รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

(ฉลองแม่พระบังเกิด)
• “แม่พระสำคัญอย่างไรหนอ ทำไมจึงให้ความสำคัญกับแม่พระมากเหลือเกิน พี่โปรแตสแตนท์ ไม่ยอมรับพระพระธรรมล้ำลึกหรือข้อความเชื่อของเราคาทอลิกเกี่ยวกับแม่พระจริงๆ เพราะเขายืนยันว่า ไม่มีการเปิดเผยในพระคัมภีร์”... ในแง่หนึ่งก็จริงอยู่นะครับ... ไม่เถียงเลยครับ ความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระไม่ได้บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์โดยตรง....• แต่... พระศาสนจักรคาทอลิกเชื่อไม่ใช่เพียงพระคัมภีร์ แต่ทว่าเรามีความเชื่อในธรรมประเพณีแห่งชีวิตด้วยเช่นกัน...และถ้าศึกษาดีๆ พระคัมภีร์ก็ค่อยๆเติบโต ได้รับการเผยแสดงและถ่ายทอดมาในสายธารธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันครับ

• เพราะธรรมประเพณีแห่งชีวิตคือที่เผยแสดงแม้กระทั่งตัวบทพระคัมภีร์ก็ถ่ายทอดกันมาในธรรมประเพณีเช่นด้วยการบันทึก การถ่ายทอดเป็นธรรมประเพณี...

• วันนี้ พ่ออยากอ้างพระคัมภีร์ โดยใช้ภาษาเปรียบเทียบอย่างที่เคยทำบ้างแล้ว แต่วันนี้จะจัดความคิดให้ชัด ให้เราคริสตชนคาทอลิกได้เห็นว่า ทำไม่แม่พระจึงมีที่สำคัญเหลือเกินในพระศาสนจักรคาทอลิก....

• เรามาอ่านพันธสัญญาเดิมกันนะครับ พ่อขอยกหนังสืออพยพบทที่ 25 สักหน่อยนะครับ... บทอ่านวันนี้ไม่ใช่บทอ่านในมิสซาประจำวันนะครับ แต่พ่อยกมาเพื่อเสนอความเข้าใจต่อเหตุผลที่เราถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์เสมอ...

 

อพย 25:10-22….
“10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง 11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ 12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง 13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ 14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม 15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย 16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น 17ท่านจะต้องทำฝาหีบ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง 18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบ สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน 19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน 20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ 21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน 22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้”

 

ประเด็นสำคัญ
ภาคแรก ข้อ 10-15 สังเกตว่าไม้ที่ใช้ทำหีบพระบัญญัตินั้นเป็นชนิดเดียวกับไม้ที่ใช้ทำเต็นท์นัดพบและที่สำคัญ คือ “ต้องหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์” พระเจ้าได้ประทานคำสั่งที่ละเอียดนี้

• ทำไมคำสั่งของพระเจ้าเรื่องหีบพระบัญญัติจึงต้องให้รายละเอียด และต้องชัดเจนเช่นนี้? เห็นได้ชัดเจนว่า สาระสำคัญทั้งหมดเน้นที่คำสั่งของพระยาห์เวห์ต่อประชากรของพระเจ้า เน้นที่ “การเชื่อฟัง” เป็นสำคัญ

• หมายความว่า จำเป็นที่จะต้องทำตามที่พระเจ้า พระยาห์เวห์ทรงสั่งทุกประการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษา “พระบัญญัติ” หรือ “หีบพระบัญญัติ หรือหีบพันธสัญญา” หรือจะเรียกว่า “คลังแห่งพระพร”

• ห่วงสี่ห่วงที่เป็นทองคำและคานหามไม้หุ้มทองเพื่อชี้ให้เห็นว่า การแบกหีบพระบัญญัตินี้ต้องไม่ถูกสัมผัสด้วยมือของมนุษย์ ความประเสริฐ ความล้ำค่าแห่งพระบัญญัติ หรือพันธสัญญา หรือ พระพรของพระเจ้า
o ไม้ที่หาได้ดีที่สุดในถิ่นทุระกันดาร “กระถินเทศ” Acacia Wood
o ต้อง “หุ้มด้วยทองคำ”
o โดยเน้นว่านี่คือ “การประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ ความล้ำเลิศแห่งพระบัญญัติ พันธสัญญาหรือพระพร” ชี้ให้เห็นถึงเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์”
• ไม้คานหามต้องไม่ถอดจากห่วงทองคำ เป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องหามหีบนี้ตลอดเวลา หรือพร้อมเสมอที่จะต้องถือพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างจริงจัง ในใจความที่ว่า “ไปไหนไปด้วย...”
• ข้อสังเกต คือ หลักการสำคัญที่ว่า พระบัญญัติของพระเจ้านั้น หมายถึง การประทับอยู่ของพระเจ้า และจำเป็นที่จะต้องเคียงคู่กับการเดินทางของประชากรเสมอ กล่าวได้ว่า แม้อยู่ในเต็นท์นัดพบก็ตามคานหามนั้นต้องสอดอยู่เสมอ ต้องไม่เอาออก เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องถือบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา

• พระบัญญัติและประชากรนั้น ขาดจากกันไม่ได้ กล่าวได้ว่า “ถ้าหากขาดพระบัญญัติ... ก็ขาดพันธสัญญา... ขาดพันธสัญญา... ก็ขาดพระพรของพระเจ้า”

• ข้อสังเกต “ความหมายของ ‘ความจำเป็น’ ที่จะต้องสอดคานหามนี้ไว้ตลอดเวลา”

 

ภาคสอง ข้อ 17-22 เรื่องสำคัญมากคือ “ที่นั่งพระกรุณา” หรือ Seat of Mercy (ฝาหีบ) ฝาหีบมีขนาดตามคำสั่งเท่ากับตัวหีบพันธสัญญา พระเจ้าสั่งให้ทำฝาหีบหรือที่นั่งพระกรุณาอย่างชัดเจน โดยบนฝาหีบนี้เป็นที่ประกาศถึงพระกรุณาของพระเจ้า โดยอาศัยรูปเครูบทั้งสอง
• บางคำแปลใช้คำว่า “ฝาหีบ” แต่ถ้าพิจารณาจะพบว่าต้นฉบับนั้นเน้นว่าเป็น “ที่นั่งพระกรุณา” (Seat of Mercy) และข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดตัวบทพระคัมภีร์ตอนนี้จากหนังสืออพยพ คือ คำว่า “ที่นั่งพระกรุณา หรือที่ภาษาไทยเราแปลว่า “ฝาหีบ”” นี้ปรากฏ 7 ครั้งในตัวบทตอนนี้ ทำให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งถึงเรื่อง
o “พระกรุณา” ของพระเจ้า
o การมีหีบพระบัญญัติ การแบกพระบัญญัติ หรือการถือพันธสัญญา
o การเป็นคู่สัญญาของพระเจ้า
o ทั้งหมดนี้มีความหมายสำคัญที่สุด คือ
o การแบกพระบัญญัติไว้ตลอดเวลาซึ่ง “พระกรุณา” ของพระเจ้า

• สรุปว่า จำเป็นต้องมีพันธสัญญา และพันธสัญญาจะครบครันได้ ต้องถือตามพันธสัญญา คือการถือพระบัญญัติ แต่เหนืออื่นใด เรียกว่า เหนือกว่าพระบัญญัติ คือ “พระกรุณาของพระเจ้า”

• “เครูบ” ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับฝาหีบ เครูบนี้โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับที่ประทับของพระยาห์เวห์ ในลักษณะที่เครูบเป็นผู้เฝ้ารักษาหรือผู้แบกรับพระบัลลังก์ของพระยาห์เวห์ เราจึงสังเกตเห็นว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากตรงกลางของเครูบทั้งสอง ประดุจตรัสจากพระที่นั่งของพระเจ้า

• สังเกตว่าปีกของเครูบและดวงตาของเครูบนั้นอยู่ที่ใด?? “เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ(ที่นั่งพระกรุณา)”

• “พระบัญญัติ คือเครื่องมือประกาศพันธสัญญา และพระกรุณา”

• ข้อ 21 ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน ที่นั่งพระกรุณานั้นอยู่เหนือพระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าประทานให้ที่ซีนัย แม้บัญญัติสำคัญที่สุด แต่เหนือพระบัญญัตินั้น ปกคลุมด้วยที่นั่งพระกรุณาของพระเจ้า
o หมายความว่า พระบัญญัติของพระเจ้าคือสิ่งที่ต้องเก็บรักษาอย่างยิ่งยวด เป็นศูนย์กลางของการเพ่งมอง ซึ่งหมายถึงการเป็นศูนย์กลางของชีวิตของประชากรของพระเจ้า

• ข้อ 22 พระเจ้าพบกับประชากรของพระองค์ โดยตรัสจากที่นั่งพระกรุณา ดูเหมือนว่า “พระกรุณาของพระเจ้า” คือศูนย์กลางแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์

• สิ่งที่ต้องไตร่ตรอง คือ หีบพระบัญญัตินี้ ตั้งอยู่ที่ใจกลางของเต็นท์นัดพบ เราต้องไม่ลืมว่าในเต็นท์ที่พระเจ้าประทับในอดีตกาล หรือในหัวใจของพระวิหารของชาวยิว ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (Holy of Holies) ที่เขาเชื่อว่า เป็นที่ๆ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้า

• ณ ที่นั่งพระกรุณา ระหว่างเครูบทั้งสอง ที่จ้องมองพระบัญญัตินั้น คือ ที่พิเศษแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า (par excellence of the Presence of Yahweh in the context of Israel’s worship) นี่คือ ศูนย์กลางแห่งคารวะกิจและการถวายบูชาของอิสราเอล นี่คือศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล
สรุป

• หีบพระบัญญติได้รับการสร้างขึ้นอย่าง พิเศษสุด บริสุทธิ์สุดๆ และให้ความสำคัญสุด เพราะใช้บรรจุ “พระคำ พระวาจา หรือพระบัญญัติ” ภาษาฮีบรูคือ dabar วาจา ภาษากรีกคือ Logos คำพูดหรือพระวาจาของพระเจ้า...

• ดังนั้น หีบใบนี้ต้องเป็นไม้หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อรองรับพระวาจาประกาศความรักความกรุณาของพระเจ้า เป็นที่เคารพสูงสุดเพราะเป็นที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้านี่เอง

• มาถึงประเด็นสำคัญของเราแล้วครับ....
o เช่นกันครับ ในธรรมประเพณีของพระศาสนจักรและจากพระวรสารเราพบว่า “แม่พระคือที่ประทับของพระวาจานิรันดร พระวาจา “พระวจนาตถ์” (Logos วาจา) ผู้ทรงรับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ประทับรับเอาเนื้อหนังมนุษย์ในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์
o ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกจึงไม่ลังเลเลยที่จะให้เกียรติพระแม่สูงส่ง แม้แม่พระไม่ใช่พระเจ้า และไม่ได้เทียบเท่าพระเจ้า แต่ก็พระศาสนจักรได้ให้เกียรติพระแม่ด้วยพระนามมากมายที่เราได้ยินเสมอ “หีบพระบัญญัติ ประตูสวรรค์ ดาวรประจำรุ่ง ความรอดของคนไข้... ปราสาทงา ปราสาทดาวิด เคหะทองคำ ฯลฯ...”

 

• แม่พระสมควรได้รับเกียรติสูงมาก เพราะพระวาจาของพระเจ้า เรียกว่า
o “หีบพระบัญญัติอันที่จริงไม่ได้ล้ำค่าเลย แต่เพราะบรรจุพระวาจา บรรจุพระบัญญัติ หีบจึงต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างดี และได้รับการเคารพ”
o สำหรับพระแม่มารีย์... ฉันใดก็ฉันนั้น และอันที่จริงยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติมากนัก เพราะหีบพระบัญญัติ เพียงบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติ แต่พระแม่มารีย์ เลือดเนื้อของพระแม่ คือ เลือดเนื้อของพระเยซูในพระธรรมชาติมนุษย์จริงๆ
o เพราะพระเยซูโอรสของพระแม่ทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์

• พี่น้องที่รัก โดยเหตุผลจากพระคัมภีร์ในหนังสืออพยพที่พ่อยกมาอธิบายจึงมีน้ำหนักยิ่งนักที่เราจะเปรียบเทียบแบบที่ทนแทนกันได้อย่างสนิทแน่น และดีกว่าด้วย

• คือ สำหรับแม่พระที่เป็นยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติ เพราะบรรจุพระวาจาคือพระเยซูเจ้าความสมบูรณ์ของพระวาจาของพระเจ้า

• ดังนั้น เราจึงมีคำสอนเพื่อถวายเกียรติแม่พระในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เรามุ่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นเป็นสำคัญ

• พี่น้องที่รักครับ... วันนี้ประเพณีของพระศาสนจักร ฉลอง แม่พระบังเกิด

• พ่อคิดว่า คงไม่แปลกเลยที่เราจะมีวันฉลองวันคล้ายวันสมภพของพระแม่.. คงจะมีมากถ้าเราคริสตชนจะสามารถกล่าว “Happy Birthday” แด่พระแม่มารีย์ครับ

 

 

 

 

 

 


• เราจึงสามารถสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับพระแม่มารีย์เสมอครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ