Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
“วันระลึกถึงผู้ตายย้ายมาจากวันที่ 2 พฤศจิกายน”
รม 5:5-11…5
ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา 6ขณะที่เรายังอ่อนแอ พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนด 7ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม บางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริง ๆ ได้ 8แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป 9บัดนี้ เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้ว เดชะพระองค์ เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษ 10ถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรขณะที่เรายังเป็น ศัตรูอยู่ ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดพ้นเดชะพระชนมชีพของพระองค์ด้วย 11มิใช่เพียงเท่านั้น เรายังภูมิใจในพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันระลึกถึงผู้ตาย...


• เราคริสตชน เรามีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้ เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวังในชีวิตนิรันดร... และ “ความหวัง” เป็นคุณธรรมหรือพระหรรษทานหนึ่งในสามประการ คือ ความเชื่อ ความรัก และความหวัง 


• บทภาวนาที่เราสวดท่องจำตั้งแต่เด็ก “บทแสดงความเชื่อ บทแสดงความหวัง บทแสดงความรัก” 

o ความจริงเราคริสตชนมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหวังเสมอ แม้ยามสิ้นชีวิตจากโลกนี้ เรามีความหวังในความรอดพ้น Spe Salvi 

o เราชื่อว่าเราไม่ได้ตายตลอดนิรันดร แต่เรามีความหวังในพระเจ้า โดยทางความเชื่อและความรัก

o ดังนั้น วันนี้ วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ พ่ออยากให้เราได้ศึกษาความหมายทางเทววิทยาพระคัมภีร์ที่กล่าวถึง “ความหวัง” ให้เราได้อ่านและศึกษาอย่างเป็นระบบสักหน่อยนะครับ

o พ่อได้อ้างอิงข้อความในพระคัมภีร์สนับสนุนมากมายที่ยกมาจากการศึกษาของพระ คัมภีร์ฉบับเยรูซาเล็ม Jerusalem Bible ซึ่งให้ความหมายของความหวังไว้อย่างกระชับและมีข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ ประกอบตลอดอย่างดีเยี่ยม เรามาเรียนรู้จักความหวังของเราคริสตชนกันนะครับ...
ความหวัง สำหรับคริสตชน คืออะไรจริงๆ.... เรามีคำตอบมากมายอย่างต่อเนื่องดังนี้ครับ

• ความหวัง คือ การวางใจว่าจะได้รับของประทานแห่งยุคสุดท้าย นั่นคือการกลับคืนชีพของร่างกาย 8:18-23; 1 ธส 4:13ฯ; เทียบ กจ 2:26; 23:6; 24:15; 26:6-8 
1. ความหวังนี้เป็น “มรดกอันมั่งคั่งของบรรดานักบุญ” อฟ 1:18; เทียบ 1 ปต 1:3ฯ; 
2. ความหวังคือ “ชีวิตนิรันดร” ทต 1:2; เทียบ 1 คร 15:19; 
3. ความหวัง คือ “สิริรุ่งโรจน์” รม 5:2; 
4. ความหวัง คือ “ความรอดพ้นนั่นเอง” 1 ธส 5:8; เทียบ 1 ปต 1:3-5; ทั้งความรอดพ้นของตัวเองและพี่น้อง 2 คร 1:6ฯ; 1 ธส 2:19;

• แม้ว่าความหวังหมายถึงคุณธรรมการรอคอยนี้เป็นอันดับแรก แต่ "ความหวัง" ในบางครั้งก็ใช้ในความหมายถึงของประทานที่คาดว่าจะได้รับ กท 5:5; คส 1:5; ทต 2:13; ฮบ 6:18; 
o ในสมัยก่อน ความหวังนี้ให้แก่อิสราเอล อฟ 1:11-12; เทียบ ยน 5:45; รม 4:18; 
o และไม่ให้แก่คนต่างชาติ อฟ 2:12; เทียบ 1 ธส 4:13; 


• แต่ความหวังที่พระเจ้าประทานให้แก่อิสราเอลนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่ความหวังที่เหนือกว่า ฮบ 7:19; ซึ่งเวลานี้ถูกยื่นให้แก่โลกของคนต่างชาติด้วยให้กับทุกคนที่เจริญชีวิตโดย มีความเชื่อ และก้าวเข้ามาสู่ความเชื่อ คส 1:27; อฟ 1:18; เทียบ มธ 12:21; รม 15:12; โดยทาง "ธรรมล้ำลึก" ของพระ คริสตเจ้า รม 16:25;

• พื้นฐานของความหวังนี้มาจากไหน คำตอบคือพื้นฐานของควาหวังของเราคริสตชนทุกคนนั้นมาจาก “พระเจ้าเอง” 6:17; 1 ปต 1:21; 3:5; เรามีความหวังมากจาก
1. ความรักของพระองค์ 2 ธส 2:16; 
2. คำเชื้อเชิญของพระองค์ 1 ปต 1:13-15; เทียบ อฟ 1:18; 4:4; 
3. อำนาจของพระองค์ รม 4:17-21; 
4. ความสัตย์จริงของพระองค์ ทต 1:2 ฮบ 6:18; 
5. ความซื่อสัตย์ ฮบ 10:23; พระองค์ทรงซื่อสัตย์เสมอ....
A. ในการทำตามพระสัญญาที่ได้ประกาศในคำที่เขียนไว้ รม 15:4; 
B. ในเรื่องราวของข่าวดี คส 1:23; 
C. และพระสัญญาที่สำเร็จไปในองค์พระคริสตเจ้า 1 ทธ 1:1; 1 ปต 1:3,21 


• ดังนั้น ความหวังจึงไม่ใช่มายา 5:5 และเนื่องจากว่า ของประทานที่เราหวังจะได้รับนั้นอยู่ในอนาคต 8:24; ฮบ 11:1; เราจึงต้องรอคอย โดย.......

o มีความเชื่อ สนับสนุนความหวัง รม 4:18; 5:1ฯ; 15:13; กท 5:5 

o มีความรัก คอยหล่อเลี้ยงความหวังนั้นเสมอ รม 5:5; 1 คร 13:7; 


• คุณธรรมทางเทววิทยาสามประการ คือความหวัง ความเชื่อและความรัก จึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
• “บ่อเกิดสูงสุดของความหวัง” คือ “พระจิตเจ้า” เทียบ กท 5:5 ซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสุดท้าย โดยส่วนหนึ่งได้ถูกประทานให้แล้ว รม 5:5; กจ 1:8; 


• พระจิตเจ้านี้
1. ให้ความสว่าง อฟ 1:17ฯ; และ
2. เสริมความหวังให้เข้มแข็ง รม 15:13; 
3. เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการภาวนา รม 8:26-27; 
4. ก่อให้เกิดเอกภาพของพระกายทิพย์ เพราะความหวังนี้เป็นของทุกคน อฟ 4:4;

• เนื่องจากว่าความหวังนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมอาศัยความเชื่อใน พระคริสตเจ้า 5:1ฯ เทียบ กท 5:5; ความหวังนี้จึงมีผลหลายประการ คือ
1. ความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม 2 คร 3:12; ฮบ 3:6; 
2. การบรรเทาใจ 2 ธส 2:16; ฮบ 6:18; 
3. ความยินดี รม 12:12; 15:13; 1 ธส 2:19; และ
4. เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจ รม 5:2; 1 ธส 2:19; ฮบ 3:6;

• ดังนั้น... ชีวิตปัจจุบันมีความทุกข์ด้วยใช่ไหม แต่ทว่า....ความทุกข์ทรมานของยุคปัจจุบันนี้เทียบกับความหวังไม่ได้เลย 8:18; ตรงข้าม ความทุกข์ทรมานยังสนับสนุนให้มีความหวังมากขึ้นอีก โดย
1. ทำให้เกิดการยืนหยัดมั่นคง 8:25; 12:12; 15:4; 1 ธส 1:3; เทียบ 1 คร 13:7 
2. เป็นการทดสอบ รม 5:4 และ
3. ทำให้ความหวังเข้มแข็งขึ้น 2 คร 1:7

• พี่น้องที่รัก เราได้อ่านศึกษาความหมายทางเทววิทยาเกี่ยวกับความหวังจากพระคัมภีร์แล้ว พ่อเชื่อว่า บัดนี้เราต้องมีความเชื่อความเข้าใจในความหวังของเรา และรักในควาหวังของเรา และอันที่จริงๆ ความหวังของเราคือ “ในพระองค์” ตลอดไป... 


• ให้เราภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับด้วยความหวังเสมอไปครับ... อ่านพระคัมภีร์จากจดหมายถึงชาวโรมในมิสซาวันนี้แล้วจะมีความสุขกับความหวัง ครับ “ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา”
คำอธิบายเรื่องความเชื่อของเราเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายครับ
พ่อมีประสบการณ์ครับในการเทศน์สอนเรื่องความตาย ใครๆ ก็อยากรู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไร ครั้งหนึ่งพ่อรับประทานอาหารอยูกับครอบครัวหนึ่ง เขามีพ่อแม่และลูกสาวน่ารักด้วยสามคนพ่อแม่ลูก ขณะที่นั่งรับประทานกันไป... คุณพ่อกี้ แลสน์เชนสกี้ ท่านอยู่ด้วย ขณะที่สามีของเขาลุกไปห้องน้ำ ภรรยาเข้าก็ถามคำถามน่าคิดจริงๆ เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นพระสงฆ์... เราควรจะรู้ คำถามน่ารักมากครับแสดงว่าครอบครัวเขารักกันจริงๆ 
เขาถามว่า “พ่อคะ พ่อเป็นพระสงฆ์ พ่อจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่า ถ้าเราตายไปแล้ว ถ้าเราสวรรค์แล้ว เราสามคนพ่อแม่ลูกๆ เราจะยังได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ เราจะยังได้เป็นพ่อแม่ลูกกันแบบนี้อีกหรือไม่....” มึนครับ งงครับ เขาคิดว่าเราจะ “รู้” เขาเห็นเราเป็นพระสงฆ์เรียนมาเยอะ... เราน่าจะรู้นะ “มึนครับ” จะตอบอย่างไรกันดี...
ที่สุดคุณพ่อกี้ อาวุโสกว่าต้องตอบก่อน และท่านก็ฉลาดจริงๆ ด้วย สุภาพจริงๆ ด้วย... ท่านตอบอย่างน่ารักว่า.... “ลูก...พ่อบอกลูกตรงๆเลย....พ่อไม่ทราบ” (แป่ว)... แต่ท่านก็พูดต่ออย่างน่าฟัง... “แต่อย่าเพิ่งตกใจ อย่าเพิ่งหมดหวัง ใช่เราไม่รู้ ไม่รู้จริงๆ... แต่ชีวิตของเราไม่ได้อยู่ด้วยความรู้ เราอยู่ด้วยความเชื่อ.... พระเยซูเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ เราเชื่อพระคัมภีร์ พระองค์ยืนยันชีวิตหลังความตายเราเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า ชีวิตหลังความตายจะดีกว่านี้ สมบูรณ์กว่านี้ และครบครันโดยไม่ขาดอะไร ดังนั้น สิ่งที่ลูกคิดว่าเวลานี้ดี อยากเป็นอย่างนี้ในชีวิตหน้า แน่นอน เราเชื่อพระเยซู ความเชื่อไม่มีวันทำให้เราผิดหวัง เราจึงไม่ต้องกลัว แม้เราไม่รู้ แต่เราเชื่อ เชื่อได้เลยว่า ทุกอย่างจะดีกว่าที่เราคิด กว่าที่เราคาด และครบครันจริงๆ”..... คำตอบนี้ดีมากครับ “ลูกเราไม่ได้อยู่ด้วยความรู้ แต่เราอยู่ด้วยความเชื่อและพ่อขอเติมว่า เราอยู่ด้วยความหวัง...” 
ดังนั้น ชีวิตของเราอยู่ด้วยความเชื่อครับ เชื่อในพระเยซูเจ้า และเราจะได้รับชีวิตนิรันดร ส่วนชีวิตนิรันดรจะเป็นอย่างไร มั่นใจในพระองค์ได้เลยครับ ทุกอย่างจะเป็นความสมบูรณ์สูงสุด เพราะพระองค์คือพระเจ้าทรงชีวิตนิรันดร พระองค์คือหนทาง ความจริง และชีวิต เรามั่นใจในพระองค์ได้เลย หวังในพระองค์ และรักพระองค์ได้เต็มที่เลยครับ ไม่ต้องกังวลกับอนาคตเลยครับ ขอเพียงเชื่อและเจริญชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์ ตามหนทาง ตามความจริง และคำสอนของพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย