Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อฟ 3:2-12…………..
      2ท่านคงรู้แล้วถึงพระหรรษทาน ซึ่งพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้าประกอบพันธกิจเพื่อประโยชน์ของท่าน 3ข้าพเจ้ารู้ธรรมล้ำลึกนี้เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผย ดังที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ก่อนหน้านี้โดยสังเขป 4เมื่ออ่านแล้ว ท่านจะเข้าใจว่าข้าพเจ้ารู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระคริสตเจ้าได้อย่างไร 5ธรรมล้ำลึกนี้พระองค์มิได้ทรงเปิดเผยให้มนุษย์ในอดีตรู้ แต่บัดนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยเดชะพระจิตเจ้าให้แก่บรรดาอัครสาวกและประกาศกผู้ ศักดิ์สิทธิ์รู้ว่า 6คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี 7ข้าพเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ข่าวดีนี้เดชะพระหรรษทานที่พระเจ้าทรงพระกรุณา ประทานให้

เพื่อสำแดงพระอานุภาพของพระองค์ 8ข้าพเจ้าผู้ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับมอบพระหรรษทานนี้ เพื่อประกาศให้คนต่างชาติรู้ถึงความไพบูลย์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ของพระคริสต เจ้า 9และอธิบายให้เข้าใจถึงแผนการล้ำลึก ซึ่งซ่อนเร้นอยู่เป็นเวลานานมาแล้วในพระเจ้า พระผู้สร้างสรรพสิ่ง 10เพื่อเทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอำนาจในสวรรค์ได้รู้ พระปรีชาญาณของพระเจ้าในรูปแบบต่าง ๆ ณ บัดนี้โดยทางพระศาสนจักร 11ตามพระประสงค์นิรันดรที่ทรงกระทำให้สำเร็จไปในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12เดชะพระคริสตเจ้าและด้วยความเชื่อในพระองค์ เราจึงกล้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจ
อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ข่าวดี” “พระวรสาร” เรื่องน่ายินดี ข่าวดีที่เราได้รับจากพระเยซูเจ้า เราได้รับมาจากพระคัมภีร์ คือ ข่าวดี....


• ภาษากรีก Euaggelion อ่านออกเสียง “เอวอังเกลีออน หรืออ่าน เอวังเกลีออน” รากภาษา

o Eu (เอว= แปลว่า “ดี”)

o Aggelos อ่านออกเสียง “อังเกลอส” อันที่จริงแปลว่า ทูตสวรรค์ หรือผู้นำสาร ผู้สื่อสาร ข่าว และ Aggelion แปลว่า “สาร หรือข่าวสาร”

• รวมความแปลว่า “ข่าวดี”

• พ่ออยากให้เราเข้าใจถึงความหมายของข่าวดี นักบุญเปาโลประกาศข่าวดี และใช้คำว่า “ข่าวดี”เสมอๆ และในพระศาสนจักรก็กล่าวถึง “ข่าวดี” หรือ “การประกาศข่าวดี” (Evangelization) และปัจจุบันประเทศไทยของเราและพระศาสนจักรสากลกำลังเน้น “การประกาศข่าวดีใหม่” (New Evangelization) ความหมายที่จริงคืออะไร เรามาศึกษาเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมครับ... ขณะที่เราอ่านนี้

• New Evangelization “การประกาศข่าวดีใหม่” พระศาสนจักรต้องการการประกาศพระวรสารแบบใหม่ ไม่ใช่เนื้อหาใหม่แต่วิธีการแบบใหม่เพื่อประกาศพระคริสตเจ้าในโลกปัจจุบัน


• อะไรคือบ่อเกิด หรือเหตุผลของการประกาศข่าวดี พี่น้องทราบไหมครับ

o บ่อเกิดของการประกาศข่าวดี คือ “ความรักของพระคริสตเจ้า” ความรักที่พระองค์ปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดตลอดนิรันดร

o พระศาสนจักรคือผู้ประกาศข่าวดี ทุกคนในสมาชิกของพระศาสนจักรคือผู้ประกาศข่าวดีเสมอไป... 

o และจุดเริ่มต้นของการประกาศข่าวดีคือ พวกเราเองทุกคนต้องไดรับข่าวดี ได้รับการประกาศข่าวดีก่อนอย่างชัดเจน.. เราคริสตชนต้องเป็น “ชุมชนแห่งความหวังและเจริญชีวิตในความหวัง” ก่อนอื่นใด ก่อนใครๆ เราต้องเป็นชุมชนวัดที่มีแต่ความหวังครับ.. ต้องเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่เจริญชีวิตในความรักฉันพี่น้องตลอดเวลา 

o เป็นได้ไหมครับ หรือกำลังเป็นข่าวดีกันอยู่ไหมครับ สำคัญที่สุด เราต้องเป็นข่าวดี กลุ่มคริสตชนต้องเป็นข่าวดีด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความหวังตลอดไป 

o สรุปง่ายๆว่า พระศาสนจักร คือเราทุกคนต้องเป็นผู้ฟังข่าวดี และต้องเชื่อในข่าวดีอย่างจริงใจก่อนใคร และมีความหวังเสมอในข่าวดีแห่งความรักและเปี่ยมด้วยความหวัง...

• พ่อมีคำถามครับ สังคมคริสตชนของเรา ณ ปัจจุบัน เป็นเช่นนี้หรือไม่ เราคริสตชนทุกคนเป็นผู้ได้รู้จักพระคริสตเจ้าจริงๆไหม?? เราเป็นผู้ที่มีความหวังและเป็นบุคคลแห่งความหวังจริงๆไหม??

• พระศาสนจักรที่กรุงโรม สมัชชาฯที่ผ่านมาและสมัชชาใหญ่ของประเทศไทยของเรากำลังห่วงใยสมาชิกพระ ศาสนจักรในโลกปัจจุบัน เพราะเราอยู่ท่ามกลางแรงผลักดัน และการท้าทายหลายด้านจริงๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ สื่อสารมวลชนสมัยใหม่ และอีกหลายๆ ด้านที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและท้าทายพระศาสนจักรจริงๆ ให้ต้องพิจารณา

• วันนี้พ่ออยากอัญเชิญคำสอนของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง พระองค์สอนไว้น่าฟังเหลือเกินในเรื่องการฟื้นฟูการประกาศพระวรสารในรูปแบบ ใหม่ในโลกปัจจุบัน พระองค์สอนว่า 

o “การฟื้นฟูการประกาศข่าวดีจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อ พระสังฆราช พร้อมกับพระสงฆ์และคริสตชนของท่าน เมื่อพวกท่านจะยอมรับว่าเป็นหน้าโดยบังคับของตน เป็นการบังคับอุทิศตนมิใช่เพียงแต่มุ่งเพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนของตนอย่า แท้จริงเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดีในสภาพสังคมปัจจุบันด้วย ด้วยวิธีการใหม่ๆที่ต้องแสดงออกในชีวิตของตนที่ต้องประกาศข่าวดี”

o เอาเป็นว่า เราต้องเอาจริงกับการเป็นคริสตชนจริงๆ เป็นคริสตชนไม่เป็นไม่ได้ หรือเป็นๆไปแบบไม่เป็น.. ไม่ชัดเจนในการเป็นคริสตชน 

o นั่นคือการเริ่มต้นจากพวกเราที่ต้องเจริญชีวิตเป็น “ประจักษ์พยานแห่งความหวัง” ตลอดไป

• พี่น้องที่รัก อ่านพระคัมภีร์วันนี้ และเราจะรู้ว่า เป็นพระหรรษทานที่เราได้รับมา และเราต้องประกาศข่าวดีตลอดไปเช่นกัน อ่านพระคัมภีร์นะครับ เชื่อ และให้เราเป็นข่าวดีนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย