Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ลก 1:5-25…
5ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดผู้ปกครองแคว้นยูเดีย สมณะผู้หนึ่งชื่อเศคาริยาห์ ประจำเวรในหมวดของอาบียาห์ มีภรรยาชื่อเอลีซาเบธ จากตระกูลสมณะอาโรน 6ทั้งสองคนเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อกำหนดทุกข้อของพระเจ้าโดยไม่มีข้อตำหนิ 7แต่สามีภรรยาคู่นี้ไม่มีบุตร เพราะนางเอลีซาเบธเป็นหมัน และทั้งสองคนชรามากแล้ว
8วันหนึ่ง เศคาริยาห์กำลังปฏิบัติหน้าที่สมณะเฉพาะพระพักตร์ตามเวรในหมวดของตน

9ตามธรรมเนียมของสมณะ เขาจับสลากได้หน้าที่เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าเพื่อถวายกำยาน 10ขณะที่มีการถวายกำยาน ประชาชนที่มาชุมนุมกันต่างอธิษฐานภาวนาอยู่ภายนอก
11ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ยืนอยู่เบื้องขวาของพระแท่นถวายกำยาน 12เมื่อเศคาริยาห์เห็นก็รู้สึกวุ่นวายใจและมีความกลัวอย่างมาก 13แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “เศคาริยาห์ อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว เอลีซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่ายอห์น 14ท่านจะมีความชื่นชมยินดีและคนจำนวนมากจะยินดี ที่เขาเกิดมา 15เพราะว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เขาจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเมรัยเลย เขาจะรับพระจิตเจ้า เต็มเปี่ยมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา 16เขาจะนำบุตรหลานของอิสราเอลจำนวนมากกลับมายังองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 17เขาจะมีจิตใจและพลังของประกาศกเอลียาห์ มาเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค์ เพื่อทำให้บิดาคืนดีกับบุตรและทำให้ผู้ไม่เชื่อฟังกลับมีจิตสำนึกของผู้ชอบ ธรรม เป็นการเตรียมประชากรให้พร้อมที่จะรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า” 18เศคาริยาห์จึงถามทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าจะแน่ใจเรื่องนี้ได้อย่างไร ข้าพเจ้าชราแล้ว และภรรยาของข้าพเจ้าก็อายุมากแล้วด้วย” 19ทูตสวรรค์จึงตอบว่า “ข้าพเจ้าคือกาเบรียล ซึ่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งให้ท่านทราบ 20แต่ท่านไม่เชื่อคำของข้าพเจ้า ซึ่งจะเป็นจริงเมื่อถึงเวลากำหนด ดังนั้น ท่านจะเป็นใบ้จนถึงวันที่เหตุการณ์นี้จะเป็นจริง” 21ขณะนั้น ประชาชนกำลังคอยเศคาริยาห์อยู่ รู้สึกประหลาดใจที่เขาอยู่ในพระวิหารนาน 22เมื่อเขาออกมาและพูดไม่ได้ ประชาชนจึงเข้าใจว่าเขาเห็นนิมิตในพระวิหาร เขาทำได้เพียงแสดงท่าทาง แต่พูดไม่ได้
23เมื่อหมดวาระทำหน้าที่ในพระวิหารแล้ว เศคาริยาห์ก็กลับไปบ้าน 24ต่อมาไม่นานนางเอลีซาเบธภรรยาของเขาก็ตั้งครรภ์ นางเก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลาห้าเดือน 25นางกล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อข้าพเจ้า บัดนี้พระองค์พอพระทัยช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความอับอายที่ข้าพเจ้ามี ต่อหน้าคนทั้งหลายแล้ว”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รักพ่อเคยอธิบายชื่อของคนสามคนในครอบครัวที่เอนคาริม แคว้นยูเดีย คือ ครอบครัวที่เราได้ยินชื่อจากพระวรสารวันนี้ ครอบครัวของเศคาริยาห์ เอลีซาเบธ และยอห์นผู้ที่พระเจ้าประทานให้บังเกิดจากท่านทั้งสอง


• พ่อขอทบทวนชื่อของทั้งสามในครอบครัวนี้อีกครั้งครับ...

1. เศคาริยาห์ บิดาของนักบุญยอห์นบัปติส ท่านเป็นสมณะ และชราแล้วโดยไม่มีบุตร ชื่อของท่าน ภาษาฮีบรูเพราะมากๆ Zechariah แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึง” นักบุญลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการเน้นว่า พระยาห์เวห์ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับดาวิด กับอับบราฮัมและบุตรหลานตลอดไป พระเจ้าทรงระลึกถึง ทรงใส่พระทัยจริงๆ
2. นางเอลีซาเบธ มารดาของนักบุญยอห์นบัปติส หญิงชราที่เป็นหมันด้วย แต่ที่สุด พระเจ้าทรงประทานบุตรให้... ชื่อของเอลีซาเบธ ELiZabeth เพราะมากเช่นกัน แปลว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงสัญญาหรือสาบานไว้” เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่โบราณกาลว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอด พระแมสซียาห์ พระคริสตเจ้า ดังนั้น ชื่อของนางจึงเป็นการประกาศสัญญาของพระเจ้า
3. ยอห์น นักบุญยอห์น Johanan หรือ เยโฮ ฮานัน หรือ โยห์ ฮานัน แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา” พระเจ้าในที่สุดทรงสำแดงพระกรุณาแก่ประชากร...

• ภาพลักษณ์ของครอบครัวเศคาริยาห์เอลีซาเบธ พ่อเห็นว่ามีประเด็นที่น่าไตร่ตรองและมีความหมายมากๆอย่างยิ่ง คือ 

o เศคาริยาห์ ชรามากแล้ว ไม่มีบุตร เป็นสมณะ

o เอลีซาเบธ ชรามากเช่นกัน และเป็นหมัน

o ความชราและเป็นหมัน ในพระคัมภีร์เป็นเครื่องหมายของความจำกัด น่าเสียดาย ไม่มีบุตร ไม่มีความยินดีเลยจริงๆ น่าเศร้าจริงๆ ที่ชาวยิวที่ศรัทธาเช่นนี้ รับใช้พระเจ้าเช่านี้จะไม่มีบุตร ดูหมดอนาคต อนาคตมีแต่หวัง หวัง คอย คอย และก็คอยรอคอยความยินดีถ้าพระเจ้าจะทรงพระเมตตา

o ภาพลักษณ์ของชายชราและหญิงหมันคือภาพของความสิ้นหวังและความเป็นไปไม่ได้ แต่ในที่สุดพระเจ้าจะทรงกระทำให้กำเนิดบุตร คือ ประทานความหวัง และที่สำคัญ บุตรที่เกิดมาคือพระพรและความสามารถของพระเจ้าที่จะทรงกระทำให้เป็นความจริง มีหลายตัวอย่างในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่เราเห็น ชายชราและหญิงหมันกลับมีบุตรในที่สุดแม้ในวัยชรา เพื่อแสดงให้เห็นพระอานุภาพของพระเจ้า... เช่น

1. อับราฮัม ซาราห์ ให้กำเนิดอิสอัค

2. การกำเนิดของแซมซัน

3. การกำเนิดของซามูเอลจากนางฮันนาและเอลคานาห์

o ต้องกล่าวว่า พันธสัญญาเดิมมีลักษณะเช่นนี้จริงๆ คือใช้ความแก่ชรา และความเป็นหมันที่สิ้นหวังที่จะให้กำเนิดบุตร และที่สุด พระเจ้าก็ประทานให้.. ตลอดพันธสัญญาเดิม มีภาพนี้อยู่เนืองๆ

o ที่สุด... คู่ที่ใกล้พระเยซูที่สุด คือ คู่ของเศคาริยาห์กับนางเอลีซาเบธ... เรื่องราวของความสิ้นหวังก็กลับมีความหวังเช่นกัน กลับมีบุตรเช่นกัน ทูตสวรรค์กาเบรียล (GabriEL ภาษาฮีบรูแปลว่า พลังของพระเจ้า เพราะไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะกระทำไม่ได้)

o พระวรสารวันนี้ ในเรื่องของเศคาริยาห์ ลูกาเริ่มพระวรสารที่เรื่องการแจ้งสารการบังเกิดของยอห์นบัปติส ผ่านทางเศคาริยาห์ เพื่อเป็นการเตรียมการบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้าจริงๆ


• พี่น้องที่รัก พ่อขอสรุปภาพให้เห็นว่า จากพันธสัญญาเดิมจากอับราฮัมมีพระสัญญาและการรอคอยมา 2,000 ปี ในระหว่างสองพันปีมีการรอคอยและมีความหวังจริงๆ มีตัวอย่างความหวัง และความยินดีในหลายๆคู่สามีภรรยาผู้ชรามากและเป็นหมันด้วย...

• คู่สามีภรรยาของเศคาริยาห์และเอลีซาเบธเป็นเหมือนอะไร....??? พ่อมีคำตอบ 

o ครอบครัวของเศคาริยาห์และเอลีซาเบธ เป็นเสมือนสะพานเชื่อจากพันธสัญญาเดิมสู่พันธสัญญาใหม่จริงๆ ครับ นักบุญลูกาจัดวางไว้อย่างสวยงามมาก ให้สองคนที่สิ้นหวังกลับมีความหวัง และป็นดังการรอคอยที่จะมาสู่จุดที่สูงสุดจริงๆ

o จากคู่ชายชราและหญิงหมันคู่สุดท้ายของพันธสัญญาเดิม กำลังจะให้กำเนิด “ยอห์น” ซึ่งเป็นผู้นำหน้าพระเยซูคริสตเจ้า ผู้นำหน้าพระผู้ช่วยให้รอด ยอห์นผู้เป็นเสียงร้องของประกาศกให้เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพื่อสั่งให้เตรียมทางสำหรับรับเสด็จพระคริสตเจ้า

o โดยชื่อของทั้งสามคนชี้ให้เห็นว่า “พระเยซูผู้จะเสด็จมาบังเกิดจากพระนางมารีย์ นั้นคือสูงสุดของ การระลึกถึงของพระเจ้าพระยาห์เวห์ (เศคาริยาห์) และพระเยซูคือคำสาบานสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ (เลีซาเบธ) ที่สุด พระเยซูผู้จะบังเกิดมานี้แหละคือ “พระกรุณา hesed หรือความรักมั่นคงของพระเจ้า” (เยโฮฮานัน หรือยอห์น) 

o สรุปว่า ครอบครัวของเศคาริยาห์ คือ ผู้เตรียมต้อนรับการบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้าจริงๆ นั่นเอง


• พี่น้องที่รักครับ... พ่อมีข้อเสนอครับ

1. ให้เราทุกครอบครัว ได้เป็นผู้ประกาศเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในโอกาสคริสตสมภพปีนี้ด้วยกัน อย่างเต็มที่ครับ... ขอให้ครอบครัวของเราทุกครอบครัว อบอวลด้วยกลิ่นหอมของกำยานและศรัทธาภักดีในพระองค์ ทุกครอบครัวนะครับ รักกันมากๆ ให้ความรักของเราเป็นการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระเจ้าองค์ความรักครับ

2. ขอให้เราได้รอคอยกันและกันด้วยความหวัง มีความหวังในกันและกันเสมอ อย่าสิ้นหวังในกันและกัน และเชื่อมั่นในกันและกัน ครอบครัว ชุมชนวัด สภาอภิบาล และสัตบุรุษทุกคนพร้อมกับพระสงฆ์ นักบวช เจ้าวัดโดยเฉพาะเลยครับ... ขอให้เราอย่าได้ดับความหวังของกันและกัน โดยเฉพาะความหวังเล็กๆน้อยๆ ของบรรดาผู้ยากไร้และคนที่ต้องการความหวัง

3. คริสต์มาสปีนี้ อย่าดับความหวังของใครเลยนะครับ แต่ต้องทำให้ทุกคนได้สมหวัง ถ้าเราสามารถ มีความสามารถ ช่วยได้ ให้ได้ โดยเฉพาะบรรดานายจ้างที่เป็นคริสตชน อย่าดับความหวัง ปิดความหวังของคนที่เป็นลูกจ้างของเรา... บริษัทที่มีเจ้าของเป็นคาทอลิก สมาชิกในบริษัทของเราต้องมีความสุขสมหวังกว่าที่อื่นๆ ได้รับความยุติธรรมสุด อย่าผิดความยุติธรรม และเติมเต็มความรัก ความหวังให้เต็มเปี่ยมนะครับ

4. ขอให้เราแต่ละคน อย่าได้ละจากความรัก ความใจดี ความเมตตา พระกรุณา หรือความซื่อสัตย์ในความรักของพระเจ้าเลยนะครับ... ขอให้เราทุกคนช่วยกันน้ำหน้าประกาศให้ทุกคนรู้ว่า พระเยซูคริสตเจ้าพระกุมารน้อยองค์ความรักได้บังเกิดแล้ว ในชีวิตจิตใจที่แสนดีของเราทุกคนครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย