Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:13-16...

13“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มไอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ
14“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 15ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 16ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พ่ออ่านพระวาจาตอนนี้ พ่อมีแต่รอยยิ้มจริงๆ ครับ พระวาจาที่แสนคบบาดลึกถึงดวงจิตแห่งชีวิตบุญลาภ หรือความสุขแท้ จาก มธ. 5 เรื่องพระโอวาทบนภูเขา พ่อเห็นว่าเป็นคำสรุปที่พระเยซูเจ้าได้ประกาศกฎทั่วไปของการเป็นศิษย์พระค ริสตเจ้า.... (บรรดาสาวกเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ และพระองค์สอนบุญลาภ (ความสุขแท้) แปดประการ และพระองค์ทรงสรุปกับพวกเขาและสอนพวกเราเต็มเลยครับ...


• พระองค์เน้นที่ “ท่านทั้งหลาย” คำสรรพนามบุรุษที่สอง... ตรงมาที่ทุกคนที่ฟังพระองค์ และแน่นอนพวกเราที่นั่งฟังพระวาจาของพระเจ้า... พ่อคิดว่า ส่วนนี้สำคัญ ชัดเจนมากครับ เรามาไตร่ตรองกันสักนิดครับ...พี่น้องที่รักครับ


• ธรรมชาติของศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การที่เราทุกคนต้องเป็น “เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก” 


• “‘ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทอดทิ้งให้คนเหยียบย่ำ” เราต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับ ชัดเจนทีสุดเลยครับ... เพราะ ธรรมชาติของศิษย์คือ


• เป็นเกลือดองแผ่นดิน และต้องคงรักษาคุณสมบัติของเกลือไว้ เพราะถ้าจืดไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไร


• ธรรมชาติของเกลือคืออะไร คำตอบคือ

o เกลือ ใช้เพื่อถนอมอาหารไม่ให้เสียหาย หรือเน่าเปื่อย

o เกลือ ใช้เพื่อเยียวยารักษาโรค

o เกลือ ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติแก่อาหาร


• ดังนั้น คุณสมบัติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือ ถนอมรักษาสังคมให้มีสันติสุข เยียวยารักษาความบกพร่อง และเพิ่มรสชาติให้กับสังคม


• เทียบมาระโก “จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น” (มก 9:50) สันติสุข ความไม่เสียหาย เน่าเปื่อย คือ บทบาทของเราทุกคนในสังคมนะครับ งดงามมากนะครับ ชีวิตของเราทุกคนเลยทีเดียวครับ

• ‘ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก 


• ธรรมชาติของแสงสว่างคืออะไร คำตอบคือ

o แสงสว่างมีไว้เพื่อให้สามารถแลเห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็นจริง

o แสงสว่างมีไว้เพื่อใช้นำทางไม่ให้หลงไม่ให้สะดุดล้ม

o แสงสว่างเป็นเครื่องหมายของความยินดี การและเห็น และการเฉลิมฉลอง


• ศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีหน้าที่นำทาง และทำให้ผู้อื่นพบเห็นหนทางที่แท้จริง
สรุปว่า.. ถ้าเราเป็นศิษย์พระเยซูเจ้ากันจริงๆนะครับ เราต้องมีคุณภาพชีวิตจริงๆครับ “Quality”


• เราแต่ละคนเป็นเกลือดองแผ่นดินเพียงใด คริสตชนอยู่ที่ใด ต้องไม่เสียหาย แต่ต้องสร้างความสุขสันติมากๆ


• เพิ่มรสชาติให้กับสังคม เพิ่มรสชาติที่ดีจริงๆให้กับสังคม ครอบครัวและคนรอบข้าง


• เราต้องมีพลังแห่งการรักษาเยียวยาบาดแผล และข้อบกพร่องของสังคม ครอบครัว ชุมชนวัด ฯลฯ


• เราต้องทะนุถนอมชีวิตและรอบข้างของเราทุกคนให้ได้อยู่ในสภาพสังคมคริสตชน ศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า


• พี่น้องครับ ร่วมกันนำทางเดินแก่กันและกัน อย่าพากันหลงทาง หลงระเริงแสงสีเทียมและรสชาติชั่วคราวความสุขชั่วแล่น และเราจะสามารถนำทางบรรดาพี่น้องรอบข้างและพี่น้องต่างความเชื่อได้ด้วย เพื่อเขาะได้พบพระเจ้าในความดี


• คริสตชนจงดำเนินชีวิตเห็นจริง เห็นธรรม และเห็นพระเจ้า และเผยพระเจ้าในชีวิตเรา

• ดังนั้น ...ธรรมชาติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า

o เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 

o ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 

o ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์

o เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


• พี่น้องที่รัก จงเป็นคริสตชนที่มีคุณภาพ เมื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของเรา พวกเขาจะรักและจะสรรเสริญพระเจ้าของเราจริงๆเลยครับ... การประกาศข่าวดีไม่ยากเลยครับ เพียง.... เจริญชีวิตเป็นคนดีนะครับ คริสตชนต้องดีจนเป็นเกลือ เป็นแสงสว่าง ทุกคนเห็น เขาก็สรรเสริญพระเจ้าครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย