บทสรุป

คำแนะนำ คำทักทายและความปรารถนาดี

        11พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตอยู่กับท่าน

       12จงทักทายกันด้วยการจุมพิตศักดิ์สิทธิ์d ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนฝากความคิดถึงท่าน

       13ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักของพระเจ้าและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้า สถิตอยู่กับทุกท่านเทอญe

 


d หมายถึง การจุมพิตเพื่อแสดงมิตรภาพ ซึ่งใช้ในพิธีบูชามิสซา เป็นสัญลักษณ์ของความสนิทสัมพันธ์และเอกภาพของคริสตชน (รม 16:16; 1 คร 16:20; 1 ธส 5:26)

e สูตรซึ่งออกพระนามทั้งสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพนี้อาจจะได้มาจากพิธีกรรม ดู มธ 28:19 ยังพบได้ในจดหมายหลายฉบับ พูดถึงบทบาทต่าง ๆ ของแต่ละพระบุคคล ตามบริบทของข้อความที่สูตรนี้แทรกอยู่ (1:21ฯ; รม 1:4 เชิงอรรถ c; 15:16,30; 1 คร 2:10-16; 6:11,14,15,19; 12:4-6; กท 4:6; อฟ 1:3-14; 2:18,22; 4:4-6; ฟป 2:1; ทต 3:5ฯ; ฮบ 9:14; 1 ปต 1:2; 3:18; 1 ยน 4:2; วว 1:4ฯ; 22:1; เทียบ กจ 10:38; 20:28; ยน 14:16,18,23 พึงสังเกตว่าใน 1 คร 6:11 และ อฟ 4:4-6  พูดถึงกิจการสามประการของพระตรีเอกภาพด้วย ดูการพูดถึงคุณธรรมทางเทววิทยาสามประการใน 1 คร 13:13 เชิงอรรถ e ด้วย