Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

1คร 6:1-11…
1คนใดบ้างเมื่อมีข้อพิพาทกับอีกคนหนึ่ง นำคดีไปว่าความกันต่อหน้าคนต่างศาสนา แทนที่จะให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ตัดสิน 2ท่านไม่รู้หรือว่า บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะตัดสินโลก ถ้าท่านจะเป็นผู้ตัดสินโลกแล้ว ท่านไม่ตัดสินเรื่องเล็กน้อยไม่ได้หรือ 3ท่านไม่รู้หรือว่า พวกเราจะตัดสินแม้กระทั่งทูตสวรรค์ แล้วเราจะตัดสินกันเองเรื่องของชีวิตนี้ไม่ได้หรือ 4เมื่อท่านเป็นความกันเรื่องของชีวิตนี้ ท่านยอมให้ผู้ไม่มีอำนาจในพระศาสนจักรเป็นผู้ตัดสินหรือ


5ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อให้ท่านละอายใจ ในหมู่ท่านไม่มีใครสักคนที่ฉลาดพอจะตัดสินความระหว่างพี่น้องกันเองได้หรือ 6แล้วทำไมพี่น้องต้องเป็นความกัน ยิ่งกว่านั้นยังเป็นความกันต่อหน้าผู้ไม่มีความเชื่อด้วย 7อันที่จริง เมื่อท่านมีคดีพิพาทกัน ก็นับว่าเป็นการพ่ายแพ้อยู่แล้ว ท่านยอมถูกรังแกมิดีกว่าหรือ ท่านยอมถูกโกงมิดีกว่าหรือ 8แต่ท่านกลับไปรังแกและฉ้อโกงกันระหว่างพี่น้องด้วย

9ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่ได้รับพระอาณาจักรของ พระเจ้าเป็นมรดก จงอย่าหลอกตนเอง คนผิดประเวณี คนกราบไหว้รูปเคารพ คนเป็นชู้ คนลักเพศ คนรักร่วมเพศ 10คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง คนเหล่านี้จะไม่ได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก 11บางท่านเคยเป็นเช่นนี้มาก่อน แต่ท่านได้รับการชำระล้างแล้ว ท่านได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับความชอบธรรมแล้วเดชะพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และเดชะพระจิตของพระเจ้าของเรา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ชีวิตคริสตชนต้องหยั่งรากลึกในพระคริสตเจ้า หยั่งราลึกในบัญญัติแห่งความรักซึ่งสูงส่งกว่ากฎหมายใดๆทั้งสิ้น”....

• วันนี้พ่ออยากจะกล่าวถึงปัญหาสังคมของเราสักหน่อยครับ เพราะเหตุว่าจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินท์ในช่วงวันเหล่านี้ ท่านนักบุญเปาโลได้เผชิญปัญหาของชาวโครินท์จริงๆ ดังเช่นสังคมของเราในปัจจุบัน สังคมไทยและ สังคมของโลกที่สะท้อนความจริงที่เราต้องเอามาวางต่อหน้าต่อไปอีกครับ

• สมัยนักบุญเปาโล มีปัญหามากมายที่เมืองโครินท์ จนท่านนักบุญเปาโลต้องเขียนจดหมายไปตักเตือนและเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง ปัญหาเบื้องลึกคืออะไรหนอ...

• พ่อคิดว่า สิ่งที่ขาดไป หรือสิ่งที่บกพร่องไปจริงๆ คือ ปัญหาของคริสตชนไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน.. ปัญหาของคนที่มีศาสนาแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบไม่มีศาสนา
o สังคมที่บริโภคนิยม สุขนิยม เอาแต่ได้นิยม นิยมโกง นิยมกิน นิยมคอรัปชั่น นิยมหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ได้นิยมพระเจ้า...
o พ่อเชื่อว่าปัญหาเบื้องลึกคือ “การขาดความเชื่อที่หยั่งรากลึกในกิจการ” หรือ กิจการหรือพฤติกรรมความประพฤติชีวิต เป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้หยั่งรากลึกอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าแท้จริง

• ปัญหาต่างๆ ที่เมืองโครินท์ ปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่การเรียกร้องความยุติธรรมต่อกันในสังคม
o การเรียกร้องการตัดสินเพื่อความยุติธรรมด้วยกฎหมายของบ้านเมืองมากกว่ากฎศีลธรรมที่สูงกว่า
o เน้นความถูกต้องทางกฎหมายมากกว่าความถูกต้องทางศีลธรรมและความเชื่อ เรียกว่า ถ้ากฎหมายว่าถูก การตัดสินว่าถูกกฎหมายก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหา ไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมเลย...
o ทุกคนต่างประกาศความชอบธรรมด้วยกฎหมาย และด้วยการตัดสินของคนต่างชาติต่างความเชื่อมากกว่าให้บรรทัดฐานของความเชื่อในพระเจ้าเป็นมาตรฐานของชีวิต
o นอกจากนั้น เมื่อคริสตชนมีปัญหาขัดแย้งกันก็แทนที่จะให้ผู้ใหญ่ หรือใช้บรรทัดฐานของความเป็นคริสตชนด้วยกันช่วยเหลือกันและกันในการตัดสิน ในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่กลับหันไปยอมให้ระบบสังคมการเมือง และกฎหมายเข้ามาเป็นสาระและมาตรฐานสำคัญ
o กล่าวโดยสรุปได้ว่า ให้ความรักของคริสตชนและความรักของพระเจ้าเป็นบัญญัติสูงสุดของชีวิต ไม่ควรให้มีกฎใดๆ มาเหนือความกฎของความรักอย่างแน่นอน

• ปัญหาที่เป็น “รากเหง้า” ของปัญหาสังคมคริสตชนและสังคมทั่วไป คือ ปัญหาที่ว่า “พระเจ้าเป็นความรัก แต่ผู้ที่ประกาศว่าตนศรัทธาในพระเจ้า แต่ไม่ได้เจริญชีวิตในความรัก” นั่นคือปัญหาที่เป็นรากเหง้าสำคัญที่สุดทีเดียว...
• ถ้าคริสตชนเชื่อมั่นว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” และถ้าคริสตชน “รักในความจริง” ปัญหาต่างๆที่เปาโลพรั่งพรูออกมาในจดหมายของท่านคงไม่เกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นนั้น...

• นักบุญเปาโล ท่านคงจะเหนื่อยและหน่ายกับวิถีชีวิตของคริสตชนที่เมืองโครินท์เหมือนกัน ท่านได้พบกับความเหลวไหล และการไหลไปตามกระแสโลกนิยม โลกีย์นิยมกันสุดๆ ในสมัยนั้น

• ซึ่งอันที่จริง สมัยนี้ของเรา สังคมของเราก็ยิ่งกว่า.. ท่านกล่าวถึงปัญหาตรงของคนในสมัยของท่านที่เมืองโครินท์ คริสตชนแท้ๆ แต่ก็มีปัญหามากมายเหมือนกัน ปัญหาการฟ้องร้องกันและกัน ปัญหาการเอาเปรียบกันและกันและก็ใช้วิธีการทางกระแสโลตัดสินกัน แทนที่จะตัดสินกันด้วยมโนธรรมที่ถูกต้อง มโนธรรมที่เที่ยงตรง....

• ท่านนักบุญเปาโลได้กระหน่ำคำพูดในบทจดหมายของท่าน กล่าวถึงปัญหาของคนสมัยนั้นออกมาอย่างพรั่งพรู อ่านดูแล้วก็เห็นปัญหามากมายของสังคม ของคนสมัยนั้น ท่านกล่าวว่า “จงอย่าหลอกตนเอง คนผิดประเวณี คนกราบไหว้รูปเคารพ คนเป็นชู้ คนลักเพศ คนรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง คนเหล่านี้จะไม่ได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” คำที่ท่านพรั่งพรูออกมาเหล่านี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นความยากลำบากของสังคม ปัญหาของความประพฤติผิดทางศีลธรรมมากมายที่ต้องการการเยียวยา...

• สำหรับยุคสมัยของเราไม่ต่างกันมากนัก ต่างกันก็คงตรงที่เป็นเอามากกว่ามากๆ พ่อมองดูสังคม การเมือง ฯลฯ พ่อยิ่งเห็นสิ่งที่นักบุญเปาโลเป็นห่วงและพร่ำสอนคริสตชนที่โครินท์

o พ่อเห็นว่าสังคม การเมือง ของเราก็ไม่ได้ต่างกันแต่ที่พ่อเห็นคือแย่กว่ามากนักด้วยซ้ำ ดังนั้น ปัญหาเรื่องชีวิตแบบ “สัมพัทธ์นิยม” (Relativism) อาจแปลว่า ลัทธิหรือกระแสความคิดและการปฏิบัติที่เรียกว่า “มันก็แล้วแต่” ไม่มีอะไรผิด เพราะมันก็แล้วแต่..
o จากวัตถุนิยม บริโภคนิยม สุขนิยม ปัจเจกนิยม.. ทุกอย่างมาถึงจุดที่เรียกว่า... ที่สุดก็ “ก็แล้วแต่” ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เป็นความถูกต้องไม่มีความจริงหรือความดีแท้หรอก.... ทุกๆ อย่าง “มันก็แล้วแต่” ทุกอย่างทำได้ ไม่มีอะไรผิดหรอก... โกงก็ไม่ผิดถ้ามีโอกาส มีตำแหน่ง มีหน้าที่หรือมีอำนาจ... คอรัปชั่นเชิงนโยบายก็ฮิตกันไปหมด... มีตำแหน่งก็มีโอกาส เปอร์เซ็นต์ที่รับมาก็ถือว่าเป็นโอกาสและตำแหน่งหน้าที่... แย่จัง!!!!
o นี่คือกระแสที่สะสมในสังคม จนสังคมไม่มีค่อยมีใครแคร์ความหมายของศาสนามากนัก ถือศาสนาก็เป็นเพียงเครื่องประดับตนเท่านั้น มีศาสนาเป็นเครื่องประดับตนให้ดูดีและมีจุดยืนบ้าง... ไม่ค่อยจะมีใครแคร์หรือไม่กล้ายืนยันความเป็นศาสนิกที่แท้จริง...
o กระแสแบบนี้กำลังเข้ามาท้าทายชีวิตคริสตชนของเราอย่างรุนแรง และปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอยู่จริงๆ และแรงจริง
o แต่ แต่ แต่..... นี่ก็กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเปิดประตูแห่งความเชื่อ ที่เราจะ “ฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักร” เราคริสตชนคงต้องสู้กระแสโลกด้วยกระแสธรรมและความเชื่อศรัทธาขอเราอย่างจริงๆจัง
o ถึงเวลาจริงๆ ครับพี่น้องที่รัก ถึงเวลาที่เราจะร่วมกัน “ฟื้นฟูการประกาศพระวรสารและความเชื่อ” อย่างแท้จริง พระศาสนจักรเรียกร้องเราให้มุ่งสู่ “การประกาศพระวรสารใหม่” (New Evangelization) ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรอย่างแท้จริง

• อ่านจดหมายนักบุญเปาโลวันนี้แล้ว พ่อมั่นใจว่าพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยเราให้กล้าหาญ กล้าหาญจริงๆ ที่จะดำเนินชีวิตประกาศข่าวดี เป็นแสงสว่าง เป็นเกลือดองแผ่นดินจริงๆ ในยุคปัจจุบันของเรา...
o พี่น้องที่รักครับให้เราช่วยกัน “รักในความจริง”
o ให้เราช่วยกันยืนยันความเป็นคริสตชนของเรา
o ให้เราทุกคนมุ่งฟื้นฟูความเชื่อของเราให้ “หยั่งรากลึก” ในพระคริสตเจ้า หยั่งรากลึกในความรักของพระเจ้า และ
o ให้เราเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีแท้จริงเสมอไป อ่านพระวาจาวันนี้และจะรักคำสอนของนักบุญเปาโลครับ...
o เหตุผลสำคัญ จากพระวาจาวันนี้ที่เปาโลยืนยันว่า “แต่ท่านได้รับการชำระล้างแล้ว ท่านได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับความชอบธรรมแล้วเดชะพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และเดชะพระจิตของพระเจ้าของเรา”
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย