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ได้

7. “อวนที่หย่อนลงจับปลา” พระอาณาจักรสวรรค์เหมือนอวนที่หย่อนลงไปจับปลาได้มากมาย แต่ต้องมีการคัดแยกปลาดีและปลาเลวในที่สุด

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่ออยากให้เราได้จดจำคำอุปมาเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์เหล่านี้ให้ ขึ้นใจ พ่ออยากให้เราคริสตชนได้จนจำให้ได้ว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงสอนอุปมาเรื่องอะไร บ้าง ถ้าเราสามารถท่องจำได้ก็ยิ่งดีนะครับ เพราะนี่คืออุปมา 7 เรื่องที่เราควรได้รับรู้และจำเรื่องราวได้ ลำพังเลข 7 ในบริบทของพระคัมภีร์กสุดยอดอยู่แล้ว และเป็นความหมายถึงความเต็มเปี่ยม สมบูรณ์ พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระอาณาจักรสวรรค์ เป็นอุปมา 7 เรื่องพ่อคิดว่า ไม่ธรรมดาเลยนะครับ พ่ออยากสรุปว่า ชีวิตเราต้องเข้าไปให้ถึงพระอาณาจักรสวรรค์ให้ได้


• การเข้าถึงพระอาณาจักรสวรรค์ คือ การยอมให้พระเจ้าเข้ามาปกครองชีวิตของเรา พ่ออยากจะลองลำดับความจริงแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ตามอุปมาเจ็ดเรื่องดังต่อไป นี้ เพื่อช่วยเราให้ได้เข้าใกล้พระอาณาจักรสวรรค์นะครับ พี่น้องที่รัก เดินตามหนทางแห่งอุปมาดังนี้ครับ

1. “เรื่องผู้หว่าน” พี่น้อที่รัก จงเปิดใจเป็นเนื้อดินดี ให้พระวาจาของพระเจ้า ให้เมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักรสวรรค์ เมล็ดพันธุ์แห่งความรักเมตตาของพระเจ้าถูกหว่านลงมาในเนื้อดินดีแห่งชีวิต จิตใจของเราทุกคนนะครับ “จงเป็นเนื้อดินดี ไม่ปกหิน ไม่ปกคลุมด้วยกอหนาม ไม่มีนกมาจิกกินตามถนนหนทาง” ขอให้เราได้เป็นดินอ่อนนุ่ม เปิดรับความรักแลความดีของพระเจ้าเต็มที่เลยนะครับ 

2. “เรื่องข้าวละมาน” พี่น้องที่รัก ศัตรูของพระอาณาจักรสวรรค์คอยจ้องเราอยู่ กระแสโลกคอยหว่านเมล็ดข้าวละมานในใจเรา หว่านความโลภ ความหลง หว่าน ความมัวเมาทุกอย่างล้วนปะปนมากับข้าวพันธุ์ดีคือพระวาจาของพระเจ้า แยกไม่ค่อยออก มันดูดีเช่นกันแยกยากด้วย... ศัตรูของพระเจ้า ศัตรูของความดี.. จงอดทนและรอคอยการเก็บเกี่ยว อย่ากลัว และอย่าหลงไปตามกระแสของมันนะครับ

3. “ขุมทรัพยที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา” พี่น้องที่รัก ขุมทรัพย์มากมายแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ซ่อนอยู่มากมายในชีวิตเรา ในชีวิต ในครอบครัว ในสังคม พ่อคิดว่า เราต้องออกแรงครับ ต้องออกแรงให้ได้พบความดีของพระเจ้า เราต้องขุดให้พบและลงทุนครับ ลงทุนด้วยความดี ความเพียรทน เราต้องเอามาให้ได้ซี่งพระอาณาจักรสวรรค์ครับ 

4. “ไข่มุขล้ำค่าที่สุด” ถ้าชีวิตพระ ชีวิตศาสนา และที่แน่นอนว่า... ชีวิตของพระเยซูเจ้า คือไข่มุขล้ำค่าจริงๆสำหรับชีวิตของเรา และไข่มุขนั้น แม่จะแพงแสนแพง เราต้องออกแรงไปหาซื้อมาให้จงได้ พี่น้องที่รัก อย่าปล่อยให้พลาดผ่านไปเด็ดขาด ความล้ำค่าแห่งความเชื่อของเราในพระองค์ มีพระองค์เราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นอีกแล้ว ลงทุนนะครับเอามาให้ได้ สวรรค์นิรันดรเราต้องยอมแลกมาให้ได้ครับ แม้ต้องจ่ายหมดหน้าตัก จ่ายไปเลยครับ เพื่อให้ได้รับพระเจ้าองค์ความรักเสมอไป

5. “เชื้อแป้ง” พี่น้องที่รัก จงเป็นเชื้อแป้งที่ดี เชื้อแป้งแห่งความดีความรักเมตตา ให้ติดไปทั่ว ให้เติบโตไปทั่ว เชื้อแป้งทำให้แป้งทั้งถึงฟูขึ้นฉันใด... ชีวิตเราคริสตชนของเราถ้าเราได้รับความรักของพระเจ้า มีความรักของพระเจ้าจริงๆ เราต้องทำให้ทุกคนรอบข้างๆได้รับพระพรแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ พี่น้องครับ ทำให้สังคมนี้ โลกนี้ ครอบครัวคริสตชนชุมชนวัดของเรากลายเป็นชุมชนแห่งความรักและเป็นสวรรค์ ณ แผ่นดินเลยนะครับ

6. “เมล็ดมัสตาร์ด” พี่น้องที่รัก จงเป็นไม้ใหญ่เติบโตเพราะความรักของพระเจ้า เราต้องเป็นที่อาศัยของคนรอบข้างได้ด้วย เป็นร่มเงาแห่งความรักที่จะให้ร่มเงากับทุกคนรอบข้างให้ได้ สังคมต้องการไม้ใหญ่ครับ เราคริสตชนจะเป็นต้นอ้อลู่ลมไม่ได้ เร้าองเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ทุกคนรอบข้างได้มีความสุขเพราะเราคริสตชนครับ 

7. “อวนที่หย่อนลงจับปลา” โลกของเรา มีทั้งปลาดีและปลาเลว (พ่อหมายถึงคนครับ) กระแสสังคมไม่ง่ายเลยครับ เต็มไปด้วยความเลวร้ายมากมายเช่นกัน พระอาณาจักรเปรียบเหมือนอวนที่หย่อนลง และต้องแยกแยะคนดีจากคนเลว แยกแยะความดีจากความชั่ว... พี่น้องที่รัก จงเป็นคนดีที่สุดเสมอนะครับ

• พี่น้องที่รัก นี่คือ เรื่องราวอุปมาแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ เจ็ดเรื่องแห่งอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงสอน วันนี้พ่อขอสรุปเป็นเจ็ดคำสอนเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์แบบที่เสนอมาก็แล้วกัน นะครับ พ่อขอพระเจ้าอวยพร และทำให้พวกเราเป็นชาวสวรรค์บนโลกนี้เสมอไป เพราะ พระอาณาจักรสวรรค์ได้เริ่มแล้วในชีวิตแห่งศีลล้างบาปของเราทุกคนนะครับ...


• สวรรค์ ณ แผ่นดิน ต้องเริ่มแล้วครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย