"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน ”

21. อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดและการใช้อุปมา(มก 4:30-34)
         430พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ 31พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน 32แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้”
    33พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านั้นฟังเข้าใจได้  34พระองค์มิได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา แต่เมื่อทรงอยู่เฉพาะกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายทุกเรื่องให้กับเขาเหล่านั้น


a) อธิบายความหมาย
       ข้อความนี้เป็นตอนทสุดท้ายในคำปราศรัยครั้งแรกของพระเยซูเจ้าตามที่นักบุญมาระโกบันทึกไว้ใน  4:1-34 พระองค์ทรงเล่าอุปมาสี่เรื่องแล้วคือ  1) อุปมาเรื่องผู้หว่าน (4:3-9)  2) อุปมาเรื่องตะเกียง (4:21-23)  3) อุปมาเรื่องสิ่งที่เราตวงให้ผู้อื่น (4:24-25)  4) อุปมาเรื่องพืชที่งอกงามขึ้นเอง (4:26-29) บัดนี้ พระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30-32) ซึ่งเป็นอุปมาเรื่องที่ห้าและเรื่องสุดท้าย  แล้วสรุปคำปราศรัยอย่างสั้น ๆ โดยอธิบายความหมายของการใช้อุปมา (4:33-34)  อุปมานี้พูดถึงเมล็ดพืชเช่นกัน ไม่ใช่เมล็ดข้าวแต่เป็นเมล็ดมัสตาร์ด เพื่อต้องการเน้นการเจริญเติบโตที่น่าประหลาดใจ

- พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ น่าสังเกตว่า ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอน พระองค์ทรงตั้งคำถามตามรูปแบบของบรรดาธรรมาจารย์ทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

- พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด ต้นมัสตาร์ดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่งอกขึ้นทั่วไปในแผ่นดินปาเลสไตน์

- ซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน เมล็ดมัสตาร์ดเล็กมากจนมองแทบไม่เห็น ดูเหมือนเป็นเพียงฝุ่นผง ถ้านำเมล็ดนี้มาไว้บนผ้าขาว แล้วใช้แว่นขยายส่องดู ก็พอจะเห็นเหมือนหัวเข็มหมุดเล็ก ๆ เท่านั้น เมื่อต้องการเปรียบเทียบกับสิ่งเล็กมากที่สุด สุภาษิตโบราณมักจะอ้างถึงเมล็ดมัสตาร์ด

- แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โต จริงอยู่ ในเวลา 1 ปี พืชชนิดนี้อาจมีลำต้นสูงเกิน 3 เมตร และมีกิ่งก้านยาวแต่ไม่หนาแน่น

- จนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้ สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการเน้นคือ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ต้นมัสตาร์ดที่เริ่มจากเมล็ดเล็กมากก็จะเป็นต้นไม้สูงใหญ่ จนกระทั่งนกมาพักอาศัยร่มเงาได้  ไม่ใช่มาเกาะบนกิ่ง แต่ในร่มเงาของกิ่ง นี่เป็นลักษณะพิเศษในข้องเขียนของนักบุญมาระโก

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก