Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่หนึ่ง เทศกาลมหาพรต

มธ 25:31-46…
31“เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ 32บรรดาประชาชาติ จะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ 33ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย 34แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก 35เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ 36เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’


37“บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม 38เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ 39เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไป เยี่ยม’ 40พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’
41“แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน 42เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม 43เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’ 44พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ 45พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อ เรา’ 46แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวาจาเรื่องนี้เราฟังกันมาหลายครั้งแล้วจริงๆ เราอ่านกันมาหลายรอบ เรารู้ว่าในวันพิพากษาสุดท้าย พระเจ้าจะทรงแยกแกะออกจากแพะ นี่เป็นภาพภาษาเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าในที่สุดจะมีการแยกแยะคนดีจากคนไม่ ดี เรียกว่าเป็นการพิพากษาสุดท้าย ตอนเด็กๆพ่อได้ยินคำเรียกว่า พิพากษาประมวลพร้อม พ่อเคยคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่พ่อเป็นเด็ก ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรหนอ ระหว่างการตัดสิน เราจะรอดไหม เราดีพอไหม เราจะได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา คือได้รอดหรือไม่รอด ไปสวรรค์หรือนรก โอยมีคำถามเยอะแยะ มีจินตนาการหลากหลายครับ


• ที่อิสราเอล มีภูเขาสองลูกอยู่ตรงข้ามกัน ณ เยรูซาเล็ม ภูขามะกอกและภูเขาโมริยาห์ ภูเขาโมริยาห์อยู่ทางตะวันออกของภูเขาโมริยาห์ แต่ภูเขาโมริยาห์หรือที่เรียกว่าโดมทอง Dome of the Rock ในปัจจุบัน หรือภูเขาที่ตั้งพระวิหาร ซึ่งพระวิหารนั้นหันหน้าไปทางตะวันออก หันไปหาภูเขามะกอก ตรงกลางระหว่างภูเขาสองลูกนี้คือสถานที่เรียกว่าห้วยคิดโดรน ตามประเพณีของศาสนายิวเชื่อว่า การตัดสินสุดท้ายหรือการพิพากษาจะเกิดขึ้นที่ห้วยคิดโดรนนี้ และดังนั้น บนภูเขามะกอกจึงกลายเป็นสถานที่ฝังศพของชาวยิวจำนวนมากมายเหลือเกิน และค่าหลุมก็แพงมาก พ่อไปครั้งล่าสุด พ่อเช็คค่าหลุมต่อหลุมจากไกด์ เขาบอกว่าประมาณหนึ่งแสนเหรียญต่อหลุม คือ ประมาณสามล้านกว่าบาท... ว้าวๆๆๆ พ่อเห็นบนเขาทั้งลูกมีสุสานชาวยิวฝังกันเป็นแสนๆหลุม เท่าไรกันนี่ ทำไมแพงเช่นนี้... คำตอบครับ....


• เพราะชาวยิวเคร่งๆเขาเชื่อว่า การพิพากษาสุดท้ายจะเกิดที่ห้วยคิดโดรนนี้ และเมื่อพระแมสซียาห์เสด็จกลับมาก พระองค์จะปลุกผู้ตายให้กับคืนชีพ และพวกเขาจะได้รับพิพากษา และพาขึ้นไปสู่พระวิหารใหม่ ในนครเยรูซาเล็มคือบนภูเขาโมริยาห์ พวกเขาเชื่อแบบนี้ พวกเขาจึงอยากฝังร่างของตนไว้ ยอมจ่ายเป็นหลายล้านเพื่อความเชื่อนี้.. แต่ในอดีตความคัดแย้งทางความเชื่อ ก็ทำให้ความเชื่อของศาสนาที่แตกต่าง คนต่างศาสนาได้จัดการโบกปูนปิดประตูที่เรียกว่าโกลเด้นเกทไปนานแล้ว เพราะต้องการต่อต้านไม่ให้พระแมสซียาห์ของชาวยิวเสด็จขึ้นเยรูซาเล็มได้... เอาเข้าไป... ยังไม่พอนะครับ พวกต่างศาสนาเมื่อยึดครองเยรูซาเล็มหลายร้อยปี ยังได้สร้างสุดสานตลอดแนวกำแพงเยรูซาเล็มด้านตะวันออกไว้ เพราะรู้ความเชื่อของชาวยิวว่า พระแมสซียาห์ต้องมาจากตระกูลสมณะ พระองค์เป็นสมณะ และสมณะของชาวยิวจะไม่เข้าไปในสุสานของคนต่างชาติเพื่อจะได้ไม่เป็นมลทิน... เลยกลายเป็นว่า สองภูเขามีสุสานเลย สุสานยิวอยู่ภูเขามะกอก รอวันกลับคืนชีพและพิพากษา และสุสานมุสลิมก็อยู่ฝั่งภูเขาโมริยาห์ขวางทางพระแมสซียาห์ไว้.. นี่คือแนวคิดและความขัดแย่งทางศาสนาครับ


• สรุปว่า สองศาสนาใหญ่ มาจากพ่อเดียวกันแท้ๆ และพระเจ้าเดียวกันแท้ๆ แต่ขัดแย้งกันทางความเชื่อและข่มกันมาตลอด... ขนาดสุสานที่ฝั่งศพยังจัดมาข่มกันเต็มบนภูเขาสองลูกนี้ที่เชื่อว่าจะเป็นที่ ตัดสินสุดท้าย...


• ยุ่งไหมครับ น่าจะยุ่งนะครับเพื่อจะได้ความรอดต้องลงทุนซื้อหลุมแพงมากๆๆ ต้องลงทุนข่มกันทางความเชื่อ ขวางกันทางความเชื่อ ปิดกั้นกันไม่ได้รอดด้วยพฤติกรรมดังกล่าวและกระทำกันมาเป็นพันปีครับ... เฮ้อ น่าเหนื่อย... สำหรับพ่อ ขำๆครับ อุตส่าห์โบกปูนปิดประตูกำแพงโกลเด้นเกทที่เยรูซาเล็ม สมัยนั้นหลายร้อยปีก่อน... ถ้าเขารู้ว่ามีเครื่องบิน... ปิดแบบนี้ไม่เวิร์คหรอกเพราะถ้าพระแมสซียาห์เสด็จมาในยุคนี้ พระองค์จะนั่งเฮลีคอปเตอร์หรือเอฟสิบหกแน่นอน คิดผิดที่ไปปิดประตูแบบนั้น แต่ก็นะความเชื่อนะครับ


• พี่น้องที่รัก พ่อเขียนอะไร กล่าวถึงอะไรอยู่หรือครับ... พ่อสรุปแล้วครับ ศาสนาบ่อยครั้งทำให้เรื่องการได้รับสวรรค์นิรันดรหรือการได้เป้าหมายของ ศาสนาตามธรรมเนียมและตามคำสอนเป็นเรื่องยากจัง... ค่าหลุมศพนอนรอพระแมสซียาห์ยังแพงขนาดนั้น ค่ากิจกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมแฝงแกมทำบุญหลากหลายรูปแบบก็บ่อยครั้งมากมาย ต้องซื้อสวรรค์กันเป็นชั้นๆ จ่ายค่าที่ดินในสวรรค์กันตั้งแต่ในโลกนี้ และมีค่าอีเว่นออร์กาไนเซอร์จัดกิจทางศาสนานานารูปแบบอีก เยอะ เยอะมากๆ บางทีต้องซื้อของซื้อบ้าน รถยนต์ คนใช้ มือถือ ฯลฯ เผาส่งกันไปมากมายราคาเรือนแสน และอีกหลายหลากรูปแบบ สรุปๆๆๆ ท่าจะรอดยาก แถมอาจมีกลไกลขวางทางต้องแก้เคล็ดแก้ยอกกันอีก เยอะ....

• พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องเปรียบเทียบการพิพากษาสุดท้าย รอดหรือไม่รอด อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา หมู่แกะหรือหมู่แพะ ไฟนิรันดรบ้านพระบิดานิรันดร... สรุป สั้นมาก ไม่ยากเลย... คำสอนของพระเยซูสำหรับการพิพากษาสุดท้าย....

o ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา

o ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา


• สองประการนี้ จบเลยครับ... รู้เลยว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือไม่ เราจะอยู่กับพระเจ้าหรือจะอยู่กับไฟนิรันดร... การกระทำของเรา คือ ความรัก เมตตา ต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของพระองค์ เรื่องปฏิบัติได้ ง่ายจริง ขอเพียงให้เราทำจริงครับ

o เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา


• เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น ครับ.. แค่นี้เองสำหรับเราคริสตชน รัก เมตตา เพื่อนพี่น้องนะครับ มหาพรตแล้ว นี่คือ ชีวิตของเราต่อพระเจ้าครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย