Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่สี่ เทศกาลปัสกา
ยน 12:44-50…

44พระเยซูเจ้าตรัสเสียงดังว่า
“ผู้ที่เชื่อในเรา
ไม่ได้เชื่อในเราเท่านั้น
แต่ยังเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาด้วย
45ผู้ที่เห็นเรา
ก็เห็นพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา
46เราเข้ามาในโลกเป็นแสงสว่าง
เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในเราไม่อยู่ในความมืด
47ผู้ใดได้ยินวาจาของเรา แล้วไม่ปฏิบัติตาม
เราไม่ตัดสินลงโทษเขา
เพราะเราไม่ได้มาเพื่อตัดสินลงโทษโลก
แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้น
48ผู้ที่ไม่ยอมรับเรา และไม่ยอมรับวาจาของเรา
ก็มีผู้ตัดสินลงโทษเขาแล้ว
วาจาที่เราได้กล่าวนั้น
จะตัดสินลงโทษเขาในวันสุดท้าย
49เพราะเรามิได้พูดตามใจของเรา
แต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามา
ได้ทรงบัญชาว่าเราต้องพูดอะไร และพูดอย่างไร
50เรารู้ว่า พระบัญชาของพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร
ดังนั้น สิ่งที่เราพูด
เราก็พูดดังที่พระบิดาตรัสกับเรา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ผู้ที่เชื่อในเรา ไม่ได้เชื่อในเราเท่านั้น แต่ยังเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาด้วย ผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา เราเข้ามาในโลกเป็นแสงสว่าง เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในเราไม่อยู่ในความมืด”

o “เชื่อใน” (to believe in…) คำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากๆ พ่อต้องอธิบายอย่างดีๆตามเจตนาของยอห์นในพระวรสารเลยครับ คำว่า “ผู้ที่เชื่อใน” เราได้เห็นในพระวรสารโดยท่านนักบุญยอห์นตั้งแต่แรกเริ่มพระวรสารแล้ว และอันที่จริง พระวรสารทั้งหมดที่เขียนไว้เพื่ออะไรพี่น้องทราบไหมครับ... คำตอบที่ตรงๆคือพระสารทั้งหมดเขียนไว้เพื่อเราผู้ได้อ่านจะได้ รู้จัก ได้รัก และได้เชื่อในพระเยซูเจ้า นี่คือข้อเท็จจริงที่สุดแล้วครับ 

o พระวรสาร พระวาของพระเจ้าเขียนไว้เพื่อทุกคนที่ได้อ่าน ได้พบ ได้ฟัง และได้สัมผัสจะได้พบปะกับพระคริสตเจ้า โดยผ่านทางพระวาจาของพระองค์ เราสามารถรู้จักบุคคลได้จากคำพูดของเขา... ดังนั้น พระวาจาของพระเจ้า จากพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระวรสาร จะทำให้เราได้สัมผัสพระเจ้าพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า.. จะได้รักและได้เชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสวันนี้ในพระวรสารตอนนี้ชัดเจนเหลือเกิน...ชัดสุดๆแล้วครับ “เพราะเรามิได้พูดตามใจของเรา แต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามา ได้ทรงบัญชาว่าเราต้องพูดอะไร และพูดอย่างไร เรารู้ว่า พระบัญชาของพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร ดังนั้น สิ่งที่เราพูดเราก็พูดดังที่พระบิดาตรัสกับเรา”

o พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ “เท่านั้น เท่านั้นจริงๆ” ที่จะทำให้เราได้พบปะกับพระบุคคลของพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริง ไม่หลงไป ไม่คลั่งผิดทางหรือหลงผิดครับ... และที่สำคัญมาก ผ่านทางพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวรสาร เราจะได้รักและได้ “เชื่อใน” พระเยซูเจ้า

• พ่อคิดว่า ถึงเวลาแล้วจริงๆ ที่เราจะหลงรักพระองค์ เชื่อในพระองค์ ถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้ให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นที่รู้จักแก่เราจริง... พ่อชอบคำของข้อเสนอสมัชชาฯ ที่เราเพิ่งสมัชชาใหญ่จบไป สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ข้อหนึ่งเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและทำให้พ่ออยากทำงานเพื่อประกาศ ข่าวดี และใช้พระวาจา สอนกันและกันให้ใช้พระวาจาให้มากขึ้นไปอีกครับ ข้อเสนอสมัชชาฯย้ำว่า พวกเราทุกคนคาทอลิก เรายังรู้จักและใช้พระคัมภีร์น้อยเกินไป... เราใช้ เราอ่าน เราไตร่ตรองศึกษาพระวาจาของพระเจ้าน้อยเกินไปจริงๆ... พ่อคิดว่าถึงเวลาที่พ่อจะชวนทุกคนให้เข้าถึงความจริงที่ว่า “ใครไม่รู้จักพระคัมภีร์ ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม) พ่อคิดว่านี่คือความจริงแน่นอน

• พี่น้องที่รัก... 

o พี่น้องรู้จักพระเยซู รักพระเยซู พ่อคงไม่กล้าปฏิเสธ... แต่คำถามต่อๆไปคือ

o พี่น้องรู้จักพระคัมภีร์มากเพียงใดหนอ... พี่น้องรักและฟังพระวาจาของพระเจ้ามากแค่ไหนหนอ 

o พี่น้องที่รักถึงเวลาปฏิรูปความเป็นคริสตชนคาทอลิกให้เด่นชัดขึ้นไปอีกครับ ถึงเวลาแล้วนะครับ “ในปัจจุบัน ผู้อภิบาล ผู้ร่วมงานอภิบาล และคริสตชนทั่วไปยังมีความรู้และมีทักษะด้านพระคัมภีร์ คำสอน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและพันธกิจพระศาสนจักรน้อยเกินไป ดังนั้นการศึกษาอบรมด้านต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน” (ข้อเสนอสมัชชาฯ 2015 ข้อที่ 17)

o พี่น้องที่รัก พ่ออยากจะย้ำและยืนยันว่า ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพระวาจาของพระเจ้า เพื่อเราจะรัก จะได้รู้จักพระองค์ เพื่อเราจะได้รู้จักพระคริสตเจ้า... อยากบอกว่า “ไม่มีทางอื่นครับ” หันมาหาพระวาจาของพระเจ้ากันให้มากที่สุดนะครับ

• พี่น้องที่รัก พรเยซูเจ้าตรัสย้ำว่า.... “เรารู้ว่า พระบัญชาของพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร ดังนั้น สิ่งที่เราพูด เราก็พูดดังที่พระบิดาตรัสกับเรา” พ่อสรุปได้ว่า อยากมีชีวิตนิรันดรใช่ไหม... พระวาจาของพระเจ้าเลยครับ ในพระวาจาขอพระองค์ เราจะได้รับชีวิตนิรันดรอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องห่วงเลย... ลุยเลยครับ ยิ่งอ่าน ยิ่งรำพึงไตร่ตรอง ยิ่ง... “ปฏิบัติ” เราจะได้ชีวิตนิรันดรแน่นอน

o พ่ออยากเห็นพี่น้องคริสตชนคาทอลิกรักพระคัมภีร์

o พ่ออยากเห็นพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆนุกร เทศน์ โดยการประกาศพระวาจา เล่าเรื่องพระวาจา อธิบายพระวาจา ให้อรรถาธิบาย ไตร่ตรอง ภาวนาและสอนจริงๆจัง ไม่มีเรื่องเล่าอะไรดีไปกว่าเรื่องของพระคัมภีร์ เรื่องของพระเยซู ไม่มีเรื่องเล่า เรื่องแปล เรื่องจากไลน์ เรื่องจากเฟส เรื่องจาก คนนั้นคนนี้ ไม่มีดีไปกว่าการเทศน์สอนอรรถาธิบายเรื่องพระเยซูเจ้าอีกแล้วครับ

o เชื่อพ่อเถอะ... บางที พระสงฆ์เทศน์เล่าเรื่องที่ได้มาจากไลน์... โอ พระเจ้า ไลน์เป็นพระเจ้าไปแล้ว... จบกัน...

o พ่ออยากเห็น พี่นองร้อนรนกับเรื่องการเรียนพระคัมภีร์ มีมากอยู่ครับ พ่อบรรยาย พ่อเห็นพี่น้องร้อนรนมาก จนพ่อทึ่งใจ และเป็นห่วงสามเณรน้อยใหญ่ พวกเขาอาจะสนใจน้อยกว่าแล้ว... แล้วจะเทศน์สอนอะไรในอนาคตได้...

• ให้เราก้าวออกไปด้วยการเป็นสานุศิษย์ธรรมทูตประกาศพระคริสตเจ้ากันครับ... (ข้อเสนอมัชชาฯ 6)

o คริสตชนทุกคนเป็นสานุศิษย์ธรรมทูต (Missionary Disciple) ด้วยชีวิตของตน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดในพระศาสนจักร หรือมีความรู้เรื่องความเชื่อในระดับใด ทุกคนต้องเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดี และมีพันธกิจประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าองค์ ความรัก

o เราจึงตอบสนองความรักนี้ด้วยการก้าวออกไปในฐานะธรรมทูต ประกาศความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้า เป็นการร่วมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกพระอาณาจักรแห่งความจริง ความยุติธรรม ความรัก ความเมตตา และสันติสุข

• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย