Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่หก เทศกาลปัสกา
ยน 16:5-11…

5แต่บัดนี้เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา
ไม่มีผู้ใดถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปไหน’
6แต่เพราะเราได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน
ใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์
7เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า
ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน
เพราะถ้าเราไม่ไป
พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน
แต่ถ้าเราไป
เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน
8เมื่อพระองค์เสด็จมา
พระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาป
ของความถูกต้อง
และของการตัดสิน
9บาปของโลกคือ
เขาไม่ได้เชื่อในเรา
10ความถูกต้องคือ
เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา
และท่านจะไม่เห็นเราอีก
11การตัดสินคือ
ซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแล้ว

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “พระจิตเจ้า พระผู้ช่วยเหลือ หรือ พระผู้บรรเทา” พ่ออ่านพระวรสารมาถึงบทนี้พร้อมกับพี่น้อง พ่อมั่นใจว่า พระเยซูเจ้า กำลังอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ตามพระวรสารนักบุญยอห์น พระองค์สอนให้พวกเขา “ทวนกระแสโลก” ไม่กลัวกระแสโลก แต่กล้าสู้กระแสแห่งความโลภทุกชนิด ด้วยพลังของพระจิตเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอไป...

• พระเยซูเจ้าสัญญาจะส่งพระจิตเจ้า “พระผู้บรรเทาหรือพระผู้ช่วยเหลือ” พระจิตเจ้า พ่อจะเปรียบกับอะไรดีหนอ...ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป.. พระจิตเจ้าอาจจะเปรียบได้กับลมหายใจของพระเยซูเจ้า พระองค์ประทานลมหายใจให้กับบรรดาศิษย์เมื่อทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ประทานประจิตเจ้าแก่บรรดาศิษย์เมื่อเสด็จกลับคืนชีพ ทรงเป่าลมเหนือพวกเขาตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้า” นี่คือพลังที่ทำให้บรรดาศิษย์เข้มแข็งมาก ทรงพลังมากที่จะก้าวออกไประกาศข่าวดี

• พี่น้องที่รัก เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน พ่อไปฉลองวันตรอกจันท์ พ่อดีใจมากๆ ไม่ได้ไปมานานแล้ว แต่วันนั้น เป็นวันรับศีลกำลังของเด็กๆนักเรียนคำสอนเขตหนึ่ง แน่นอนมีผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้รับศีลกำลังมารับศีลกำลังด้วย... ทำไปต้องเรียกว่า ศีลกำลัง.. ทำให้เรามีพลังกระนั้นหรือ.. เราต้องดูรากศัพท์อีกแล้วครับ 

o ศีลกำลัง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Confirmation” รากศัพท์ของคำนี้สุดยอดมากครับ

o Con แปลว่า ร่วมกัน รวมกัน ไปด้วยกัน
o Firm แปล่วา แข็งแรง แบบที่เรามักจะเรียกคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆ ว่า เฟิร์ม คือ แข็งแรงมาก

o ดังนั้น ศีลกำลัง หรือ Confirmation คือ การยืนยันความแข็งแรง แข็งแกร่ง โดยอาศัย การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา และการปกมือ คือ ประทานพลังของพระจิตเจ้า

o การรับศีลกำลังคือการยืนยันศีลล้างบาป คือ การยืนยันว่าในชีวิตเราคริสตชนมีชีวิตของพระเจ้าสถิตอยู่ มีพลังของพระจิตเจ้าสถิตอยู่ เราทุกคนที่ไดรับการเจิมด้วยน้ำมันคริสมาและการปกมือ เราจึงได้รับพลังอันแข็งแกร่ง คือ “เฟิร์มมากทางชีวิตจิตวิญญาณ” เราสามารถเจริญชีวิตคริสตชนได้อย่างแข็งขันและแกร่งในกระแสโลก ด้วยพล้งของพระจิตเจ้า

• พี่น้องที่รัก ... พ่ออยากจะสรุปสั้นๆว่า เราได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาของพระเยซู พระองค์กล่าวถึงการเสด็จจากไปของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งบรรดาศิษย์และเรา แต่ทรงสัญญาส่งพระผู้ช่วยเหลือ “พระจิตเจ้า” มาให้เรา ให้เราคริสตชนได้แข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนนะครับ

• “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาป ของความถูกต้อง และของการตัดสิน บาปของโลกคือ เขาไม่ได้เชื่อในเรา”

o ถ้าเราได้รับพระจิตเจ้า... เราจะต้องแข็งแกร่งในการเห็นความหมยของบาป ความถูกต้อง และการตัดสิน

o พ่อจะสรุปห้วนๆหน่อยว่า ถ้าเราเป็นคริสตชนจริงๆ เราต้องสามารถ ต้องแข็งแรง ต้องสามารถแยกแยะความบาป ความผิดได้ชัดเจน 

o ต้องสามารถแยกแยะกระแสโลก และกระแสของพระเจ้าได้ แยกกระแสโลภจากกระแสแห่งความรักและไม่เห็นแก่ตัวได้

o พ่อคิด เชื่อ เชื่อว่า ถ้าเราเป็นคริสตชน ได้รับศีลกำลัง เราต้องแข็งแกร่ง เปี่ยมด้วยพระดำริสติปัญญาความคิดอ่าน... สามารถแยกแยะและดำเนินชีวิตได้อย่างดีและมีพลังเสมอนะครับ..

• พี่น้องที่รัก แข็งแรงในการเป็นคริสตชนนะครับ อย่าอ่อนแอ จงอ่อนโยน จงมีความรัก ชื่นชม ความสงบ อดทน เมตตา ใจดี ซื่อสัตย์ อ่อนโยน และแข็งแกร่งในการรู้จักควบคุมตนเองนะครับ (เทียบ กท 5)


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้แข็งแรง แข็งแกร่งในการเป็นคริสตชนเสมอครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย