ศัตรูของพระคริสตเจ้า

             7คนหลอกลวงจำนวนมากออกไปทั่วโลก พวกนี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ คนเหล่านี้คือคนหลอกลวงและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า        8ท่านจงระวังไว้ มิฉะนั้นงานทุกอย่างของเราfจะสูญเปล่า และท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์  9ผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสตเจ้าgและออกไปจากคำสอนนั้นh เขาไม่มีพระเจ้าอยู่กับตน แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในสิ่งที่ทรงสอนเท่านั้นมีพระบิดาและพระบุตรอยู่ด้วย  10ผู้ใดมาพบท่านและไม่นำคำสอนนี้มาให้ ท่านจะต้องไม่ต้อนรับเขาเข้ามาในบ้าน ไม่ต้องคำนับทักทายเขา  11ผู้ใดคำนับทักทายเขา ก็เห็นด้วยกับกิจการอันชั่วร้ายของเขา

         12ยังมีอีกหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากเขียนถึงท่านทั้งหลาย แต่ไม่อยากใช้หมึกเขียนลงในกระดาษ ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาเยี่ยมเยียนท่านด้วยตนเอง เพื่อเราiจะมีความปิติอย่างสมบูรณ์

        13บรรดาบุตรของพระศาสนจักรอื่น ๆ ซึ่งเป็นเสมือนน้องสาว ที่พระเจ้าทรงรักjขอฝากความคิดถึงท่านด้วยf สำเนาโบราณบางฉบับว่า "งานของท่านทั้งหลาย"

g คำสอนของพระคริสตเจ้า หรือคำสอนเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า

h บางคนสอนความคิดของตนราวกับเป็นคำสอนของบรรดาอัครสาวก เทียบ 2 ทธ 2:16; ทต 3:9

i สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ท่านจะมีความปีติ"

j หมายถึง พระศาสนจักรของผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ (อาจเป็นที่เอเฟซัสก็ได้)