Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
วว 14:1-3,4ข-5…
1ข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิต ลูกแกะทรงยืนอยู่บนภูเขาศิโยน ประชาชนจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนอยู่กับพระองค์ แต่ละคนมีพระนามของลูกแกะและพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก 2ข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งดังจากสวรรค์ เหมือนเสียงน้ำไหลเชี่ยว และเหมือนเสียงฟ้าร้องกึกก้อง เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินเหมือนเสียงพิณจำนวนมากที่นักเล่นพิณกำลังดีด 3เขาเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระบัลลังก์ ต่อหน้าผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและต่อหน้าบรรดาผู้อาวุโส ไม่มีใครเรียนรู้บทเพลงนี้ได้ นอกจากคนบนแผ่นดินจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนผู้ได้รับการไถ่กู้ 4เขาบริสุทธิ์เหมือนพรหมจารี เพราะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เขาติดตามลูกแกะไปทุกแห่งที่พระองค์เสด็จ ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย คนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการไถ่กู้ เป็นเหมือนผลแรกถวายแด่พระเจ้าและลูกแกะ 5ปากของเขาไม่เคยกล่าวคำเท็จ เขาไม่มีมลทิน


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “144,000” คน คือ จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นพร้อมกับลูกแกะที่ทรงประทับยืนอยู่บนภูเขาศิโยน จำนวน “หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน” อ่านพระคัมภร์วิวรณ์ตอนนี้ในมิสซาวันนี้แล้วคงต้องเกิดคำถามจริงๆครับว่า

o คนที่ได้รับความรอดพ้นมีจำนวนเท่านี้เองหรือ

o ผู้ที่จะได้รับพระอาณาจักรสวรรค์หรือได้รับความรอดจำนวนแค่เพียง 144,000 เท่านี้จริงๆหรือ ถ้าเราตีความหนังสือวิวรณ์แบบตามตัวอักษรเฉพาะตอนนี้ เราคงจะหมดหวังที่จะได้รับความรอดแล้วกระมังครับ สวรรค์คงเต็มมาตั้งนานมากแล้วกระมังครับ
เราคงต้องถอดรหัสกันต่อไปครับสำหรับหนังสือวิวรณ์

• จำนวน 1,000 ในหนังสือวิรณ์ หมายถึงจำนวนมากที่สุดในจำนวนเลขขอบระบบการนับของเรา เคยสังเกตไหมครบว่า เลขพันคือจำนวนสูงสุดที่เรามี...

o เวลาที่เรานับเลข 1,2,3..ไปเรื่อยๆ เรามีถึงหนึ่งร้อย และมากขึ้นไปถึงหนึ่งพัน หนึ่งพันคือเลขมากที่สุด.. เพราะเวลาที่เกินกว่านี้ไป เราก็ใช้จำนวนพันนี่แหละครับที่มากที่สุด.. เช่น จำนวนหนึ่งหมื่น เราเรียกว่า “10 พัน” (ten thousands) หรือจำนวนหนึ่งแสน เราใช้คำว่า “100 พัน” (hundred thousands) ร้อยพันนั่นเอง และจำนวนหนึ่งล้าน คำว่า “Million” อันที่จริงคือ “1000 พัน” นะครับ

o สรุป เลขพัน คือจำนวนสูงสุด และในวิวรณ์ใช้หมายถึง “มากมายมหาศาล”


• จำนวน 12 ในหนังสือวิวรณ์ มีความหมายถึง

o “ความสมบูรณ์ครบครัน” และ

o หมายถึงจำนวนของเผ่า 12 เผ่าของอิสราเอล และ

o หมายถึงจำนวนอัครสาวกทั้ง 12 องค์ ของพระคริสตเจ้า...


• ดังนั้น จำนวน 144,000 มาจากไหน ถ้าเราจะสรุป เรากล่าวได้ว่า ยอห์นหมายถึงคนที่ได้รับความรอดมากมายมหาศาล มากมายมหาศาลจริงๆจากผู้ติดตามพระคริสตเจ้า ผู้ที่ไม่ยอมเป็นสมุนของสัตว์ร้ายหรือความเลวร้าย และจำนวนคนที่ได้รับความรอดนั้นวิวรณ์ใช้เลข 144,000 เป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนครับ...

o หมายถึง จำนวน 12 คูณด้วย 12 เท่ากับ 144 และใส่เลข จำนวนมากหมายมหาศาลคือจำนวน “พัน” เข้าไป... เพื่อจะบอกว่า ผู้ได้รับความรอดมีจำนวนมามายมหาศาลจริงๆ

o มากหมายมหาศาลจาก 12 เผ่าขออิสราเอล และคูณ ด้วยจำนวนผู้ติดตามอัครสาวกทั้ง 12 ของพระคริสตเจ้า

o หรือสรุปได้ว่า ตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอดทั้งก่อนหน้าพระคริสตเจ้าและภายหลังพระคริสต เจ้า ทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจ้า จำนวนมากมายมหาศาล ต่างได้รับความรอดพ้นอาศัยพระโลหิตของ “ลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” คือ “พระเยซูคริสตเจ้านั่นเอง

• พี่น้องที่รัก สบายใจได้เลยครับ ไม่ต้องกังวลกับจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน ที่มีบางคน บางพวก บางนิกาย ตีความตามตัวอักษร... และประกาศว่า จำนวนที่ในสวรรค์มีเพียงเท่านี้ ให้รีบมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มของพวกเขา เพราะมีความจำกัดแค่เพียงเท่านี้ กำลังจะเต็มแล้ว พี่น้องเชื่อไหม มีบางกลุ่มนิกายประกาศตามตัวอักษรแบบนี้และบอกว่า ที่ใกล้เต็มแล้ว ถ้าไม่รีบมาสมัครเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเขาจะไม่มีวันได้ที่ในสวรรค์อีก แล้ว... สอนแบบนี้ ตีความพระคัมภีร์แบบนี้ จบกัน เต็มไปนานแล้ว หรือไม่ก็อ่านพระคัมภีร์ไม่ดี ไม่ครบ หรืออ่านไม่เป็นเสียแล้วครับ อ่านตกไปนะครับ.. เพราะว่า ในหนังสือวิวรณ์มีอีกตอนหนึ่ง...ที่พวกเขาอาจไม่อ่านหรือมองข้ามไปครับ...


• ถ้ากลับไปอ่านบทที่ 7 ข้อสามเป็นต้นไป เราจะพบข้อความนี้ 

o “อย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา”

o และข้าพเจ้าได้ยินว่าผู้ที่ได้รับการประทับตรามีจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน 

o ผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอล ผู้ได้รับการประทับตราจากเผ่ายูดาห์มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ารูเบนหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ากาดหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าอาเชอร์หนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่านัฟทาลีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ามนัสเสห์หนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าสิเมโอนหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าเลวีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าอิสสาคาร์หนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าเศบูลุนหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าโยเซฟหนึ่งหมื่นสองพันคน และจากเผ่าเบนยามินหนึ่งหมื่นสองพันคน”

• นี่คือเหตุผลที่พ่อเสนอแต่แรกว่า คนที่ได้รับความรอดมาจาก 12 เผ่าของอิสราเอล... และแน่นอนสำหรับวิรณ์ หมายถึงจากบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสองของพระคริสตเจ้าอย่างแน่นอน จำนวนมามายมหาศาลจริงๆ

• ดังนั้นไม่ต้องกลัว “สวรรค์ปิดนะครับ” เพราะพระเยซูเจ้าตรัสเองมิใช่หรือว่า “บ้านพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมาย”... ดังนั้น จำนวนที่วิวรณ์เสนอ คือ “จำนวนมากมายมหาศาลของทุกคนที่จะได้รับความรอดเพราะความเชื่อในพระคริสตเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์วันนี้ดีๆครับ คนที่จะได้รับความรอดพ้นคือ...
1. แต่ละคนมีพระนามของลูกแกะและพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก (เครื่องหมายกางเขนที่ประทับไว้ที่หน้าผาก) 
2. เขาเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระบัลลังก์ ต่อหน้าผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและต่อหน้าบรรดาผู้อาวุโส 
3. เขาบริสุทธิ์เหมือนพรหมจารี เพราะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 
4. เขาติดตามลูกแกะไปทุกแห่งที่พระองค์เสด็จ
5. ปากของเขาไม่เคยกล่าวคำเท็จ เขาไม่มีมลทิน

• พี่น้องที่รัก พ่อเชื่อว่าหนังสือวิวรณ์วันนี้ ทำให้เรายิ่งมั่นใจที่สุด เราผู้เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าทุกคน ไม่เว้นใครเลย เราได้รับการประทับตราของพระคริสตเจ้า “ศีลล้างบาป” ชีวิตพระเจ้าในชีวิตของเรา... ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ สวรรค์เป็นของเราตั้งแต่วันที่เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าแล้ว แน่นอน เกิดมาเป็นคริสตชน เป็นลูกของพระเจ้า เป็นศิษย์พระคริสตเจ้า สบายใจได้เลยครับ.. พระเจ้าสถิตกับเรา ความรอดพ้นเป็นของเราแน่นอนครับ...


• อาแมน อาแมน อาแมน ขอพระเจ้าอวยพรครับ อ่านวิวรณ์ต่อไปแล้วเราจะมีความหวังในพระองค์มากที่สุดตลอดไปครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย