Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

13. ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า (2)
         - “ผู้คนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากแคว้นอิดูเมอาจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนและจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่”ย้ำอีกครั้งว่าประชาชนจำนวนมากนี้มาจากแผ่นดินอิสราเอลและแคว้นต่าง ๆ โดยรอบเริ่มจากแคว้นกาลิลีลงมาถึงแคว้นยูเดีย กรุงเยรูซาเล็ม แคว้นอิดูเมอาคือแคว้นทางใต้ของยูเดีย ซึ่งผู้อาศัยไม่ใช่ชาวยิวแต่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยอห์นฮีร์กานูส (John Hyrcanus,134–104 ก่อนคริสตศักราช)และยอมรับศาสนายูดาย กษัตริย์เฮโรดมหาราชก็ทรงเป็นชาวอิดูเมอาด้วย
         - “อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน” หมายถึงแคว้นเพอเรียและทศบุรีน่าสังเกตว่าในบรรดาแคว้นเหล่านี้ ไม่พูดถึงแคว้นสะมาเรีย ที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวสะมาเรียเป็นศัตรูกับชาวยิว

         - ผู้คนหมู่ใหญ่นี้ “ได้ยินสิ่งที่ทรงทำก็มาเฝ้าพระองค์” น่าสังเกตว่าประชาชนเหล่านี้ยังไม่ได้ฟังคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าโดยตรง แต่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำของพระองค์เท่านั้น

         - “พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่งเพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์”เรือในที่นี้เป็นรายละเอียดที่ใช้เพื่อเน้นจำนวนผู้คนมากมายที่มาเบียดเสียดพระองค์ แต่ใน 4:1 เราจะพบว่าพระเยซูเจ้าทรงลงเรือลำหนึ่งเพื่อทุกคนจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์  เรือยังเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร อย่างไรก็ตาม ในที่นี้นักบุญมาระโกมองคนมากมายที่มาล้อมรอบพระเยซูเจ้า ในแง่ลบ เพราะเขาเหล่านั้นมาเบียดเสียดพระองค์

          - เหตุผลที่ประชาชนเหล่านั้นมาพบพระคริสตเจ้าก็คือ “เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมากจนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์” นี่เป็นความเชื่อแบบชาวบ้าน เขาคิดว่า เพียงสัมผัสผู้วิเศษก็จะหายจากโรคต่าง ๆ ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพเพื่อจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

          - “เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ก็กราบลงพลางตะโกนว่า ‘ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า’”  ใน 1:23-28 นักบุญมาระโกเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง ในที่นี้ไม่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ถูกปีศาจสิง แต่เน้นการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูเจ้ากับปีศาจ พระเยซูเจ้าทรงบังคับปีศาจให้นิ่ง ทรงแสดงว่ามีอำนาจมากกว่า และทรงมีชัยชนะเหนือปีศาจ มันรับรู้ศักดิ์ศรีของพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า

         - “พระบุตรของพระเจ้า”  ตั้งแต่ข้อแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราพบสำนวนนี้คือ “การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า”ประโยคนี้แสดงจุดประสงค์ของการเขียนพระวรสารนั่นเอง

          - “แต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้มันแพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใคร” พระเยซูเจ้าไม่ทรงต้องการให้ปีศาจเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ ผู้อื่นจะเป็นพยานแท้จริงของพระเยซูเจ้า คือบรรดาศิษย์ที่พระองค์จะทรงเลือกสรร พระองค์ไม่ทรงพระประสงค์ให้ประกาศว่า ทรงยิ่งใหญ่ ทรงพระอานุภาพของพระเจ้า แต่จะทรงเปิดเผยว่าเป็นพระบุตรในความถ่อมตนและความอ่อนแอเมื่อทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงใช้วิธีการที่พระบิดาทรงพระประสงค์ ไม่ใช่วิธีการที่ปีศาจเสนอแนะ