Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
(ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล)
ดนล 7:9-10, 13-14………….

9ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองดูอยู่นั้น 
ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำมาตั้งไว้ 
และผู้อาวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์
สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ
ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ
บัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวเพลิง
มีล้อเหมือนไฟลุกโพลง


13ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป
ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์
มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า
เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส
14เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร
ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา
อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด
และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย

ยน 1:47-51
47พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” 48นาธานาเอลทูลถามว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ” 49นาธานาเอลทูลตอบว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” 50พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะเราพูดว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือ ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก” 51แล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เรามาศึกษาหาความรู้เรื่องทูตสวรรค์ทั้งสามที่เราคุ้นเคยกับการเรียกว่า “อัครเทวดา” หรือที่ในภาษาที่บัญญัติศัพท์ใหม่เขาใช้คำว่า “อัครทูตสวรรค์” ซึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิกเราทราบจากการเผยแสดงในพระคัมภีร์ว่ามีสามท่านด้วย กัน คือมีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล


• ทั้งสามชื่อนี้เป็นชื่ออัครทูตสวรรค์ที่อยู่ในอันดับต้น อันดับสูงสามองค์แรกในความเชื่อคาทอลิก หรือแม้แต่ออร์โธดอกซ์และแม้แต่ในศาสนาอิสลาม ซึ่งแน่นอนในศาสนาอิสลามนั้นให้ความสำคัญ เคารพท่านอัครทูตสวรรค์คาเบรียลมากที่สุดเป็นเอกกว่าหมด... 


• พ่อคิดว่าพ่อคงไม่สามารถกล่าวอะไรได้มากนักเกี่ยวกับทูตสวรรค์ เพราะว่าพ่อไม่เคยเห็นทูตสววรค์เหมือนกัน แต่ในเชิงวิชาการทางเทววิทยาหรือการศึกษาทางพระคัมภีร์และศาสนา


• การเผยแสดงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทำให้เราได้รับข้อมูล และการศึกษาค้นคว้าทางเทววิทยาศาสนาทำให้เราได้รู้จักไม่น้อยในความเชื่อของ เรา


• ปีละหนึ่งครั้งเราจะฉลองอัครทูตสวรรค์ในวันนี้ ดังนั้น วันนี้พ่ออยากจะนำเสนอความรู้จักอัครเทวดาทั้งสามที่เราคุ้นเคย คือ มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล อัครทูตสวรรค์ทั้งสามนี้มีความหมายมากๆ ครับ... ถ้าเราได้เข้าใจความเชื่อของเราในพระศาสจักรอย่างดีๆ

o อัครทูตสวรรค์ ภาษาต้นฉบับ กรีก ἀρχάγγελος อ่านว่า “อาร์คอังเกลอส”(Archangel มาจาก Arch+Angel แปลตรงๆว่า ทูตสวรรค์สำคัญ ใหญ่ หรือระดับหัวหน้าก็ว่าได้

o ในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรามี ความเชื่อและกล่าวถึงอัครทูตสวรรค์ 3 องค์ด้วยกันคือ 
1. GabriEL กาเบรียล 
2. MichaELมีคาแอล และ 
3. RaphaELราฟาแอล 

o (สังเกตว่า พ่อตั้งใจพิมพ์ส่วนของแต่ละชื่อให้คำว่า “EL” เป็นตัวอักษรใหญ่เพื่อให้เห็นความสำคัญ เพราะคำว่า “EL” รากภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้า” คือ Elohim หรือ Allah ในภาษาอาราบิก


• เราได้ยินชื่อทูตสวรรค์และจำนวนทูตสวรรค์นี้จากคำพูดของราฟาแอลในหนังสือโท บิต บทที่ 12 ข้อที่ 15 ว่าดังนี้ “15ข้าพเจ้าคือราฟาเอล หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ ซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริ รุ่งโรจน์”

o “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์” จากพระคัมภีร์เรารู้จักนามของทูตสวรรค์เหล่านี้เพียง 3 องค์เท่านั้น คือ 
1. “กาเบรียล” (ดนล 5:6; 9:21; ลก 1:19); 
2. “มีคาเอล” (ดนล 10:13,21; 12:1; ยด 9); 
3. “ราฟาเอล” ในหนังสือโทบิตตั้งแต่ 3:17 – หนังสือวิวรณ์จะกล่าวถึง “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์” เช่นกัน (ดู วว 8:2)

o รายชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดนั้น ในพระคัมภีร์ของเราที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความเคารพนับถือ... 
1. MichaEL มีคาแอล 
2. GabriEL คาเบรียล 
3. RaphaEL ราฟาแอล

o ส่วนอีกสี่ท่านเราพบให้หนังสือ เอโนค (ไม่ใช่พระคัมภีร์) มีรายนามต่อไปนี้ครับ....
4. UriEL อูรีแอล 
5. RaguEL รากูแอล 
6. SariEL สารีแอล 
7. JerahmeEL เยราห์มีแอล


• สังเกต ทั้ง 7 ชื่อทูตสวรรค์ มีนาม “EL” ติดอยู่ด้วยทั้งหมดเลย เพราะทั้งหมดคือผู้รับใช้พระเจ้า “EL” แปลว่า “พระเจ้า” ดังนั้น ทูตสวรรค์คือพลังอำนาจของพระเจ้า สังเกตชื่อและคำแปลชื่อเราเห็นว่า ทั้งหมดคือการแสดงออกซึ่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยครับ น่าสนใจมากๆใช่ไหมครับ... พ่อก็ค้นๆๆๆ และก็สนใจมากๆเช่นกัน ค้นต่อไปถึงความเชื่อของอัลกุรอาน น่าสนใจครับ


• ถ้าสนใจนะครับ ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องอิสลามคัมภีร์อัลกุรอาน ให้ความเคารพอัครทูตสวรรค์มากๆ เช่นกัน อัครทูตสวรรค์มีรายนามต่อไปนี้เช่นกันครับ Gabriel, Michael, Israfel, Azrael, Ridwan, Maalik, Mundar and Nakir, Kiraman Katibin


• เอาละครับ เรากลับมาดูความหมายของชื่อของอัครทูตสวรค์ 3 องค์ที่เราทำฉลองในวันนี้กันดีกว่านะครับ ศึกษาเรียนรู้ตามรากศัพท์กันดีกว่าครับ น่าสนใจมาก พ่อขอเสนอจากรากภาษาตามชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งสามในความเชื่อคาทอลิก และอีกสี่องค์ในความเชื่อของศาสนายิวแถมให้ครบเจ็ดเลยนะครับ
1. มีคาแอล MichaEL รากภาษาฮีบรูแปลว่า “ใครเหมือนพระเจ้า หรือใครเสมอพระเจ้า” ชื่อเป็นคำถาม ท่านเป็นความเชื่อของคริสตชนในยุคแรกๆของคริสต์ศาสนา ว่าท่านเป็นจอมทัพเป็นหัวหน้านำทัพทูตสวรรค์ต่อสู่กับอำนาจทรยศของซาตานหรือ ลูชีแฟร์
2. กาเบรียล GabriEL รากภาษาแปลว่า “พลังของพระเจ้า คนของพระเจ้า” ท่านเป็นผู้ประกาศแจ้งสารการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแก่พระแม่มารีย์
3. ราฟาแอล RaphaEL “การเยียวยารักษาของพระเจ้า หรือพระเจ้าผู้ทรงรักษา” 
4. อูรีแอล UriEL “ไฟของพระเจ้า” หรือ “แสงสว่างของพระเจ้า”
5. รากูแอล RaguEL “เพื่อนของพระเจ้า”
6. สารีเอล SariEL “บัญชาของพระเจ้า”
7. เยราห์มีเอล JerahmeEL “พระเจ้าทรงสงสารและทรงยกให้สูงส่ง หรือทรงยกให้สูงส่งขึ้น”

• ทำไมพ่อให้ความรู้เรื่องทูตสวรรค์ ซึ่งพ่อเองก็ไม่เคยได้รู้ ไม่เคยเห็น มีแต่ความเชื่อในพระคัมภีร์และประเพณีของพระศาสนจักร ความเชื่อของพี่น้องชาวยิว และแน่นอนแม้แต่ศรัทธาจากคัมภีร์ของพี่น้องอิสลาม 


• แน่นอนครับ เรามีความเชื่อในพระเจ้า “EL” พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ ทรงยิ่งใหญ่ และจากพระคัมภีร์และธรรมประเพณีเราทราบว่า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในนามของอัครทูตสวรรค์ของพระองค์ เลข 3 คือเลขสมบูรณ์ และเลข 7 คือเลขสมบูรณ์ในความหมายของพระคัมภีร์เช่นกัน... 


• จึงกล่าวได้ว่า การที่เราสรรเสริญทูตสวรรค์เท่ากับเราได้สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ครับ เราได้เห็นพลังของพระเจ้าในบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ 


• สังเกตนะครับ ชื่อของทูตสวรรค์ทุกองค์มีคำว่า “เอล EL” ติดอยู่ แสดงว่า การที่เรารู้จักนามของทูตสวรรค์ ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ทราบถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจึงได้สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์


• พ่อจะลองเอาชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งสามมาเพื่อภาวนาสรรเสริญและวิงวอนขอ พระเจ้าให้ดูนะครับ... บทภาวนานี้พ่อแต่งเองนะครับ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางทูต สวรรค์ของพระองค์
o “ข้าแต่พระเจ้า...พระเจ้าข้า ใครเล่าจะยิ่งใหญ่เท่าหรือเสมอเหมือนพระองค์ (MichaEL) พระองค์คือพละกำลังยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบปราน ทรงสามารถทุกประการ (GabriEL) พระองค์ทรงเป็นโอสถรักษาโรคและเยียวยาความเจ็บไข้หรือความบกพร่องอ่อนแอทุก ประการ (RaphaEL) ขอพระองค์ทรงพระเมตตาลูกทั้งหลาย และทรงประทานพลังชาวโลกทั้งมวลจะได้เรียนรู้ รัก และสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเข้ามาพึ่งพระองค์เสมอเทอญ...”


• อ่านพระคัมภีร์หนังสือดาเนียลวันนี้ ถ่ายทอดถึงความยิ่งใหญ่และชัยชนะของพระเจ้าในนิรันดร

o สีขาวคือสีแห่งชัยชนะ สีของพระเจ้าและความรอด 
o อำนาจของพระเจ้าที่ทรงปกครองด้วยอำนาจของพระองค์


• ภาษาทั้งหมดเอ่ยถึงความยิ่งใหญ่ ชัยชนะของพระเจ้าที่แสดงออกตลอดไป การสรรเสริญมีแด่พระองค์ตลอดไป


• พระเยซูเจ้ายืนยันในพระวรสารเช่นกันว่า ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงสวรรค์และโลกอยู่เหนือบุตรแห่งมนุษย์ซึ่งหมายถึงชัยชนะเช่นกัน


• อ่านพระวรสารวันนี้ด้วยนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอพระองค์ประทานพลังและการเยียวรักษาและความเชื่อที่เข้มแข็งแก่ทุกท่านครับ ขออัครทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสนอวิงวอนเพื่อเราครับ
ร่วมกันคิดถึงและภาวนาเพื่อพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย เป็นพิเศษด้วยกันนะครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย