Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความกลัวและความกังวลของเปาโล

          19บัดนี้ fท่านทั้งหลายคงคิดว่าเรากำลังแก้ตัวกับท่าน มิใช่เลย เรากำลังพูดเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า ท่านที่รักยิ่ง เราพูดทุกสิ่งเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างท่าน  20ข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึง ข้าพเจ้าจะพบท่านในลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเป็น และท่านจะพบข้าพเจ้าในลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่ท่านปรารถนาให้ข้าพเจ้าเป็นเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าเกรงว่าจะมีการทะเลาะวิวาท การอิจฉา การโกรธเคือง การแก่งแย่งชิงดี การใส่ความ การซุบซิบนินทา การหยิ่งยโส และการวุ่นวาย  21ข้าพเจ้าเกรงว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายต่อหน้าท่าน และข้าพเจ้าจะต้องเป็นทุกข์เพราะหลายคนเคยทำบาป แล้วยังไม่กลับใจละทิ้งความลามก การผิดประเวณี และการเสเพลที่พวกเขาได้กระทำ

13 1นี่เป็นครั้งที่สามaที่ข้าพเจ้าจะมาพบท่าน "ข้อกล่าวหาใด ๆ จะต้องพิสูจน์จากพยานสองหรือสามปาก"  2ข้าพเจ้าพูดไว้แล้วเมื่อมาเยี่ยมท่านครั้งที่สอง และบัดนี้แม้ข้าพเจ้าไม่อยู่ ข้าพเจ้าก็ขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อผู้ที่เคยทำบาปและต่อคนอื่นทุกคนว่า เมื่อข้าพเจ้ามาพบท่านข้าพเจ้าจะไม่ให้อภัยอีกเลย  3ถ้าท่านต้องการหลักฐานพิสูจน์ว่าพระคริสตเจ้าตรัสในข้าพเจ้า หลักฐานก็คือ พระองค์ไม่ทรงอ่อนแอกับท่าน แต่ทรงอำนาจอยู่ในหมู่ท่าน  4พระองค์ทรงอ่อนแอเมื่อทรงถูกตรึงกางเขนก็จริง แต่พระองค์ทรงพระชนมชีพด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เราก็เช่นกัน เราอ่อนแอกับพระองค์ แต่เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วยพระอานุภาพของพระเจ้าซึ่งแสดงออกเพื่อท่านb

        5ท่านทั้งหลายจงสำรวจตนเองว่าดำเนินชีวิตตามความเชื่อหรือไม่ จงทดสอบตนเอง ท่านสำนึกหรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในท่าน ถ้าท่านไม่สำนึก ท่านก็ไม่ผ่านการทดสอบ  6ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรับรู้ว่าเราผ่านการทดสอบแล้ว  7เราอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าว่า ขออย่าให้ท่านทำสิ่งใดผิด ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเราผ่านการทดสอบแล้ว แต่เพื่อให้ท่านทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้คนทั่วไปอาจคิดว่าว่าเราไม่ผ่านการทดสอบก็ตามc  8เราทำอะไรขัดกับความจริงไม่ได้ แต่เราทำเพื่อความจริงเท่านั้น  9เราชื่นชมเมื่อเราอ่อนแอขณะที่ท่านเข้มแข็ง เราอธิษฐานภาวนาก็เพื่อให้ท่านเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์  10ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนเรื่องเหล่านี้ขณะที่อยู่ห่างไกล เมื่อข้าพเจ้ามาพบท่าน ข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องปฏิบัติต่อท่านอย่างเข้มงวดโดยใช้อำนาจที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้า เพราะอำนาจนั้นเป็นอำนาจเพื่อเสริมสร้าง ไม่ใช่อำนาจเพื่อทำลายf บางฉบับว่า "อีกครั้งหนึ่ง"

13 a เปาโลมาที่เมืองโครินธ์ครั้งแรกเมื่อมาประกาศข่าวดีตั้งพระศาสนจักรที่นั่น ครั้งที่สองเป็น "การไปเยี่ยม

สั้น ๆ แต่นำความทุกข์มาให้" 

b บางฉบับละคำ "เพื่อท่าน"

c การทดสอบ" หมายถึง การพิสูจน์ให้เห็นว่าพระคริสตเจ้ากำลังทำงานอยู่ในผู้ใด (13:3ฯ) ถ้าาชาวโครินธ์ผ่านการทดสอบก็หมายความว่าพวกเขาได้กลับใจปรับปรุงตนเอง (13:6) เปาโลไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจลงโทษเพื่อแสดงว่าพระคริสตเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวท่าน และดูเหมือนว่าเปาโลเองไม่ได้ผ่านการทดสอบ เปาโลยินดีที่จะเป็นเช่นนี้ (ไม่ผ่านการทดสอบ) เพื่อความดีของชาวโครินธ์ที่ท่านรัก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย