Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
2 ยน 4-9.....
4ข้าพเจ้ามีความปีติมากที่รู้ว่า บุตรบางคนของท่านดำเนินชีวิตตามความจริงตลอดมา โดยปฏิบัติตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดา 5เวลานี้ ข้าพเจ้าเขียนมาขอให้ท่านทั้งหลายทำสิ่งหนึ่ง สิ่งนี้ไม่ใช่บทบัญญัติใหม่ แต่เป็นบทบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกเริ่ม นั่นคือ เราจงรักกันเถิด
6ความรัก คือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ บทบัญญัตินี้ท่านเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม คือให้ดำเนินชีวิตในความรัก
7คนหลอกลวงจำนวนมากออกไปทั่วโลก พวกนี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ คนเหล่านี้คือคนหลอกลวงและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า 8ท่านจงระวังไว้ มิฉะนั้นงานทุกอย่างของเรา จะสูญเปล่า และท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์ 9ผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสตเจ้าและออกไปจากคำสอนนั้น เขาไม่มีพระเจ้าอยู่กับตน แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในสิ่งที่ทรงสอนเท่านั้นมีพระบิดาและพระบุตรอยู่ด้วย


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ความรัก คือ การดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ” บัญญัติเอกของเราคริสต์ศาสนิกชนคือ “บัญญัติแห่งความรัก” 


• พี่น้องที่รักครับ ช่วงนี้สัปดาห์ที่ 32 ของเทศกาลธรรมดา ซึ่งสัปดาห์ที่ 34 ก็จบปีพิธีกรรมแล้ว และเราจะขึ้นปีหใม่ของพระศาสนจักรด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า...


• ในช่วงท้ายของปีพิธีกรรมเราได้อ่านจดหมายสั้นๆ สองฉบับของยอห์น 


• วันนี้พ่ออยากจะดึงเอาคำสอนสวยงามเรื่องความรักมาจากจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึ่งมาให้อ่าน เพื่อจะสรุปในจดหมายของของยอห์นฉบับที่สองที่ว่า “ความรักคือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ” และแน่นอน “บัญญัติแห่งความรัก” เรามาพิจารณาจดหมายของยอห์นฉบับที่หนึ่งกันนะครับ....

• พ่อขอคัดข้อความจากจดหมายยอห์นฉบับที่หนึ่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “กำเนิดของความรัก” หรือเป็น “บทเพลงสรรเสริญความรัก” เพราะพระเจ้าเป็นความรัก วันนี้พ่อขออ่านข้อความต่อไปนี้นะครับ ค่อยๆอ่านดีๆนะครับ สวยงามและลึกล้ำมากๆ ตามแบบของยอห์นครับ (1ยน 4:7-21)
7ท่านที่รักทั้งหลาย
เราจงรักกัน
เพราะความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์
8ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก
9ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลก
เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น
10ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา
และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา
มิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า
11ท่านที่รักทั้งหลาย
ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้
เราก็ควรจะรักกันด้วย
12ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า
แต่ถ้าเรารักกัน
พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเรา
และความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์
13เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์
และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา
เพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าให้เรานั่นเอง
14เราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่า
พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์
มาเป็นพระผู้ไถ่โลก
15ผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้า
16เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า
และพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา
17ความรักสมบูรณ์อยู่ในเรา
เพื่อให้เรามีความมั่นใจในวันพิพากษา
เพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไร
เราในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นด้วย
18ไม่มีความกลัวในความรัก
ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัว
เพราะความกลัว คือความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษ
ความรักของผู้มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์
19จงมีความรักเถิด
เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน
20ถ้าผู้ใดพูดว่า “ฉันรักพระเจ้า”
แต่เกลียดชังพี่น้องของตน
ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ
เพราะผู้ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้
ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้
21เราได้รับบทบัญญัตินี้จากพระองค์
คือให้ผู้ที่รักพระเจ้า รักพี่น้องของตนด้วย

• พี่น้องที่รักครับ... เมื่ออ่านมาจนจบบทเพลงที่ประกาศถึง “กำเนิดของความรัก” และ “อ่านบทอ่านของวันนี้” ที่ยอห์นย้ำในจดหมายฉบับที่สองว่า “ความรัก คือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ บทบัญญัตินี้ท่านเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม คือให้ดำเนินชีวิตในความรัก”


• ต่อไปนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่า ที่สุด “ความรัก” คือ “การดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติแห่งความรักนั่นเอง” 

o ปรัชญาง่ายๆ ที่พ่ออยากเสนอคือ “อยากมีความรัก ก็รักสิครับ” 

o พ่อเคยได้ยินคำกล่าวว่า “ช่างไม้ เป็นช่างไม้ ด้วยการเป็นช่างไม้” คือ “อยากเป็นอะไรก็ปฏิบัติสิ่งนั้นสิครับ”

o กล่าวโดยสรุป “ชีวิตคริสตชน ความรักไม่ใช่ความคิด ไม่ใช่อุดมการณ์ ไม่ใช่คำพูดที่หวานหูและงดงาม แต่ความรัก คือ การปฏิบัติด้วยความรักต่อกันและกันนั่นคือความรัก”

• พี่น้องที่รักครับ รักสิครับและก็จะได้เป็นคริสตชนแท้จริง... พ่อชอบบทเพลงสรรเสริญความรักจากจดหมายนักบุญยอห์นที่เขียนมาให้อ่านข้างบน นี้หลายประโยคจริงๆ พ่อขอสรุปและคัดลอกออกมาอีกทีนะครับ.... ทุกประโยคแสนจะไพเราะและเป็นพระโยคทองทั้งสิ้น

• ขอให้พระวาจาและบทเพลงแห่งความรักนี้เป็นแรงใจให้เรารัก รัก และก็รัก ถ้าเรารัก เราก็เป็นบุตรของพระเจ้าครับ
1. เราจงรักกันและกัน
2. ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า
3. ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักกันด้วย
4. เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
5. ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา
6. พระเจ้าเป็นความรัก
7. ในความรักไม่มีความกลัว
8. จงมีความรักเถิด


• และก็มาสรุปที่บทอ่านวันนี้ ที่ว่า ความรักคือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัตินะครับ... เรามีบัญญัติเดียวครับ.. “บัญญัติแห่งความรัก” 


• ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรทุกท่านครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย