Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2015
เทศกาลพระคริสตสมภพ หลังพระคริสต์แสดงองค์
ลก 4:14-22…
14พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้น 15พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์
16พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์

17มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า
18พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้
ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด
ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ
19ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า
20แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ 21พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” 22ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัส เขากล่าวกันว่า “นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นประกาศสูงสุด สมณะสูงสุด และพระเจ้าสูงสุด”


• พระวรสารวันนี้เล่าถึงการที่พระองค์ประกาศข่าวดีเป็นที่รับรู้ ยอมรับ รู้จักและติดตามจำนวนมาก พระวรสารบันทึกสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลย คือ “กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้น พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์”


• แต่วันนั้น พระองค์เสด็จกลับมาที่บ้านเมืองของพระองค์ ที่นาซาเร็ธ ในสถานที่ๆพระองค์ทรงเจริญพระชนม์ขึ้นมา... 

o พระวรสารเล่าว่า พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรม... 

o เราไม่ต้องสงสัยเลยว่า ศาลาธรรมแห่งนี้ควรจะเป็นศาลาธรรมที่พระองค์เสด็จเข้าไปเสมอในเวลาที่ทรงพระ เยาว์และก่อนที่จะออกประกาศเทศนาสั่งสอน...

o วันนั้น... “ในวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย” แสดงว่านี่เป็นการเสด็จมาศาลาธรรมเช่นจริงๆ ในฐานะชาวยิวเช่นกัน


• แต่การเสด็จครั้งนี้เกิดขึ้น... หลังจากทรงออกเทศนาสั่งสอนจนเป็นที่รู้จักและผู้คนติดตามมากมาย... เมื่อวันนั้นพระองค์เสด็จกลับมาและเข้าไปในศาลาธรรม..มีประเด็นที่เราต้อง ไตร่ตรองศึกษาความหมายและเจตนาของท่านนักบุญลูกาอย่างดีครับ


• พ่อขอให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้และวิเคราะห์กันกับพ่อดีๆครับ... “ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า”

o พระองค์ทรงยืนขึ้นจะอ่านพระคัมภีร์... ภาพนี้น่าทึ่ง เพราะว่าเป็นพระเยซูเจ้าเอง เป็นองค์พระวาจา หรือพระวจนาตถ์ พระองค์กำลังยืนขึ้นอ่านพระคัมภีร์ซึ่งหมายถึงพันธสัญญาเดิมที่เขียนทำนาย ไว้ถึงพระองค์เอง
o ทรงรับม้วนหนังสือ และพระคัมภีร์คือ “ประกาศกอิสยาห์” ประกาศกผู้ประกาศถึงการเสด็จมาของพระแมสสิยาห์...

o ภาพสวยงามที่ต้องพิจารณา... “ทรงคลี่ม้วนหนังสือออก” ภาพนี้เป็นภาพของความสามารถของพระเยซูเจ้า ในฐานพระวจนาตถ์ ทรงมีอำนาจในการคลี่เปิดม้วนหนังสือม้วนของพระคัมภีร์ที่ปกติได้รับความ เคารพสูงมาก ชาวยิวให้ความเคารพต่อพระคัมภีร์... และพระคัมภีร์ที่ทรงพบและอ่านนี้กล่าวถึงพระแมสซียาห์และปีแห่งความโปรดปราน ของพระเจ้า


• ข้อความที่พระเยซูเจ้าทรงอ่านในศาลาธรรมที่บ้านนาซาเร็ธในวันนั้นมีความหมาย มากจริงๆ พ่อขอคัดมาให้อ่านอีกครั้ง...เพราะข้อความทั้งหมดนี้อันที่จริงเป็นคำทำนาย ของประกาศกที่ทำนายถึงพระเยซูเจ้าเองอย่างไม่ต้องสงสัย... ข้อความคือ

o “พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า”

o ภาพที่เห็นได้ชัดจริงๆคือ... ความรอดพ้น ข่าวดีแก่คนจน ผู้เป็นเชลยได้รับการปลดปล่อย คนตาบอดแลเห็น อิสรภาพแก่บรรดาเชลย และประกาศปีหรือเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า... ทุกอย่างบรรจุครบครันอยู่ในพระบุตรของพระเจ้า คือ พระเยซูเจ้านี้เอง พระเยซูคือคำตอบของความครบครันแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าจริงๆ


• ข้อความที่ต้องพิจารณาศึกษาไตร่ตรองอย่างพิเศษวันนี้คือ คือภาพที่ลูกาเสมอเมื่อพระเยซูเจ้าทรงอ่านพระคัมภีร์เสร็จ ลูกาให้ภาพที่มีความหมายมากๆหลายประการดังนี้...
1. แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เมื่อทรงอ่านข้อความสำคัญเรื่องปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า ซึ่งอันที่จริงเป็นการกล่าวถึงการเสด็จมาของพระองค์เอง... เมื่อพระองค์ทรงคลี่ม้วนหนังสือออกเพื่ออ่าน และทรงม้วนเก็บ เราเห็นพลังอำนาจของพระเยซูเจ้า... พระองค์ทรงมีอำนาจในการเปิดและม้วนปิดพระคัมภร์พันธสัญญาเดิมและคำทำนายของ ประกาศก พระเยซูเสด็จมาแล้ว... บัดนี้ ไม่จำเป็นต้องเปิดพระคัมภีร์อีกเพราะพระองค์ พระเยซู คือ พระวาจาและคำตอบสำหรับผู้รับฟังพระองค์
2. และประทับนั่งลง การที่ลูกาเน้นการประทับนั่งลงของพระเยซู เป็นเครื่องหมายของจุดเด่นและอำนาจของพระเยซูเจ้า... ท่าทีการประทับนั่ง เป็นเครื่องหมายของการสอนสั่งอย่างผู้ทรงอำนาจ ด้วยพระวาจาของพระองค์ที่เราพึงต้องฟังพระองค์ในสิ่งที่พระองค์จะตรัสสอน...
3. สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พ่อชอบดวงตาของทุกคู่ ของทุกคนต่างจ้องมองดูพระองค์...ตรงนี้มีความหมายมากๆสำหรับการบันทึกของลูก า... เพราะในอดีตประชาชนจะจับจ้องสายตาที่พระคัมภีร์ ที่โมเสส ที่เอลียาห์ และบรรดาประกาศกที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์... แต่บัดนี้พระคัมภีร์ถูกม้วนเก็บไปแล้ว...ที่เหลือ “พระเยซู” อยู่ต่อหน้าพวกเขา ดวงตาของพวกเขาต้องจ้องมองดูพระองค์ ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตของตนอย่างแท้จริง
4. พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” คำยืนยันของพระเยซูเจ้า พร้อมกับสายตาทุกคู่ที่มองดูพระองค์ และเสียงตรัสของพระเยซูเจ้าดังชัดเจน...ว่า ทุกอย่างที่พระคัมภีร์ตรัสนั้น “สำเร็จ” สำเร็จที่ไหน ที่ใคร คำตอบก็อยู่ที่สายตาทุกคู่จ้องมองดูพระองค์...ดัง พระเยซูเจ้าคือคำตอบแห่งความโปรดปรานและการปลดปล่อยของพระเจ้าอย่างไม่ต้อง สงสัยเลย...
5. ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัส เขากล่าวกันว่า “นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ” ดังนั้น ทุกคนที่ได้ “เห็น” พระองค์ ได้ “ฟัง” พระองค์...ต้องประหลาดใจในพระปรีชาญาณและความสามารถของพระองค์ นี่คือการได้พบพระเยซู พระองค์คือคำตอบแห่งยังความประหลาดใจให้แก่ทุกคน เพราะพระเยซูเจ้าคือคำตอบสำคัญที่สุด เป็นความยินดี เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทุกคน...

• พี่น้องที่รัก...พ่อมีความมั่นใจในพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ พ่อได้เห็นว่าพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาบ้านเมืองของพระองค์ ทรงเสด็จเข้าไปในศาลาธรรม... ทรงอ่านพระคัมภีร์ที่ประกาศถึงตัวพระองค์ เป็นการปลดปล่อย เป็นความรอด เป็นความโปรดปรานของพระเจ้า... พ่อขอเชิญชวนพี่น้องอย่างตรงไปตรงมา 

o ให้เราได้ความสุขที่จะตั้งใจฟังพระองค์ในพระคัมภีร์เสมอ

o ให้ปัญญา น้ำใจ สติ วิญญาณ ของเราได้มุ่งจับจ้ออยู่ที่พระเยซูเจ้าอย่างมั่นคงเสมอ สายตาของเราจ้องจับอยู่ที่พระองค์ รักพระองค์ และพร้อมที่จะฟังพระองค์ในการดำเนินชีวิตคริสตชนของเราเสมอไปครับ

o ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าเหมือนพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะนำข่าวดีไปประกาศแก่บรรดาคนยากจนเช่นเดียวกัน...


• พี่น้องที่รัก ขอพระเจ้าอวยพร ขอให้เราได้เปิดหนังสือพระคัมภีร์อ่านดังเช่นพระองค์ และดำเนินชีวิตปฏิบัติตามพระคัมภีร์ดังเช่นพระองค์เช่นกันครับ... ขอพระเจ้าสถิตกับท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย