รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
(ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง)
1คร 9:16-19, 22-23…
16แต่ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 18ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้ สิทธิต่าง ๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น 19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้ 22ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น 23ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “โตแล้วก็ออกจากบ้านได้”..... พ่อขึ้นต้นวันนี้ด้วยการ “ออกจากบ้าน” พ่อเคยไปอยู่ที่ยุโรปมาระยะหนึ่งในชีวิต ประมาณสี่ปี พ่อได้เรียนรู้จักชีวิตที่แตกต่าง เด็กในยุโรปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนในยุโรป เมื่อถึงอายุบรรลุวุฒิภาวะ พวกเขาจะออกจากครอบครัวเพื่อไปเผชิญชีวิต ไปมีชีวิต หรือมีครอบครัว มีบ้านเป็นของตนเอง... ไม่ค่อยอยู่กับพ่อแม่อีกต่อไป แต่ออกไปเป็นผู้ใหญ่และมีบ้านมีทุกสิ่งเป็นของตนเอง เขาจะเรียกบ้านที่ตนเกิดมาว่า “บ้านพ่อแม่” ไม่ใช่ “บ้านของเขา” แต่เขาต้องออกไปมีบ้านของตนเอง และอาจจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างนานๆครั้งหนึ่งเท่าที่จะมีเวลา...


• เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ออกไปได้ มีความรับผิดชอบได้ มีวุฒิภาวะที่จะทำเช่นนั้นได้ และพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้ด้วยถ้าเขาจะออกไปเช่นนั้น... 


• พ่อเริ่มเรื่องแบบนี้เพื่อจะบอกว่า “การออกไป” คือเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่ เติบโต และมีกำลังแข็งแรงพอที่จะยืนหยัด และทำให้เกิดมิติใหม่ของชีวิต เกิดความเติบโตของการสร้างครอบครัว สร้างสังคม และขยายการเติบโตออกไป... โตแล้วก็แยกได้ ออกไปได้ ขยายออกไปได้... เปรียบกับต้นไม้ เมื่อโตแล้วก็แยกออกได้ ตัดหรือตอนหรือปักชำขยายออกจากลำต้นใหญ่เพื่อขยายความเติบโตออกไปได้เช่น กัน...


• “พระศาสนจักร” ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ก็ต้องเติบโต เมื่อเติบโตแล้วก็ต้องออกไป ออกไป “ออกไปประกาศข่าวดี ออกไปแพร่ธรรม ประกาศ และเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ให้เป็นเมล็ดพันธ์ในแผ่นดินที่ยังไม่ได้รับการประกาศหรือได้สัมผัสกับ พระเจ้า ด้วยการเจริญชีวิตของพระศาสนจักรหรือชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้า...”


• วันนี้พ่ออยากจะยืนยันสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ

o “ธรรมชาติของพระศาสนจักร” พระศาสนจักรมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือ “เป็นธรรมทูต” 

o พระศาสนจักรคือเราทุกคนต้องเป็น “เป็นผู้ใหญ่และมีวุฒิภาวะในความเชื่อ” ความเชื่อของเราต้องโต ไม่เป็นเด็กที่ท่องบทสวดและทำทุกอย่างเพื่อความรอดพ้นของตนเองแต่ต้องเติบโต และเจริญชีวิตเพื่อให้ชีวิตพระเจ้า 

o ความเชื่อที่เราได้รับต้องกลับกลายเป็นข่าวดีด้วยการเจริญชีวิตคริสตชนที่ดี เป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีออกไปในโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด... “จนสุดปลายแผ่นดิน...” ตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า

o เราต้องออกไปประกาศข่าวดี และที่สำคัญกว่านั้น เราต้อง “ออกไปเป็นข่าวดีใหม่” สมัชชาใหญ่ 2015 ก็เน้นเช่นนี้ 

o ใช่ครับ เราทุกคนต้อง “เป็นข่าวดี” เป็นเนื้อหาของข่าวดี เป็นสาระของข่าวดี และเป็นข่าวดีแก่ทุกคน...

• วันนี้ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่านมาประกาศข่าวดีและโปรดศีลล้างบาปแก่คนมากมาย... พ่อคิดว่า เราน่าจะอ่านข้อความของคำสอนของนักบุญเปาโลวันนี้ดีๆ และเราจะเห็นว่า การประกาศข่าวดีคือหน้าทีคือพันธกิจแห่งความรัก และคือการเป็นทำอย่างสำหรับทุกคน “เป็นข่าวดี” สำคัญที่สุด ไม่ใช่ประกาศด้วยวาจาเท่านั้น แต่ต้องเป็นข่าวดีแก่ทุกคน

• พ่อขอให้เราอ่านพระวาจานะครับ และโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อมากๆนะครับ เป็นผู้ใหญ่ในพระพร ในความรัก ในความเชื่อในความหวัง และเป็นพลังและกำลังใจแก่กันและกัน แก่พี่น้องทุกคนรอบข้างเราเสมอไป เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับพระเจ้าและข่าวดีของพระองค์ตลอดไป...

• นี่คือพระบัญชาของพระอาจารย์เจ้าให้เราออกไปประกาศความรักของพระเจ้า ที่สำคัญ ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน แปลว่า เห็นได้ชัดว่าใช่ เขาเป็นคริสตชน เขายืนยันถึงพระคริสตเจ้า....

• พ่อขอวิงวอน และให้เราภาวนาเพื่อเราทุกคนจะเป็นผู้ประกาศข่าวดี และเป็นข่าวดี และที่สำคัญวันนี้พ่อขอให้เราวิงวอนและภาวนาเพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร โดยเฉพาะคณะธรรมทูตไทยของเรา และเราทุกคนต้องเป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติด้วยนะครับ...

• ขอพระเจ้าอวยพร อ่านพระวาจานะครับ อ้อ วันนี้ฉลองศาสนนามพระอัครสังฆราชของกรุงเทพฯ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ของพวกเราด้วยนะครับ ภาวนาเพื่อท่านด้วยครับ...