Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 10 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

1คร 7:25-31…
25ส่วนผู้ที่ยังไม่แต่งงาน ข้าพเจ้าไม่มีพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความคิดเห็นของข้าพเจ้าเอง ในฐานะที่ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 26เมื่อคำนึงถึงความยากลำบากในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า แต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ 27ท่านมีพันธะกับภรรยาหรือ จงอย่าหาทางแยกพันธะนั้น ท่านเป็นอิสระไม่มีภรรยาหรือ ก็อย่าหาภรรยาเลย 28แต่ถ้าท่านแต่งงาน ท่านก็มิได้ทำบาป และถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงาน เธอก็มิได้ทำบาป โดยแท้จริงแล้วผู้ที่แต่งงานจะประสบความยุ่งยากในชีวิตสมรส และข้าพเจ้าใคร่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้น


29พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า เวลานั้นสั้นนัก ตั้งแต่นี้ไปผู้ที่มีภรรยาจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีภรรยา 30ผู้ที่ร้องไห้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ ผู้ที่มีความสุขจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีความสุข ผู้ที่ซื้อจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์ 31และผู้ที่ใช้ของของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่มิได้ใช้ เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “นักบุญเปาโลมีภรรยาไหม เคยแต่งงานไหม...”

• นี่เป็นคำถามที่น่าคิด และคำตอบจริงก็คือไม่ทราบเหมือนกัน... ไม่ง่ายสำหรับชาวยิวที่จะไม่แต่งงานแน่ๆ เพราะชาวยิวจะถูกหมั้นหมายตั้งแต่เด็กก็ทำกันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการยากที่ชาวยิวจะไม่แต่งงานด้วย

• อย่างไรก็ตามธรรมประเพณีแม้ไม่ยืนยัน แต่ก็คิดว่าท่านนักบุญเปาโลคงจะไม่ได้แต่งงานก็ได้ เพราะไม่เคยมีการกล่าวถึงครอบครัวของท่าน และที่สำคัญวันนี้พ่ออยากให้เราอ่านเปาโลดีๆ เปาโลจะเคยหรือไม่เคยแต่งงาน แต่ท่านพรรณนาความรักได้สวยหรูงดงามที่สุด จนว่า งานแต่งงานของคริสตชนล้วนชอบใช้คำสอนของท่านเรื่อง “ความรัก” เกือบทั้งสิ้น...

• วันนี้พ่ออยากให้เราอ่านทบทวนคำสอนเรื่องความรักนี้อีกที ก่อนที่จะไปอ่านเรื่องการแต่งงานหรือไม่แต่งงานในความคิดของท่าน พระคัมภีร์ตอนนี้จากจดหมายของท่านในจดหมายถึงชาวโครินท์ฉบับที่หนึ่ง มีดังนี้....
o “ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง8ความรักไม่มีสิ้นสุด” (1คร 13:4-7)

• ท่านนักบุญเปาโลบรรยายความรักได้สวยงามและน่าประทับใจเป็นที่สุด และพระคัมภีร์ตอนนี้จากจดหมายของท่านเรื่อง “ความรัก” น่าจะมีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วครับ....

• และท่านเองก็ดูเหมือนะเชิญชวนให้คริสตชนได้เจริญชีวิตในความรัก... ความรักที่มีคุณค่าและมีความหมายเหลือเกิน และในชีวิตของเปาโล ท่านให้คุณค่ากับความรักมากในจดหมายทั้งหลายของท่าน...
o แต่ท่านเน้นความรักเป็น “ความรักผิดชอบ” และ
o ท่านแนะนำให้เจริญชีวิตในความรักไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แต่งงานหรือไม่ก็ตาม
o ให้เจริญชีวิตตามกระแสเรียกแห่งความรักที่พระเจ้าประทานให้
o สำหรับผู้ที่ได้รับกระแสเรียกให้เป็นครอบครัว ก็แต่งงาน
o สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับกระแสเรียกให้แต่งงานก็ไม่ต้อง
o แต่ท่านเน้นเตือนในเรื่อง “เวลา” โนโลกนี้สั้น และให้เจริญชีวิตโดยมีอิสระไม่ยึดติดกับกระแสโลก เจริญชีวิตตามสภาพความเป็นจริงของตนนั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ท่านสอน

• พ่อเองคิดว่า “ความรัก” ในปัจจุบันในระดับครอบครัว ชีวิตครอบครัว... อาจจะถูกขนานนามว่าเปราะบางเหลือ เกิน ครอบครัวแตกร้าว แตกแยก การประพฤตินอกใจ การมีภรรยามาก (ที่เรียกกันวา “ภรรยาน้อย” หรืออาจจะมี “สามีน้อย”) ก็เกิดขึ้นจน “ความรักสับสนว่าเป็นความรักจริงๆ หรือ”
o ชีวิตแต่งงานหรือชีวิตครอบครัวดูเปราะบางจริงๆ การแตกแยกเกิดขึ้นอย่างดาษดื่นและดูเหมือนชีวิตครอบครัวดูไม่มีเสถียรภาพจริงๆ วัยรุ่นหรือสาวๆหลายคนไม่อยากแต่งงานเพราะกลัวไปไม่รอด เพราะกลัวถูกทิ้ง ฯลฯ
o ชีวิตโสด ชีวิตถวายตน ก็ดูว่าเปราะบางเช่นเดียวกัน... เรื่องนี้ไม่เคยเขียนมาก่อน แต่วันนี้เขียนสักหน่อย... พระสงฆ์ สังฆานุกร นักบวชชายหญิง ผู้ถือโสดโดยสัญญา พวกเราเอง พ่อด้วย ต้องตระหนักและจริงจังเหมือนกัน... การถือโสดหรือการรักษาพรหมจรรย์ก็ยากมากขึ้น และต้องการความรับผิดชอบมากขึ้นจริงๆ ต้องการความเด็ดเดี่ยวและโดดเด่น และต้องไม่ประพฤติผิด (abuse) หรือ ทำตนให้เป็นที่สะดุด (Scandal) ด้วย ซึ่งต้องกล่าวว่า วันนี้ นักบุญเปาโลก็เตือนพวกเราหนักแน่นด้วยเหมือนกัน

• ความรักที่นำไปสู่ครอบครัว และการแต่งงาน.... น่าคิดจริงๆ ว่าเป็นความรักที่อยู่ในความใฝ่ฝันของทุกคนที่จะแต่งงานนั้น “ความรักที่แท้จริงงดงาม” จะมีอยู่จริงไหมหนอ....

• ปีหนึ่งๆมีการจดทะเบียนสมรสสามแสนกว่าคู่ในประเทศไทย... และปีหนึ่งมีการจดทะเบียนหย่าร้างแสนกว่าคู่เช่นกัน...

• สมัยพ่อเป็นเด็กพ่อเห็นคนแต่งงาน พ่อก็รู้ว่าเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนจนวันตาย... การหย่าร้างเป็นเรื่องไกลตัว... แต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกังวล...

• “ความรัก” คงต้องได้รับการฟื้นฟูความหมายให้มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันของเรา... สัตบุรุษต้องรักเดียวใจเดียว พระสงฆ์นักบวชก็ต้องรักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเช่นกัน...

• อยากให้คำเตือนสอนของเปาโลวันนี้สอนเราให้เจริญชีวิตจริงๆ
o จริงจังโดยมีเป้าหมายถึงชีวิตนิรันดร และเจริญชีวิตปัจจุบันอย่างมีคุณค่าและเจริญชีวิตในความรักด้วยความรับผิดชอบในกระแสเรียกของเราแต่ละคนอย่างดีที่สุด
o และที่สำคัญชีวิตปัจจุบันของเราสั้นนัก เราต้องเพ่งสายตาของเรา ความเชื่อของเราไปที่ชีวิตนิรันดรด้วยเสมอ...
o อ่านพระคัมภีร์นะครับ และเจริญชีวิตตามกระแสเรียกของเราดีๆ

1. สำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัว “รักเสมอถ้าแต่งงานแล้ว รักเดียวใจเดียวตลอดไป...” และ
2. สำหรับพระสงฆ์นักบวช “รักเสมอถ้าแม้ไม่ได้แต่งงานโดยเป็นนักบวช พระสงฆ์ ก็ต้องเจริญชีวิตในความรักเช่นเดียวกัน...”
3. สำหรับคนโสดที่ไม่ได้แต่งงาน ซึ่งมีผู้ครองชีวิตโสดมากขึ้นในปัจจุบัน พวกเขาก็ต้องเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องเช่นเดียวกัน เพราะความรักนั้นงดงาม และขยายขอบเขตไปถึงทุกคนได้อย่างบริสุทธิ์ใจ และสร้างสรรค์เสมอ

o ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรครับ

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย