Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
มก 2:18-22…

18บรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร มีผู้ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” 19พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับ เขา ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วย เขาย่อมไม่จำศีลอดอาหาร 20แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากไป ในวันนั้น เขาจะจำศีลอดอาหาร 21ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวมากกว่า ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม 22ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะเหล้าจะทำให้ถุงหนังขาด ทั้งเหล้า ทั้งถุงก็จะเสียไป แต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เรื่องการจำศีลอดอาหารจะมีประโยชน์อะไรสำหรับชีวิต การจำศีลอดอาหารเป็นการปฏิบัติของชาวยิว และหลายๆ ความเชื่อ เป็นเครื่องหมายของความศรัทธาที่ประกาศตนต่อพระเจ้าว่ามีศรัทธาและมีความ สามารถในการบังตนเองเพื่อพระเจ้า... แต่บ่อยครั้งการจำศีลอดอาหารนั้น ได้กลับกลายเป็นเครื่องหมายของการประกาศตนเองจนมากเกินไปว่ามีศรัทธาใน พระเจ้ามากน้อย และกลายเป็นเครื่องมือของการประกาศตนเองมากๆในวัฒนธรรมของชาวยิว


• พระเยซูเจ้าก็มีปัญหากับชาวยิวในเรื่องการจำศีลอดอาหารบ่อยๆเพราะความคิดที่ ถือว่าการจำศีลอดอาหารเป็นเรื่องราวที่ต้องมาถกเถียงต่อสู้กัน หรือตัดสินกันและกัน


• ศิษย์ของยอห์นจำศีล แต่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่ได้จำศีล.. ปัญหาก็เกิด...

o ศิษย์ของยอห์นเป็นเครื่องหมายของ “พันธสัญญาเดิม” ที่จะต้องพบกับพันธสัญญาใหม่ ยอห์นเป็นเหมือนเพื่อนเจ้าบ่าว ยอห์นเป็นเหมือนกับ “ถุงหนังเก่า หรือเสื้อเก่า” แน่นอนที่สุดความเคร่งครัดมากมาของพันธสัญญาเดิมเรียกร้องมากมายหลายเรื่อง เรียกร้องเรื่องธรรมเนียมจำนวนมาก เรียกร้องพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติจำนวนมากมายเหลือเกิน... และบ่อยครั้งความเคร่งครัดก็เป็นเครื่องตัดสินชีวิต ตัดสินศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ก็ว่ากันไป

o ส่วนพระเยซูเจ้า ศิษย์ของพระองค์ พระองค์คือเครื่องหมายของ “พันธัญญาใหม่” เปรียบเหมือน “เหล้าองุ่นใหม่” เปรียบเหมือน “ผ้าใหม่” พระองค์คือความสมบูรณ คือความชื่นชมยินดีแท้จริง พระองค์เสด็จมาแล้วเป็นการนำความสมบูรณ์ของพระสัญญาของพระเจ้า เป็นความสุขแท้จริงที่มาถึง ดังนั้น วิถีที่แตกต่างสำหรับพระองค์ คือ ชีวิตใหม่จริง

• พระวาจาวันนี้ พ่ออยากเสนอข้อคิดเพียงสั้นว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้ว พระองค์คือความยินดีแท้จริง พระองค์คือเจ้าบ่าว พระองค์คือความยินดี พระองค์คือความสุข ดังนั้น เป็นเวลาแห่งความยินที่ที่จะปฏิบัติชีวิตใหม่

o แน่นอนการติดใจกับการจำศีลอดอาหาร บังคับตน คงเปรียบไม่ได้กับการปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก ความเมตตา

o การอดอาหาร คงไม่มีความหมายมากกว่าการรักเพื่อนพี่น้องรอบข้าง ความรักและแบ่งปัน 

o การอดอาหาร การบังคับตนในรูปแบบต่างๆ ที่ว่าเป็นการถือศาสนาอย่างเคร่งครัด แบบชาวยิวในอดีต บัดนี้ต้องเป็นความยินดี เป็นความชื่นชม เป็นความรักมากกว่าที่เคย การเป็นคริสตชน นั้น อันที่จริงต้องนำความสุขที่สุด นำความยินดีที่สุด เป็นเหมือนเหล้าองุ่นใหม่ เป็นเหมือนถุงหนังใหม่ เสื้อใหม่อย่างแท้จริง

• พี่น้องที่รัก นักบุญมาระโกชี้ให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าแล้ว พระองค์เสด็จมาแล้ว มาระโกต้องการเน้นกับเราผู้อ่านจริงๆ ว่าถึงเวลาของการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีใหม่เสมอเพราะมีพระองค์ พ่อจึงขอสรุปว่า จะเป็นไปได้ไหมถ้า...

o เราจะเป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ เสียที มีความสุขกับการเป็นคริสตชนในชีวิตแห่งความรัก เคร่งครัดในความรักต่อพระเจ้าและพี่น้องด้วยความสุข ไม่ใช่เคร่งครัดจำศีลอดอาหารหรือวิธีการอื่นๆมากกมาย แต่ไม่ได้มีความสุขกับความรักต่อเพื่อนพี่น้อง

o เราจะเป็นเหล้าองุ่นใหม่ เสื้อใหม่ คือ ความสุข ความชื่นชมยินดีจริงๆ พ่อคิดว่า ถ้าใครได้รู้จักพระเยซู ต้องเป็นคนที่มีความสุขมาก เพราะพระองค์ เจ้าบ่าวของพระศาสนจักร รักเราที่สุด และประทับอยู่กับเราตลอดเวลา

o พี่น้องที่รัก เป็นคริสตชน อย่าเครียดมากนะครับ... ร่าเริง มีความสุข และยิ้มยินดีเสมอนะครับ พ่อเชิญชวน ไม่ต้องกังวลกับเรื่องต่างๆ ธรรมเนียมเก่าๆ ฯลฯ เพราะวัฒนธรรมใหม่เอี่ยมของเรา คือ “วัฒนธรรมแห่งความรัก” จริงนะครับ... พ่ออยากส่งเสริม “วัฒนธรรมแห่งความรัก” คือ ความรักแบบพระเยซู เข้ามาทดแทนแบบเดิมๆ ทุกประการ รัก รัก รัก นั่นสำคัญที่สุดครับ

o ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ นะครับ ลูกๆ ครับ มีความสุขกันมากๆนะครับกับพระเจ้าองค์ความรัก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย