รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อฟ 4:7-16
    7เราแต่ละคนได้รับพระหรรษทาน ตามสัดส่วนที่พระคริสตเจ้าประทานให้ 8ดังนั้น จึงมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า
“เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำบรรดาเชลยไปด้วย
และทรงแจกจ่ายของประทานแก่บรรดามนุษย์”
9คำว่า “พระองค์เสด็จขึ้น” นั้นหมายความว่าอย่างไร ถ้ามิใช่หมายความว่า พระองค์ได้เสด็จลงไปยังแผ่นดินเบื้องล่างก่อนแล้ว 10และพระองค์ผู้เสด็จลงไปก็เป็นองค์เดียวกับผู้เสด็จขึ้นไปเหนือสวรรค์ทุก ชั้น เพื่อจะทรงครอบครองทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ 11พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นประกาศก บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี บางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์

12เพื่อเตรียมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไว้สำหรับงานรับใช้เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า 13จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ ถึงพระบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า 14เราจะได้ไม่เป็นเหมือนเด็ก ถูกคลื่นลมซัดโคลงเคลงล่องลอยตามกระแสคำสั่งสอนทุกอย่างที่เกิดจากเล่ห์กล ของมนุษย์ด้วยอุบายชาญฉลาดที่คอยหลอกลวงให้หลงผิดอีกต่อไป 15แต่ให้เราดำเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเศียร 16พระองค์ทรงทำให้ร่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันอย่างสนิทแน่นแฟ้น ทรงจัดให้ข้อต่อทุกข้อเสริมกำลังให้แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตน ร่างกายจึงเจริญเติบโตและเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยความรัก


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้อยากให้อ่านพระคัมภีร์บทจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ตามบทอ่านวันนี้เพียงให้อ่านดีๆ


• อ่านพร้อมกับคำสอนของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่สอนว่า “ความรักในความจริง” (Caritas in Veritate)

o พ่อเคยนำคำสอนนี้มาต่อด้วยถ้อยคำที่ว่า “จริงในความรัก” และ

o วันนี้พ่อคิดว่า เราต้อง “รักในความจริงและจริงในความรักเสียที..” 

o พ่อคิดว่าถึงเวลา...ที่... “เราต้องเป็นผู้ใหญ่ในความรักและรักในความจริง และจริงในความรักอย่างเต็มที่”

o เพื่อชีวิตของเราจะได้มีคุณค่าและความหมายจริงๆ โลกของเราต้องการความรัก ต้องการความจริง ต้องการความหวัง

o ดังนั้น เราต้องการความเชื่อแท้จริง ความเชื่อแท้ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆในชีวิตคริสตชน และ วันนี้นักบุญเปาโลสอนเราอย่างละเอียดลออถึงความจริงประการนี้

• นักบุญเปาโลย้ำในบทอ่านแก่เราว่า “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึง พระบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า”

o พี่น้องที่รัก “ให้เราดำเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเศียร”

o ขอให้เราตระหนักในความรัก และรักในความจริงเสมอไป 

o อ่านพระวาจาวันนี้ดี แล้วเราจะมีพลังในการดำเนินชีวิตในความจริงท่ามกลางกระแสโลก สังคม การเมือง ในปัจจุบันที่ทำให้เรายิ่งต้องเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความจริงมาก ขึ้นเสมอ...

• อ่านข้อเขียนของเปาโลแล้วพ่อยอมรับว่า พวกเราต้องเติบโตกันจริงๆ และพวกเราต้องพยายามเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อกันให้มากขึ้นจริงๆครับ เพราะเปาโลย้ำว่า...

o เราจะได้ไม่เป็นเหมือนเด็ก ถูกคลื่นลมซัดโคลงเคลงล่องลอยตามกระแส...

o แต่ให้เราดำเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก 

o เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า

o พระองค์ทรงทำให้ร่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันอย่างสนิทแน่นแฟ้น 

o ทรงจัดให้ข้อต่อทุกข้อเสริมกำลังให้แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตน ร่างกายจึงเจริญเติบโตและเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยความรัก

• พ่อเชื่อว่า พวกเราต้องเป็นคริสตชนผู้เติบโตแข็งแรงกันได้แล้วครับ... ชุมชนวัดของเรา ครอบครัววัด พระศาสนจักรเราต้องติดสนิทชิดกัน พวกเราต้องแข็งแรง และเติบโตจริงๆ นะครับ วันนี้พ่อเขียนสั้นๆครับ เหมือนจะบอกว่า เป็นคริสตชนที่บรรลุวุฒิภาวะกันแล้ว เข้าใจกันนะ ไม่ต้องย้ำกันมากๆ


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ