Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
มก 3:31-35…
31พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ 32ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” 33พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” 34แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา 35ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• นักบุญมาระโกชี้ให้เราเห็นชัดเจนว่า ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ฟังพระวาจา “นั่งล้อมพระองค์ ฟังพระองค์” และปฏิบัติตามพระประสงค์ (Will of God) พวกเขาเหล่านี้คือพี่น้องของพระเยซูเจ้า


• ศาสนาต่างๆส่วนใหญ่เสนอพระเจ้าหรือศาสดาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ห่างไกล และต้องเคารพยำเกรงสูงสุด เรียกว่าศิโรราบต่อพระศาสดาหรือผู้ตั้งศาสนามากที่สุด แต่พระเยซูพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เป็นพี่น้องกับเรา ใกล้ชิดกับเรา พระองค์ไม่ได้อยู่ไกล แต่ทรงอยู่ใกล้เหลือเกินจริงๆ จุดนี้และคือมหัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้าจริงๆ


• เรียกว่า เราไม่ต้องพยายามขึ้นหรือพยามขึ้นไปหาพระเจ้า พยายามสุดกำลังที่จะต้องออกแรงไปขึ้นไปหาพระเจ้า แต่สำหรับเรา พระเยซูทรงเสด็จลงมาหาเรา มาเพื่อประทับท่ามกลางเราและทรงสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ พระองค์ คือ “พระวาจา” ของพระเจ้า...

• พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” หมายความว่าอะไร... พ่อมีคำตอบที่ง่ายที่สุดสำหรับวันนี้ เพียงสั้นๆ กระชับ ของเพียงแต่ให้เราเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ นะครับ คำอธิบายคือ

o พระประสงค์ ในภาษาของพระคัมภีร์คือ Will of God หรือที่เราเคยแปลว่า “น้ำพระทัย” แต่ปัจจุบันภาษาเราแปลว่าพระประสงค์ หรือ ภาษากรีกใช้คำว่า “thelema” (เทเลมา) คือ ตามใจพระองค์ ตามพระประสงค์ของพระองค์

o เราทราบว่า พระเยซู คือ พระวจนาตถ์ ของพระเจ้า หรือ “พระวาจา” (the Word) ของพระเจ้า คือ “พระคำของพระเจ้า” ภาษาฮีบรูในพันธสัญญาเดิมใช้คำว่า “dabar” (ดาบาร์) ที่พระเจ้าตรัสเสมอทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เรียกว่า พระเยซูคือคำพูดของพระเจ้า

o คำพูด วาจา ออกมาจากใจของผู้พูด ออกมาจากความประสงค์ของผู้พูด ดังนั้น พระเยซูคือ “พระประสงค์ของพระเจ้า” เพราะพระองค์พระวาจาของพระเจ้าจริงๆที่เสด็จมาประทับท่ามกลางเรา...ดังนั้น การทำตามพระเยซู ตามคำสอนของพระเยซู ตามพระฉบับของพระเยซู คือ การทำตามถ้อยคำ ตามวาจา หรือตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดานั่นเอง

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อสรุปสั้นๆ แบบตรรกะจริงๆ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” คำตอบ คือ

o ตามพระเยซูเต็มกำลังเลยครับ

o ตามพระฉบับของพระองค์ รัก เมตตา กรุณา ใจดี อ่อนโยน ฯลฯ อ่านพระคัมภีร์ให้รู้จักพระองค์ และดำเนินชีวิตตามพระฉบับของพระองค์ เราก็ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาครับ

o ตามใจพระเจ้า คือ ตามพระวาจาของพระองค์ คือ ตามพระวาจาของพระเยซูนั่นเองครับ

o สรุป อ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น และปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ให้มากขึ้นทุกวัน เราก็เป็นศิษย์ของพระองค์ เป็นพี่น้องของพระองค์ เป็นลูกของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันครับ

• เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากๆ วิธีการ คือ ให้เราอย่าตามใจตัวเอง เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะครับ เพราะการเอาแต่ใจตนเองทำให้คนอื่นเหนื่อยใจนะครับ... ดังนั้น ตามใจพระเยซูหรือตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้ากันให้มากๆเลยนะครับ ลดการเอาแต่ใจตัวเองลงนะครับ น่ารักครับ คนเอาแต่ใจตัวเองมากๆ ไม่น่ารักครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย