"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พระเจ้าทรงพระกรุณาเหลือล้น

         3ด้วยพระอานุภาพในฐานะพระเจ้า พระคริสตเจ้าประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรามีชีวิตอย่างเลื่อมใสศรัทธา เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราอาศัยพระสิริรุ่งโรจน์และพระฤทธานุภาพของพระองค์c  4พระองค์จึงประทานdพระพรยิ่งใหญ่ล้ำค่าให้เราeตามที่ทรงสัญญาไว้ เพื่อfท่านทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากความเสื่อมที่มาจาก   ราคตัณหาในโลก เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้าg  5ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ใช้ความรู้เพิ่มพูนคุณธรรม  6ใช้การรู้จักบังคับตนเพิ่มพูนความรู้ ใช้ความอดทนเพิ่มพูนการรู้จักบังคับตน ใช้ความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มพูนความอดทน  7ใช้มิตรภาพฉันพี่น้องเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา ใช้ความรักเพิ่มพูนมิตรภาพฉันพี่น้อง  8ถ้าท่านมีและเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้อยู่เสมอ ท่านจะไม่อยู่อย่างไร้ประโยชน์ แต่จะมีผลคือได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้น  9แต่ผู้ที่ขาดคุณธรรมเหล่านี้h ย่อมมีสายตาสั้นจนบอด เขาลืมไปว่าพระเจ้าทรงชำระบาปที่เขาทำในอดีต  10พี่น้องทั้งหลาย จงเอาใจใส่กระทำให้การที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกสรรท่านมีความมั่นคง ถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย  11ตรงกันข้าม ท่านจะมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรนิรันดรของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราic "พระสิริรุ่งโรจน์" ในที่นี้หมายถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เป็นเครื่องหมายถึงพระเทวภาพของพระองค์ ดู ยน 1:14 เชิงอรรถ n; โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงการปรากฏองค์อย่างรุ่งเรือง 2 ปต 1:16-18; "ฤทธานุภาพ" อาจจะหมายถึงอานุภาพของพระองค์ ทั้งตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติในการอัศจรรย์ ลักษณะของพระเจ้าทั้งสองประการนี้ประทานพระพรให้เรามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเจริญชีวิตตามที่ความเลื่อมใสศรัทธาเรียกร้อง 1 ทธ 4:7 เชิงอรรถ d

d "พระสิริรุ่งโรจน์" และ "ฤทธานุภาพ" ของพระคริสตเจ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างการเรียกของคริสตชน และอนาคตอันรุ่งเรืองที่ทรงสัญญา ไว้ เทียบ 1 ทธ 4:8

e "เรา" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ท่าน"

f แปลตามตัวอักษร "เพื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้" ซึ่งอาจหมายถึง "พระสิริรุ่งโรจน์และฤทธานุภาพ" หรือ "พระพรที่ได้ทรงสัญญาไว้"

g สำนวน "พระธรรมชาติของพระเจ้า" เป็นสำนวนภาษากรีก มีใช้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ ผู้เขียนใช้สำนวนนี้เพื่อแสดงว่าพระคริสตเจ้าทรงมีชีวิตของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ และพระองค์ยังโปรดให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์นี้อีกด้วย ดู ยน 1:12; 14:20; 15:4-5; รม 6:5; 1 คร 1:9 เชิงอรรถ f; 1 ยน 1:3 เชิงอรรถ b; ความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของคำสอนเรื่อง "การบันดาลให้มนุษย์เป็นพระเจ้า" ในข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์กรีก

h นี่เป็นการเตือนแบบเดียวกันกับที่ให้ระวังพวกจินไตยนิยมในจดหมายของยอห์น ดู 1 ยน 1:8 เชิงอรรถ f; พวกจินไตยนิยมอ้างว่าตนรู้จักพระเจ้าได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติ

i ข้อความนี้เช่นเดียวกับ 1:4; 3:4,9-10 ชวนให้เราคิดถึงการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า พระอาณาจักรของพระคริสตเจ้าก็เป็นพระอาณาจักรของพระบิดาด้วย อฟ 5:5; 2 ทธ 4:1; วว 11:15

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก