ประกาศกและอัครสาวกกล่าวถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3  1ท่านที่รักทั้งหลาย นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองaที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน     จดหมายทั้งสองฉบับนี้ข้าพเจ้าพยายามเตือนความทรงจำให้ท่านคิดอย่างถูกต้อง     2จงระลึกถึงคำพูดซึ่งบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์กล่าวไว้แล้ว และจงระลึกถึงบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ที่บรรดาอัครสาวกเทศน์สอนไว้3 a อาจเป็นการกล่าวพาดพิง 1 ปต