Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบหก เทศกาลธรรมดา
มธ 12:46-50…

46ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับประชาชน พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์ (47)48พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่มาทูลนั้นว่า “ใครเป็นมารดา ใครเป็นพี่น้องของเรา” 49แล้วทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา 50เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวาจาของพระเจ้าวันนี้พ่อได้ฟังมาแต่เด็กๆ พ่อเคยคิดเสมอว่า น่าเสียใจนะแม่พระแบพระญาติของพระเยซูเจ้ามาหาพระเยซู อยากพบ อยากพูดกับพระองค์ และดูเหมือนพระองค์จะปฏิเสธความสำคัญของแม่ ของญาติกระนั้นหรือ พ่อคิดจริงๆว่า ทำไมพระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้ ทำไมไม่ลุกไปหาแม่กับญาติๆเลย แถมยังตรัสแล้วฟังดูว่าแรงจังเลย “ใครเป็นมารดา ใครเป็นพี่น้องของเรา” 


• ตอนเด็กๆพ่อฟังพ่อก็รู้สึกเคืองนิดๆ ทำไมพระเยซูทำแบบนี้หนอ... แต่เมื่อได้มาศึกษาพระคัมภีร์และพบความจริงว่าพระวรสารต้องการเสนอคุณค่าโดย ใช้ภาษาแบบ Hyperbole คือ พูดแรงๆให้เห็นความสำคัญของความเป็นญาติแท้ของพระเยซูเจ้า

o พระองค์ไม่ได้บอกว่าแม่พระไม่สำคัญ หรือ ญาติของพระองค์ไม่สำคัญ

o แต่พระวรสารต้องการเน้นสุดว่า “ใครก็ตามที่ฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า และปฏิบัติตามคือญาติสนิทของพระองค์” พระองค์ตรัส “แล้วทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา 50เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”

o ขณะเดียวกัน ถ้าเราดูดีๆ พิจารณาพระวาจาดีๆ เราพบว่า คนที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้ามากที่สุดในโลกนี้ คนที่เป็นมนุษย์ เป็นต้นแบบของมนุษย์ที่ตอบรับพระวาจาขของพระเจ้า รับพระวาจาของพระเจ้า และยอมตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์มากที่สุดที่เราพบในประวัติศาสตร์ ความรอด คือ “พระแม่มารีย์” เพราะเมื่อพระแม่ตอบรับพระคำของพระเจ้า จากทูตสวรรค์กาเบรียล คือ “ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตาม “วาจา” ที่ท่านได้กล่าวไว้นั้นเถิด” (เทียบ ลก 1)

o การตอบสนองของพระแม่มารีย์ ต่อพระวาจาไม่มีใครเหมือนอีกแล้ว ทรงรับให้พระวาจามาเป็นเลือดเนื้อของพระแม่เองอย่างเต็มใจ และยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากที่สุดแล้วครับ ยอดเยี่ยม ควรได้รับเป็นพระราชินีแห่งชีวิตของเราคริสตชน เป็นยอดคริสตชนต้นแบบ เป็นยอดตัวอย่างของบรรดาศิษย์พระเยซู “ราชินีคณะอัครสาวก”

• สุรปว่า... พระแม่มารีย์ ไม่ได้ถูกพระเยซูเจ้าตำหนิว่าไม่สำคัญเท่ากับบรรดาศิษย์ที่นั่งฟังพระองค์ แต่ ในพระวาจานั้น กับยืนยันความจริงที่สุดคือ พระมารดามารีย์ คือ ยอดแห่งผู้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า สมควรยิ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของยอดแห่ง “ศิษย์ของพระเยซูเจ้า” สมควรที่สุดที่เป็น “คริสตชนต้นแบบ” สำหรับชีวิตของเรา แน่นอนครับ


• ดังนั้น พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า การเป็นญาติหรือสนิทชิดเชื้อกับพระเยซูเจ้านั้น พวกเรามาถูกทางครับ โดยผ่านทางพระวาจาของพระเจ้าครับ ยิ่งเราฟัง ยิ่งเราอ่านพระวาจา ยิ่งเราไตร่ตรองและปฏิบัติพระวาจา เรายิ่งเป็นศิษย์พระเยซูเจ้ามากขึ้นเสมอทุกวันจริงๆนะครับ


• อยากเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าไหมครับ... คำถามคือ 

o อ่านพระคัมภีร์บ่อยแค่ไหนกันครับ

o ศึกษาพระคัมภีร์พระวาจาของพระเจ้ากันมากแค่ไหนกันครับ

o มีความสุขกับการอ่านพระคัมภีร์และมีความสุขกับการฟังเทศน์ในวันพระเจ้ามาก แค่ไหน... เรื่องนี้พ่อก็ต้องเน้นให้บรรดาพระสงฆ์ ผู้เทศน์ด้วยมากๆ มากๆจริงๆว่า พวกเราเทศน์ประกาศพระวาจากันหรือไม่ เราใช้เวลาของการเทศน์นั้นคุ้มค่าควรแก่การรอคอยของบรรดาสัตบุรุษของเราเสมอ หรือไม่

o พ่อเรียนตรงๆว่า จำเป็นมากๆ ที่พระสงฆ์ต้องทำให้บทเทศน์คือการประกาศพระวาจา ไม่ใช่การใช้โวหารสวยงาม หรือไม่เตรียมเอาเสียเลย หรือไม่ฝึกไม่ฝนเอาเสียเลย ก็คงไม่ได้เด็ดขาด เพราะบทเทศน์ของพระสงฆ์ คือ ส่วนสำคัญมากของการอบรมต่อเนื่อง การสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชนพระศาสนจักร เรื่องนี้คงต้องเรียกร้องจริงจังกันมากขึ้น

o พ่อขอเริ่มจากตนเองก่อน จากบรรดาพระสงฆ์ก่อน เพราะการเทศน์คือหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์โดยนิตินัย ไม่สามารถให้คนอื่นที่ไม่ใช่ศาสนบริกรทำแทนได้.. ต้องพัฒนา ซึมซับ ไตร่ตรอง ภาวนา และปฏิบัติบทเทศน์จนเป็นชีวิต และมีความสุขกับการประกาศเทศน์สอนนั้นให้เต็มที่สุดกำลังนะครับ

• พี่น้องที่รัก พ่อขอให้เราอ่านพระวาจาวันนี้ดีๆ และเราจะรู้ว่าเราจะเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร.. และเราพี่น้องพระสงฆ์จะเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า เป็นผู้นำความเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้าได้อย่างไรจริงๆ คำตอบ คือ

o เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา


• พี่น้องครับ เรามาถูกทาง ให้ทุกวันเราเป็นศิษย์ของพระองค์มากขึ้นเสมอ คือ ฟังพระวาจา อ่านพระวาจา รำพึงไตร่ตรอง รักพระวาจามากๆ และปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าทุกวัน เรากำลังเป็นศิษย์เป็นญาติของพระเยซูเจ้าแท้จริงครับ


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย