Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่เจ็ด เทศกาลปัสกา
ยน 16:29-33…
29บรรดาศิษย์ทูลว่า “ใช่แล้ว บัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดแจ้ง มิได้ใช้อุปมาใดๆ 30บัดนี้พวกเรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง และไม่จำเป็นที่ใครจะทูลถามพระองค์อีก ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า” 31พระเยซูเจ้าตรัสว่า
32“บัดนี้ ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือ
จะถึงเวลา และเวลานั้นก็มาถึงแล้ว
ที่ท่านทั้งหลายจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง
และจะทิ้งเราไว้คนเดียว
แต่เราไม่อยู่คนเดียว
เพราะพระบิดาทรงอยู่กับเรา
33เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว
เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา
ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก
แต่อย่าท้อแท้
เราชนะโลกแล้ว”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อคงต้องขออนุญาตให้ความรู้ หรือจะเรียกว่าถวายความรู้ก็ได้ครับ ความรู้เกี่ยวกับ “คำปราศรัยอำลาของพระเยซูคริสตเจ้า” (Farewell Discourse) ขอให้สักหน่อยจริงๆ เอาแบบสรุป สั้น กระชับ และเสริมความรู้พระคัมภีร์จริงๆ ให้กับพีน้อง เพราะนี่คือหน้าที่ของพ่อในฐานะพระสงฆ์ครับ การเทศน์สอนคือการประกาศสอนความรู้ ความเข้าใจ ความรัก และการดำเนินชีวิตด้วยกัน โดยมีพระวาจาในพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญ... พ่อขอเสนอเป็นความรู้ที่พ่อก็ศึกษาไตร่ตรองและสรุปให้สั้นที่สุดครับ... พี่


• น้องทราบไหมหนอว่า บทพระวรสารที่เราอ่านมานานหลายวัน หรืออ่านมาเป็นสัปดาห์ เรื่องเถาองุ่น เรื่องพระบิดา เรื่องพระผู้บรรเทา (พระจิตเจ้า) ที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ เราได้ยินประโยคเป็นประจำว่า “เราจะไป เรากำลังจะไป เราจำเป็นต้องไป เราคือหนทางความจริงและชีวิต... พระบิดาทรงอยู่กับเรา...” 


• พ่อกำลังกล่าวถึงพระวาจากพระวรสารนักบุญยอห์น คือ ก่อนที่พระองค์จะรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ พระองค์ใช้เวลามากๆ ในการนำเสนอของพระวรสารนักบุญยอห์น... เน้นว่า พระองค์ทรงอยู่กับบรรดาศิษย์ ณ อาหารค่ำสุดท้ายเป็นเวลายาวนาน เพราะทรงกล่าว “ปราศรัยอำลาต่อบรรดาศิษย์”


• สรุปว่า พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 14-17 คือ “คำปราศรัยอำลา” นี้ครับ... พระเยซูเจ้าอำลาบรรดาศิษย์เป็นพระวาจาอย่างล้ำค่ามากๆ เป็นเรื่องการกล่าวก่อนจาก และเป็นพินัยกรรมชีวิตที่มอบให้ศิษย์ของพระองค์ พ่อจะขอเล่าถึงความหมายของคำปราศรัยอำลานี้ให้ได้ศึกษาไตร่ตรองกันครับ

o คำปราศรัยอำลานี้ กินพื้นที่ 4 บท ในพระวรสาร... คือ ยอห์น 14-17

o เรื่องราวคือพระองค์กล่าวสอนและตักเตือน อบรมบรรดาศิษย์ หลังจากทรงสรุปอาหารค่ำสุดท้าย พระองค์ทรงนั่งอยู่กับพวกเขาต่อเนื่องอย่างยืดยาวเพื่อสอนพวกเขา... เราเคยร้องเพลงที่ขึ้นด้วยคำว่า “ในคืนสุดท้ายที่องค์พระคริสต์ ยังมีชีวิตเหมือนเราบนแผ่นดินนี้ พระองค์ได้มีบัญชาแก่เราทุกคน...” ซึ่งนี่คือความหมายนั้นที่ทรงใช้เวลา “ในคืนสุดท้าย” กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ ถ้าจะอ่านดีๆ เราจะเห็นถ้อยคำที่อ่อนโยน ทรงสอน ทรงยืนยัน ทรงอำลา ทรงสัญญา ฯลฯ
o ในบทที่ 14 พระเยซูเจ้าตรัสยืนยันว่า 

1. พระองค์กำลังจะจากไปจากบรรดาศิษย์ พระองค์จะกลับไปหา “พระบิดา” และ พระองค์จะทรงส่งพระจิตเจ้ามายังพวกเขาเพื่อพระจิตเจ้าจะทรงนำบรรดาศิษย์ของ พระองค์ตลอดไป

2. พระองค์ทรงประทาน “สันติภาพ” แก่บรรดาศิษย์ และทรงบัญชาให้พวกเขา “รักกันและกัน” Command to love one another (ภาพเหมือนคนที่รักลูกๆหลานๆ ก่อนจะตายไป จะสั่งด้วยความรักที่สุด คือ ให้พวกเขาจงรักกันและกัน) พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้ดำเนินชีวิตในความรักตลอดไป ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงและเพื่อเป็นการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ นั่นคือ ภารกิจแห่งความรักนั่นเอง

3. พระเยซูเจ้าทรงประกาศถึงความจริงที่ลึกซึ้งถึง “ความเป็นหนึ่งเดียว” Unity ของพระองค์กับพระบิดาในองค์พระจิตเจ้า ซึ่งต้องความเป็นหนึ่งเดียวนี้ต้องเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบความเป็นหนึ่งเดียวที่ทรงบัญชาให้บรรดาศิษย์ต้องประยุกต์ใช้ ต้องประยุกต์เข้าในชีวิตของพวกตน โดยการ “รักพระเยซูคริสตเจ้า” ซึ่งความรักต่อพระองค์ หรือ “การดำรงอยู่ในพระองค์ เชื่อในพระองค์” ความรักต่อพระองค์โดยมีต้นแบบความรักของพระบิดา พระบุตร และพระจิต “การรักพระเยซูเจ้าคริสตเจ้านี้”... คือ “กุญแจ” Key สำคัญที่สุดของคำปราศรัยอำลา เรื่อง “ความรักซึ่งกันและกันตามแบบอย่างของความรักพระตรีเอกภาพ” นี้ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์โดยตลอด โดยเฉพาะในความหมายของ “บัญญัติใหม่” The New Commandment นั่นคือ “จงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (love one another as I have loved you)
o ยอห์นบทที่ 15-16 พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาษาเปรียบเทียบสำคัญ คือ “ต้นองุ่นและกิ่งก้าน” (the Vine) เปรียบพระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นองุ่น (บ่อเกิดของชีวิตและชีวิตเพื่อความดีของโลก) และบรรดาศิษย์เป็นกิ่งก้าน ซึ่งทำให้เราเห็นความหมายของ “ความเป็นศิษย์พระเยซู” ในพระวรสารนักบุญยอห์น
o เรื่องต้นองุ่นนี้เน้นจริงๆ เรื่อง “ความรักในระหว่างบรรดาศิษย์ของพระองค์” และทรงเตือนบรรดาศิษย์เรื่องการเบียดเบียนที่กำลังตามมา “ถ้าโลกเกลียดชังท่าน จงรู้ว่าโลกเกลียดชังเราอยู่ก่อนแล้ว” อย่างไรก็ตาม ในโลกท่านจะมีความทุกข์ยาก พระองค์ตรัส “แต่ย่าท้อแท้ เพราะเราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33) ข้อความนี้คือข้อความสุดท้ายของพระวรสารที่เราอ่านวันนี้เลยครับ...
o บทที่ 17 ที่เราจะอ่านต่อไปนั้น พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ และพระศาสนจักรที่จะตามมา... บทที่ 17 เป็นคำภาวนาที่ยาวที่สุดของพระเยซูเจ้าในพระวรสารทั้งสี่เลยครับ (เรื่องนี้ควรจำไว้เลยว่า คำภาวนาที่ยาวที่สุดของพระเยซูเจ้าในพระวรสารทั้งสี่ คือ ยอห์น บทที่ 17) 
1. คำภาวนานี้เป็นที่รู้กันว่านี่ คือ “คำภาวนาอำลา” (Farewell Prayer) หรือคำภาวนาแห่งพระมหาสมณะสูงสุด หรือ “คำภาวนาสงฆ์” (High Priestly Prayer) ของพระเยซูเจ้า 
2. หัวใจของคำภาวนา คือ การถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้า และ
3. เป็นการร้องขอความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรดาศิษย์อาศัย “ความรัก” พระองค์ภาวนาต่อพระบิดาเพื่อผู้ติดตามพระองค์ “เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่เราเป็นหนึ่งเดียวกัน” และ “ความรักที่ทรงรักข้าพเจ้าฉันใด ความรักนั้นจะได้คงอยู่ในพวกเขา และข้าพเจ้าจะอยู่ในพวกเขา”
o สรุปคำปราศรัยอำลาของพระเยซูเจ้า มี 4 ภาค คือ

1. ภาคแรก เรามอบสันติสุขของเราให้แก่ท่าน

2. ภาคสอง เราคือลำต้น(องุ่น) ท่านทั้งหลายคือกิ่งก้าน

3. ภาคสาม ถ้าโลกเกลียดชังท่าน โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ว

4. ภาคสี่ คำภาวนาอำลา... ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

• พี่น้องที่รัก เมื่อเราได้อ่านพระวรสารนักบุญยอห์นอย่างดีๆ เราจะเห็นว่า... คำปราศรัยอำลาของพระเยซูเจ้านั้น ล้ำค่าที่สุด เป็น “ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาและพระจิตเจ้า” 

o ในชีวิตที่สำคัญมากคือ “ชีวิตพระตรีเอกภาพ” เป็นต้นแบบของชีวิตที่เราเรียกว่า “ชีวิตจิตแห่ความเป็นหนึ่งเดียวหรือชีวิตพระตรีเอกภาพ” นั่นเอง

• พ่อคิด ไตร่ตรอง ศึกษาพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้จากยอห์น... ทำให้พ่อเชื่อ และมั่นใจว่า สำหรับเราคริสตชน

o เราพึงต้องได้เรียนรู้แท้จริงว่าชีวิตของพวกเราคนในฐานะคริสตชน จำเป็นต้องเป็นชีวิตแห่งบัญญัติแห่งความรัก ชีวิตแห่งพระตรีเอกภาพ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรักซึ่งกันและกัน” 

o เราจำเป็นครับ จำเป็นจริงๆ ที่จะต้องรักพระเยซูคริสตเจ้า และรักเพื่อนพี่น้องของเราจริงๆ (พ่อเน้นเสมอ ไม่รักไม่ได้ ไม่รัก ไม่ใช่คริสตชน เกลียชังละก็ลูกผีเลยครับ)

o เราจำเป็นต้องเรียนรู้จักความรักและชีวิตพระตรีเอกภาพ...อย่างจริงจัง ทำเครื่องหมายกางเขนกันตลอด “เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” กล่าวเมื่อใดมือเราก็ทำ “เครื่องหมายแห่งความรักที่สุด “กางเขน” ทันที” แต่ชีวิตเราจะขัดแย้งกับความรักด้วยความเกลียดชัง อคติและวิภากษณ์วิจารณ์เป็นอาจิณไม่ได้เลยนะครับ

o จงจำลองชีวิตพระตรีเอกภาพ ชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียนี้ลงสูชีวิตของเราทุกคนจริงๆครับ... อ่านคำปราศรัยอำลานี้ดีๆ นะครับ น่ารักมากเลยครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย