รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบหก เทศกาลธรรมดา
(นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา)
ยน 20:1,11-18…

1เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว 
11มารีย์ยังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระคูหา ขณะที่ร้องไห้นั้น นางก้มลงมองในพระคูหา 12ก็เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงที่ที่เขาวางพระศพของพระ เยซูเจ้าไว้ องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียร อีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาท 13ทูตสวรรค์ทั้งสององค์ถามนางว่า “นางเอ๋ย ร้องไห้ทำไม” นางตอบว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้ว ดิฉันไม่รู้ว่า เขานำพระองค์ไปไว้ที่ใด” 14เมื่อตอบดังนี้แล้ว นางก็หันกลับมา และเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้า

15พระองค์ตรัสถามนางว่า “นางเอ๋ย ร้องไห้ทำไม กำลังเสาะหาผู้ใด” นางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวน จึงตอบว่า “นายเจ้าขา ถ้าท่านนำพระองค์ไป ช่วยบอกดิฉันว่าท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมา” 16พระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่า “มารีย์” นางจึงหันไป ทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่า “รับโบนี” ซึ่งแปลว่า พระอาจารย์ 17พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เลย เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดา แต่จงไปหาพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเรา และพระบิดาของท่านทั้งหลาย ไปเฝ้าพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลาย” 18มารีย์ ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” และเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนาง


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้เรามารู้จักมารีย์ ชาวมักดาลา หรือมารีย์ มักดาเลนากันหน่อยครับ ชื่อ ของมารีย์มาจากรากภาษากรีก Μαρία ἡ Μαγδαληνή อ่านว่า “มาเรีย เฮ มักดาเลเน” หรือ มารีย์แห่งมักดาลา 


• มารีย์ผู้นี้ถือได้ว่าเป็นสตรีที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับที่สองในพันธ สัญญาใหม่ รองจากพระแม่มารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า นางได้เดินทางติดตามพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ติดตาม เรียกว่าเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า (แน่นอนเราไม่ได้เรียกเธอว่าอัครสาวกดังเช่นอัครสาวกทั้งสิบสอง) แต่มารีย์ผู้นี้เป็นหนึ่งในบรรดาศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดเสมอ มารีย์ ชาวมักดาลา ได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญของพระเยซูเจ้าสองเหตุการณ์ด้วยกัน คือ

o ณ เวลาที่ทรงถูกตรึงกางเขน และ

o เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ... 


• ที่น่าทึ่งคือในพระวรสารทั้งสี่ มีบันทึกชื่อของมารีย์ชาวมักดาลาถึง 12 ครั้ง มากกว่าบรรดาอัครสาวกหลายองค์อีกด้วย เราพบว่าพระวรสารบันทึกถึงความกล้าหาญของเธอ กล้ายืนเคียงข้างในความตายของพระเยซูเจ้าในวาระสุดท้ายของพระองค์ จนถึงความตาย และเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์


• ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมารีย์ ชาวมักดาลา 

o เราพบว่าในพระวรสารนักบุญลูกาและมาระโกเท่านั้นที่ได้บันทึกว่า มารีย์ชาวมักดาลาคือคนที่พระเยซูเจ้าได้ขับไล่ผีเจ็ดตนออกไปจากนาง (ลก 8:2 และ มก 16:9)

o อย่างไรก็ตาม เราได้พบบทบาทของมารีย์นี้ชัดเจนและโดดเด่นมากในช่วงระยะเวลาวันสุดของพระ เยซูเจ้าและเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

o นางเป็นคนที่ติดตามไปจนถึงความตายบนไม้กางเขนของพระองค์ และอยู่กับพระเยซูเจ้าในความตายบนไม้กางเขน ขณะที่บรรดาศิษย์อื่นๆ ได้หนีพระองค์ไป

o และที่พระคูหานางได้เฝ้าดู ได้เห็นที่เขาฝังพระศพ และได้ร้องไห้คร่ำครวญที่พระคูหาได้มีส่วนในการชโลมพระศพและฝังพระศพพระเยซูเจ้า 

o ที่สำคัญอย่างยิ่ง มารีย์ ชาวมักดาลา คือคนที่ได้พบการกลับคืนชีพ ได้พบคูหาว่างเปล่า และเป็นคนแรกที่ได้วิ่งไปประกาศแก่ทุกคนว่า พระองค์ไม่ได้อยู่ที่พระคูหาแล้ว

• ที่น่าทึ่งมากๆ นางเป็นคนแรกที่พระเยซูเจ้าเมื่อทรงกลับคืนชีพแล้ว ทรงเรียกชื่อของนางเป็นคนแรก (เทียบ ยน 20) 

o ศตวรรษที่ 4 นักบุญออกัสตินให้เกียรติแก่เธอมากๆ ถึงกับขนานนามเธอว่า “อัคสาวกเพื่อบรรดาอัครสาวก” เพราะนางคือคนที่วิ่งไปบอกกับอัครสาวกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่พระคูหาแล้ว และเพราะความรักที่เธอมีต่อพระเยซูเจ้า

o นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา ได้รับการยกย่องในพระศาสนจักรคาทอลิก ออโธดอกซ์ แองกลีกันและลูเธอรัน ต่างยอมรับว่า มารีย์คือนักบุญ และวันฉลองคือวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปี

o โปรแตสแตนท์ยอมรับว่ามารีย์เป็นวีรสตรีต้นแบบแห่งคนที่มีความเชื่อ

• พี่น้องที่รัก พ่อให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับมารีย์ชาวมักดาลา วันนี้วันที่เราระลึกถึงท่าน และพระคัมภีร์ที่เราอ่านก็เป็นสะท้อนชีวิตของมารีย์ ชาวมักดาลา 


• พ่อไม่มีข้อมูลจากพระคัมภีร์เลยว่า พระเยซูเจ้าทรงรักเมตตาต่อมารีย์ชาวมักดาลาพิเศษหรือไม่เพียงใด แต่ข้อมูลจากพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่า “นางรักพระเยซูเจ้า ศรัทธา และปรารถนาจะรักและติดตามพระเยซูเจ้าอย่างมาก... เราะพระวรสารนักบุญมาระโกบอกกับเราว่า นางคือคนนั้นที่พระองค์ขับไล่ปีศาจเจ็ดตนออกไปจากนาง...” หมายความว่า นางได้รับการอภัยมาก ได้รับความรักมาก นางจึงรักมาก... เรียกว่า เป็นความรักต่อพระคริสตเจ้าที่เร่งรัดผลักดันชีวิตของมารีย์ให้ติดตาม พระองค์ และแม้ที่เชิงกางเขน โดยเฉพาะที่พระคูหา แต่เช้าตรู่ นางแสวงหาพระองค์ นางวิ่งไปบอกบรรดาศิษย์ และนางเองก็ยังคงร้องไห้ต่อไปเพราะใจที่รักและแสวงหาพระองค์....


• คำสอนสำคัญสำหรับเรา คือ จากนี้ไปเราไม่ควรคิดถึงคนอื่นๆ ตามมาตรฐานของมนุษย์อีกต่อไป แต่เราต้องพิจารณามนุษย์และเพื่อนพี่น้องของเราด้วยมาตรฐานใหม่เสมอ คือ มาตรฐานแห่งความรักของพระคริสตเจ้าผู้ทรงรักเรา มารีย์ชาวมักดาลา คือ รูปแบบของชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรักต่อพระองค์และต่อเพื่อนพี่น้องของเรา เสมอ

• จากพระวรสารวันนี้ พ่อพบว่า... 

o มารีย์ชาวมักดาลา คือตัวแทนของพระศาสนจักรผู้เปี่ยมด้วยความรักต่อพระคริสตเจ้า... แสวงหาด้วยความรักที่จะพบพระองค์ “นายเจ้าขา ถ้าท่านนำพระองค์ไป ช่วยบอกดิฉันว่าท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมา” 

o และเป็นมารีย์นี้เองที่ได้ไปประกาศถึงการกลับคืนชีพของพระองค์แก่ทุกคน “มารีย์ ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” และเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนาง”


• พี่น้องที่รัก พ่อเชิญชวนพวกเราให้เรารักพระเยซูเจ้าดังเช่นมารีย์ แสวหาที่จะรักพระองค์ และขอให้ความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเราให้รักพระเยซูเจ้าให้มาก ให้เราได้มุ่งแสวงหาพระองค์เสมอ คือ รักและแสวงหาพระองค์ในเพื่อนพี่น้องของเรา โดยเฉพาะบรรดาผู้ยากไร้ ผู้คนชายขอบสังคม และผู้ที่ต้องการความรักแลความเมตตากรุณามากที่สุด.. ขอพระเจ้าอวยพรครับ