Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเรียนจากอดีต

            4พระเจ้าไม่ทรงยับยั้งโทษต่อทูตสวรรค์ที่ทำบาปc แต่ทรงผลักทูตสวรรค์เหล่านั้นลงไปในขุมนรกมืดมิด และควบคุมไว้จนถึงวันพิพากษา  5พระองค์มิได้ทรงยับยั้งโทษต่อโลกในยุคแรก ทรงส่งน้ำวินาศทำลายโลกของคนอธรรม แต่ทรงไว้ชีวิตโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมพร้อมกับที่ทรงไว้ชีวิตคนอื่นอีกเจ็ดคนด้วย  6พระองค์ทรงลงโทษเมืองโสดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าธุลีd เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอธรรมในอนาคต  7พระองค์ทรงช่วยชีวิตของโลทให้รอดพ้นเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมและถูกบีบคั้นจิตใจจากความประพฤติชั่วร้ายของคนอธรรมเหล่านั้น  8ผู้ชอบธรรมคนนี้อยู่ในหมู่คนอธรรม เขาได้เห็นได้ยินการกระทำเลวร้ายของคนเหล่านี้อยู่ทุกวัน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของเขาเป็นทุกข์  9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผู้เลื่อมใสศรัทธาให้พ้นจากการทดลองได้ และทรงกันคนอธรรมไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา  10โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยตนตามราคตัณหาตามธรรมชาติมนุษย์ และดูหมิ่นอำนาจของพระเจ้าec "ทูตสวรรค์" ในที่นี้อาจหมายถึง "บุตรแห่งพระเจ้า" ใน ปฐก 6:1-4

d สำเนาโบราณบางฉบับละ "เป็นเถ้าธุลี"

e เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดแสดงว่าพระเจ้าทรงความเที่ยงธรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันพิพากษาสุดท้าย ข้อ 10-22

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย