Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่หก เทศกาลปัสกา
(เราฉลองนักบุญมัทธีอัส)

กจ 1:15-17, 20-26…..
15ในระหว่างนั้น เปโตรยืนขึ้นในหมู่พี่น้อง ที่ชุมนุมกันอยู่ประมาณ 120 คน กล่าวว่า 16”พี่น้องทั้งหลาย จำเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็นจริงตามที่พระจิตเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของ กษัตริย์ดาวิดตรัสล่วงหน้าถึงยูดาส ผู้นำคนมาจับกุมพระเยซูเจ้า 17ยูดาสผู้นี้เคยเป็นคนหนึ่งในคณะของเราและร่วมภารกิจกับเรา
20เพราะมีเขียนไว้ในหนังสือเพลงสดุดีว่า 
“ขอให้ที่อยู่ของเขาถูกทิ้งร้าง
อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่เลย”
และอีกตอนหนึ่งว่า 
“ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนเขา”


21 ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่กับเรา 22เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของ พระองค์”
23ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบาร์ซับบัสหรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส 24เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ 25ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้เพื่อไปตาม วิถีทางของตน” 26เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้พระวรสารกลับมาใช้บทที่ 15 เพราะฉลองนักบญมัทธีอัส พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรฉลองนักบุญมัทธีอัส บุคคลที่ถูกเลือกขึ้นมาแทนอัครสาวกหลังพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว การเลือกครั้งนี้เลือกขึ้นมาเพื่อแทนยูดาสผู้ทรยศ 

o ไม่มีประวัติตอนใดๆเกี่ยวกับนักบุญมัทธีอัสในพระคัมภีร์อีกเลย นอกจากตอนนี้ในหนังสือกิจการอัครสาวกวันนี้ที่เราได้อ่าน และไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่าความจำเป็นที่จำนวนอัครสาวกจะต้องเป็นจำนวน 12 คน 

o แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดของพระคัมภีร์วันนี้ที่พ่ออยากกล่าวถึงเพียงสั้นๆ คือ ข้อเรียกร้องของอัครสาวกในการเลือกอัครสาวก คือ คนที่จะเข้ามาเป็นอัครสาวกคือต้องเป็นคนที่หนังสือกิจการอัครสาวกเขียนไว้ ชัดเจนว่า “ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่กับเรา เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของ พระองค์” 

o พ่อชอบตรงที่ว่า คนที่จะเป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้าที่แท้จริง เป็นศิษย์พระเยซูเจ้าที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นคนที่มี “ประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า” ที่สำคัญมากคือเริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์” สรุปก็คือ คนที่จะเข้ามาเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าต้อง “มีประสบการณ์พระเจ้า” มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าจริงๆ

• “ประสบการณ์พระเจ้า” คือหัวใจสำคัญ... ที่ทำให้ศาสนาคริสตเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าในประสบการณ์ของเรา โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พ่อได้อ่านเอกสารพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกต์ ที่ประกาศปีแห่งความเชื่อเมื่อหลายปีก่อน

• คำสอนเรื่อง “ประตูแห่งความเชื่อ” (Porta Fidei) เอกสารเรื่องปีแห่งความเชื่อ ได้เน้นมากในเรื่อง “ประสบการณ์พระเจ้า” พ่อขอสรุปให้ฟังว่า 

o พระศาสนจักรเน้นย้ำสอนว่า ความเชื่อคริสตชนหรือศาสนาคริสต์ไม่ใช่ความคิดหรือระบบความคิดชั้นสูง... ไม่ใช่ความคิดและวาจาที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ หรือสถาบันอันสูงส่ง... 

o แต่ว่า ความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่แท้จริง... คือ การที่แต่ละคนมีการพบปะกับพระคริสตเจ้าในฐานะที่เป็นพระบุคคล เป็น Personal Encounter with Christ การพบปะกับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในประสบการณ์ของตน 

o และอาศัยการพบปะกับพระคริสตเจ้านี้จะทำให้คนๆนั้นซึ่งได้พบกับพระคริสตเจ้าแล้วจะนำเขาไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง...

• พี่น้องที่รัก....พ่อมาถึงคำตอบสำคัญสำหรับข้อคิดวันนี้คือ คนที่จะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าแท้จริงได้ ดังเช่นอัครสาวก คนที่เข้ามาแทนที่ยูดาส คือ มัทธีอัส... เขาคนนั้นต้องเป็นคนที่ได้มีประสบการณ์ความเชื่อ มีประสบการณ์พระเจ้าอย่างถ่องแท้ในชีวิตของตน

• ใช่แล้ว... การเป็นคริสตชนที่แท้จริงนั้นต้องเป็นคนที่ได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างลึก ซึ้ง ได้มีประสบการณ์การสัมผัสพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์ของตนเอง อย่างแท้จริง 

o การเลือกนักบุญมัทธีอัส คือ ตัวอย่างและเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิ่งถึงคำสอนสำหรับคนที่จะมาเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า 

o กล่าวคือคนที่จะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า ต้องได้รู้จักพระองค์จริงๆ มีประสบการณ์พระเจ้าจริงๆ ในประสบการณ์ของตนเอง

• พ่ออยู่ในบ้านเณร อยู่ในระบบการอบรมสามเณร... ในการอบรมสามเณรให้เป็นพระสงฆ์ พ่อเชื่อว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งบรรดาผู้รับการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์หรือ สามเณร 

o ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์พระเจ้าอย่างลึกซึ้ง และได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้ง 

o พ่อคิดว่าไม่ใช่เพียงพระสงฆ์ แต่พี่น้องทุกคนที่เป็นคริสตชนรวมทั้งพ่อด้วย เราต้องมีประสบการณ์พระเจ้าอย่างแท้จริงกันทุกคนนะครับ

• คำถามสำคัญ ประสบการณ์พระเจ้าคืออะไร... พ่อคิดว่าคำตอบสำคัญคือ

o ประสบการณ์การพบพระเจ้าในชีวิตประจำวัน 

o ประสบการณ์ที่ได้พบความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรา ความรัก ความช่วยเหลือ และการได้รับความเมตตาอภัยบาป 

o ความสำนึกถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์การได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า และกับพี่น้องสัตบุรุษรอบข้างเราทุกคน...

• ประสบการณ์พระจ้าที่ยิ่งใหญ่ คือ ประสบการณ์การได้กลับใจด้วยความเชื่อในพระองค์ได้และได้กลับมาในหนทางที่ถูก ต้องและเปี่ยมด้วยความสำนึกถึงความรักของพระองค์...

• การกลับใจ (Metanoia) คือ การเปิดหัวใจคิดไตร่ตรองแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมที่เคยเป็นและไม่กลับไปเป็นแบบ เดิมอีก นักบุญเปาโล บนถนนไปเมืองดามัสกัส ได้พบกับพระคริสตเจ้าและได้กลับใจ เพราะเหตุนั้นท่านได้เป็นตัวอย่างของการกลับใจ จนกลายเป็นพลังแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แท้จริง เป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้าแม้ต้องเสี่ยงชีวิต นักบุญเปาโลเป็นอัครสาวกผู้ทรงพลังที่สุดในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ด้วยความ ยินดีและกระตือรือร้นเสมอสดชื่นเสมอ

• การพบปะกับพระบุคคลของพระคริสตเจ้าโดยผ่านทางพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ การอธิษฐานภาวนา และกิจการแห่งความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นพลังผลักดันให้เรากล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรักและความเชื่อนี้ แก่ผู้อื่น ก้าวออกไปเจริญชีวิตเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่กับเพื่อนพี่น้องรอบข้างจนสุด ชายขอบสังคม

• เราคริสตชนจำเป็นต้องพบพระคริสตเจ้าและพระเมตตาของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ต้องรักและรู้จักพระองค์ในพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อทบทวน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง เป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่ของชีวิตความเชื่อและพันธกิจ ออกไปสู่การพบกับพี่น้องรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่น้องผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคมมากกว่าเดิม เพื่อจะได้พบพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในโลกปัจจุบัน

• พี่น้องที่รักครับ วันนี้ฉลองนักบุญมัทธีอัสอัครสาวก ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนและเติมเต็มศิษย์ของพระองค์ที่ขาดหายไป และเราได้เรียนรู้คุณสมบัติของศิษย์ที่ต้องมีประสบการณ์ความรัก ประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า “ประสบการณ์พระเจ้า”

• ดังนั้น พ่อเชิญชวนเราทุกคนเป็นพิเศษ ขอให้เราได้พบกับพระเจ้าทางพระวาจา ศีลมหาสนิท และชีวิตภาวนา จนกระทั่งว่าเราได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าให้เราได้ปรารถนากลับใจ เปลี่ยนแปลงตนเอง และปรารถนาจะได้รับการพัฒนาขึ้นในความเชื่อ ในความรัก และในความหวังในพระเจ้าจริงๆ เสมอ ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ และอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ....

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย