Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตั้งใจฟังให้ดี”

19. อุปมาสั้น ๆ สี่เรื่อง  (มก 4:21-25) 
           4 21พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “เขาจุดตะเกียงวางไว้ใต้ถังหรือใต้เตียงหรือมิใช่วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ 22เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้งไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ปรากฏออกมา 23ใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด” 
 24พระองค์ตรัสอีกว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย 25ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย”

a) อธิบายความหมาย
หลังจากที่นักบุญมาระโกได้เขียนข้อความที่อธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่านแล้ว(4:13-20)ก็ได้รวบรวมพระวาจาของพระเยซูเจ้า 4 ประโยคไว้ด้วยกันคือพระวาจาเกี่ยวกับตะเกียง(ข้อ 21)เกี่ยวกับสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะปรากฏออกมา (ข้อ 22)  เกี่ยวกับสิ่งที่เราตวงให้ผู้อื่นเท่าใด เราก็จะได้รับเท่านั้น(ข้อ 24)  และพระวาจาเกี่ยวกับผู้ที่มีอยู่แล้วก็จะได้รับมากยิ่งขึ้น (ข้อ 25) 

พระวาจาเหล่านี้กล่าวถึงเรื่องที่แตกต่างกันและไม่ค่อยต่อเนื่องกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอน บรรดาศิษย์ผู้ฟังพระองค์ก็พยายามจดจำพระวาจาที่ประทับใจ และเล่าสืบต่อกันมาเรื่อย ๆ แต่เขาจำไม่ได้ว่าพระองค์ตรัสในบริบทใด ดังนั้น นักบุญมาระโกจึงรวบรวมพระวาจาเหล่านี้โดยเรียบเรียงเป็นอุปมาสั้นๆ สองเรื่อง แต่ละเรื่องเกริ่นนำด้วยคำว่า "พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า" อุปมาเรื่องแรกจบลงด้วยคำตักเตือนว่า "จงฟังเถิด" ส่วนอุปมาเรื่องที่สองเริ่มต้นโดยใช้คำว่า"จงตั้งใจฟังให้ดี" โครงสร้างตายตัวเช่นนี้ แสดงว่าเป็นผลงานของนักบุญมาระโกอย่างแน่นอน เพราะเรายังพบพระวาจาดังกล่าวนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวอีกด้วย(มธ 5:15; 7:2; 10:26; 13:12) แต่นักบุญมัทธิวบันทึกแต่ละพระวาจาในบริบทต่างกัน ทำให้พระวาจาดังกล่าวชัดเจนขึ้นในบริบทที่ต่างจากนักบุญมาระโก

- เขาจุดตะเกียง พระวาจาแรกกล่าวถึงตะเกียง ภาพของตะเกียงชวนให้คิดถึงลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยในปาเลสไตน์ ซึ่งมักจะเป็นห้องเดียวที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเตียง เครื่องมือต่าง ๆ และแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง ในพระคัมภีร์เราพบภาพของตะเกียงบ่อย ๆ ในความหมายพระวาจาของพระเจ้าหรือของบรรดาประกาศก เช่น “พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า”(สดด 119:105; เทียบ บสร 48:1; 2 ปต 1:19) หรือ พระเยซูเจ้าทรงอ้างถึงยอห์นผู้ทำพิธีล้างว่า "เป็นเหมือนตะเกียงสว่างไสวที่จุดอยู่" (ยน 5:35) และพระองค์ตรัสอีกว่า “เราเป็นแสงสว่างส่องโลก” (ยน 8:12) ในที่นี้ พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพตะเกียงหมายถึง ความจริงเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนแสงที่ทุกคนจะต้องรับรู้และส่องสว่างในความมืด คือส่องสว่างแก่ผู้ไม่มีความรู้ เป็นแสงที่ส่องสว่างในจิตใจมนุษย์

- วางใต้ถังหรือใต้เตียงหรือ จุดประสงค์ของตะเกียงคือส่องสว่าง ดังนั้น จึงไร้ความหมายถ้าวางไว้ใต้ถังเพราะจะดับหรือวางไว้ใต้เตียงคือซ่อนอยู่และไม่มีประโยชน์ใดเลย

- มิใช่วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ ที่ตั้งตะเกียงเป็นสถานที่ที่ถูกต้องสำหรับเรา ถ้าตะเกียงเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ที่ตั้งตะเกียงก็เป็นสัญลักษณ์ของไม้กางเขน เพราะไม้กางเขนเปิดเผยว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใด ดังที่นักบุญมาระโกจะเล่าในตอนสุดท้ายของพระวรสารว่า เมื่อนายร้อยคนต่างศาสนาเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์อย่างไร เขาก็มีความเชื่อว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า (เทียบ มก 15:39)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย