รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
(ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
2ทธ 4:10-17…………..
10เดมาสละทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วเพราะเขารักโลกนี้ และไปที่เมืองเธสะโลนิกา ส่วนเครสเซนซ์ไปยังแคว้นกาลาเทีย และทิตัสไปยังแคว้นดาลมาเธีย 11เหลือเพียงลูกา ที่ยังอยู่กับข้าพเจ้า จงพามาระโก ไปกับท่านด้วย เพราะเขามีประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าในการปฏิบัติศาสนบริการ 12ข้าพเจ้าส่งทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัส 13เมื่อท่านจะไป จงนำเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าทิ้งไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสติดไปด้วย รวมทั้งม้วนหนังสือ โดยเฉพาะม้วนที่ทำด้วยหนังสัตว์ 14อาเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงทำร้ายข้าพเจ้าไว้มาก

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา 15จงระวังเขาด้วย เพราะเขาต่อต้านคำพูดของข้าพเจ้าอย่างมาก
16การสู้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้า ไม่มีใครเป็นพยานให้ข้าพเจ้าเลย ทุกคนละทิ้งข้าพเจ้าไปหมด ขออย่าให้พวกเขาถูกลงโทษเลย 17มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า และคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟังข่าวดี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้พระศาสนจักรฉลองท่านนักบุญลูกา เรามารู้จักลูกากันเล็กน้อย 

o ท่านนักบุญลูกา เป็นผู้นิพนธ์พระวรสาร 1 ใน 4 ของพระศาสนจักร

o และเป็นผู้นิพนธ์หนังสือกิจการอัครสาวก

• ถ้าเราอยากรู้จักนักบุญลูกาจริง ๆ เราต้องอ่านหนังสือของท่าน พ่อขอสรุปเพียงสั้น ๆ แต่ต้องได้ใจความแน่ๆ เพื่อเราจะได้รู้จักจิตตารมณ์และคำสอนของท่านนักบุญลูกาดังต่อไปนี้

o จากพระวรสาร ลูกาทำให้เรารู้ว่า ท่านต้องการเน้นให้เรารู้จักพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง ตั้งแต่พระองค์กำเนิด จนถึงวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ ลูกาเล่าเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้าโดยให้บทบาทสำคัญอยู่ที่การที่ พระเจ้าแจ้งข่าวดีแก่บุคคลชายขอบสังคม “คนเลี้ยงแกะพวกแรก” กลุ่มคนที่ไม่สำคัญ หรือบุคคลที่ไม่สู้สำคัญนัก ซึ่งหมายความว่า ตลอดพระวรสารของท่าน ท่านให้ความสำคัญกับผู้ต่ำต้อย และพระเยซูเจ้าในพระวรสารของลูกา ก็เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาต่อผู้ต่ำต้อยเป็นพิเศษ เฉพาะในพระสารนักบุญลูกกาเท่านั้นที่เราได้ยินเรื่อง “ลูกล้างผลาญหรือบิดาผู้ใจดี” ท่านเขียนเล่าเรื่องนี้ที่พระเยซูเจ้าเล่าได้อย่างงดงามเหลือเกินครับ...

o การแจ้งสารการบังเกิดเริ่มต้นที่ทูตสวรรค์คาเบรียล แจ้งข่าวแก่เศคาริยาห์และเอลีซาเบธ ชายชราและหญิงชราที่เป็นหมัน ซึ่งเป็นผู้สิ้นหวัง ได้มีความหวังว่าจะมีบุตรชาย คือ นักบุญยอห์นบัปติสตา 
1. ชื่อเศคาริยาห์ แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึง 
2. ชื่อเอลีซาเบธ แปลว่า พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงสัญญาไว้ และ 
3. ยอห์น แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา เราจึงเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้น พระเจ้าทรงเมตตาไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ และไม่ทรงลืมพระสัญญาของพระองค์เลย
o การแจ้งสารแก่แม่พระ หญิงพรหมจารีย์ ในเมืองเล็ก ๆ แห่งนาซาเร็ธ หญิงสาวผู้ต่ำต้อย กลับได้รับการประกาศข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และพระแม่ได้ตอบรับด้วยความสุภาพที่สุด

o คนกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวดีเรื่องการบังเกิดของพระเยซู คือ บรรดาผู้เลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นคนต่ำต้อยและไม่มีความสำคัญใด ๆ 

o เรื่องอื่น ๆ ที่เราพบได้ในลูกา เช่น ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ลูกล้างผลาญ เรื่องลาซาลัสผู้ยากจน ซักเคียสแห่งเยรีโค ฯลฯ ล้วนแสดงให้เห็นเจตนาของลูกาว่า ท่านต้องการเน้นคนยากจนและคนชายขอบของสังคมได้รับข่าวดี
o หนังสือกิจการอัครสาวก ขอเน้นประเด็นเดียวที่โดดเด่นที่สุด คือ การกลับใจของนักบุญเปาโล ซึ่งจากผู้ที่เกลียดชังพระเยซู และขัดขวางผู้เชื่อในพระเยซู แต่เปาโล เดิมคือ เซาโล เมื่อได้พบพระเยซูเจ้าในประสบการณ์บนถนนไปดามัสกัส ท่านได้กลับใจ และลูกาได้เขียนเล่าเรื่องการกลับใจของเปาโลถึงสามหนในหนังสือกิจการอัคร สาวก คือ บทที่ 9 บทที่ 22 และบทที่ 26 สรุปได้ว่า เทววิทยาของลูกาเน้นเรื่องการได้พบพระคริสตเจ้าและได้กลับใจ

• พี่น้องที่รัก โอกาสฉลองนักบุญลูกา 

o ถ้าเราอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีวันนี้ เราได้พบเพียงชื่อของลูกา 

o แต่ถ้าเราได้อ่านพระวรสารและกิจการอัครสาวกตามที่พ่อได้เสนอมาข้างต้นนี้ เราจะรู้จักลูกาอย่างแท้จริง และ

o พ่อเชื่อว่า เราจะฉลองนักบุญลูกาได้อย่างมีความหมาย และจะมีความหมายมากขึ้นถ้าเราเจริญชีวิตตามคำสอนของนักบุญลูกา คือ มีใจเมตตากรุณาเหมือนกับพระเยซูเจ้าตามที่ลูกานำเสนอให้เราได้รู้จัก ขอพระเจ้าอวยพร...